Những câu hỏi liên quan
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, các trung tâm công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng có quy mô từ trên 40 nghìn tỉ đồng trở lên (năm 2007) là:

A. Phúc Yên, Bắc Ninh.

B. Hà Nội, Hải Phòng

C. Hải Dương, Hưng Yên.

D. Thái Bình, Nam Định.

Nguyễn Vũ Thu Hương
12 tháng 1 2017 lúc 12:23

Đáp án B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, các trung tâm công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng có quy mô từ trên 40 nghìn tỉ đồng trở lên (năm 2007) là:

A. Phúc Yên, Bắc Ninh

B. Hà Nội, Hải Phòng

C. Hải Dương, Hưng Yên.

D. Thái Bình, Nam Định

Nguyễn Vũ Thu Hương
5 tháng 8 2019 lúc 4:44

Đáp án B

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, các trung tâm công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng có quy mô từ trên 40 nghìn tỉ đồng trở lên (năm 2007) là: Hà Nội, Hải Phòng

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, các trung tâm công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng có quy mô từ trên 40 nghìn tỉ đồng trở lên (năm 2007) là:

A. Phúc Yên, Bắc Ninh

B. Hà Nội, Hải Phòng

C. Hải Dương, Hưng Yên

D. Thái Bình, Nam Định

Nguyễn Vũ Thu Hương
20 tháng 6 2018 lúc 5:25

Đáp án B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, các trung tâm công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng có quy mô từ trên 40 nghìn tỉ đồng trở lên (năm 2007) là:

A. Phúc Yên, Bắc Ninh.

B. Hà Nội, Hải Phòng

C. Hải Dương, Hưng Yên.

D. Thái Bình, Nam Định.

Nguyễn Vũ Thu Hương
3 tháng 6 2019 lúc 17:34

Đáp án B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, các trung tâm công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng có quy mô từ trên 40 nghìn tỉ đồng trở lên (năm 2007) là:

A. Phúc Yên, Bắc Ninh

B. Hà Nội, Hải Phòng

C. Hải Dương, Hưng Yên

D. Thái Bình, Nam Định

Nguyễn Vũ Thu Hương
30 tháng 3 2019 lúc 9:22

Đáp án B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, các trung tâm công nghiệp Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh được xếp theo thứ tự về quy mô giá trị sản xuất công nghiệp từ lớn đến bé là

A. Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng

B. Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng

C. Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh

D. Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên

Nguyễn Vũ Thu Hương
14 tháng 2 2018 lúc 16:34

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, các trung tâm công nghiệp Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh được xếp theo thứ tự về quy mô giá trị sản xuất công nghiệp từ lớn đến bé là Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên => Chọn đáp án D

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở vùng Đồng bằng sông Hồng có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỷ đồng?

A. Hưng Yên, Bắc Ninh 

B. Phúc Yên, Việt Trì 

C. Bắc Ninh, Phúc Yên 

D. Hải Phòng, Phúc Yên

Nguyễn Vũ Thu Hương
1 tháng 10 2019 lúc 11:39
Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở vùng Đồng bằng sông Hồng có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỷ đồng?

A. Hưng Yên, Bắc Ninh

B. Phúc Yên, Việt Trì

C. Bắc Ninh, Phúc Yên 

D. Hải Phòng, Phúc Yên

Nguyễn Vũ Thu Hương
4 tháng 12 2018 lúc 10:40

Chọn C

Bắc Ninh, Phúc Yên 

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 29, các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là?

A. Sóc Trăng, Kiên Giang

B. Cần Thơ, Cà Mau

C. Long Xuyên, Kiên Lương      

D. Tân An, Mỹ Tho

Nguyễn Vũ Thu Hương
31 tháng 7 2017 lúc 3:41

Giải thích: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 29, các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là Cần Thơ, Cà Mau. Các trung tâm còn lại là Sóc Trăng, Rạch Giá, Kiên Lương và Long Xuyên có quy mô dưới 9 nghìn tỉ đồng.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN