Những câu hỏi liên quan
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

TỈ TRỌNG DÂN CÁC CHÂU LỤC TRÊN THẾ GIỚI, NĂM 2005 VÀ NĂM 2016

(Đơn vị: %)

Năm

Các châu

2005

2016

Châu Phi

13,8

16,2

Châu Mĩ

13,7

13,5

Châu Á

60,6

59,8

Châu Âu

11,4

10,0

Châu Đại Dương

0,5

0,5

Thế giới

100,0

100,0

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về tỉ trọng và sự thay đổi tỉ trọng dân của các châu lục trên thế giới, giai đoạn 2005 – 2016?

A. Châu Phi có tỉ trọng dân lớn thứ hai nhưng đang giảm.

B. Châu Mĩ có tỉ trọng dân lớn thứ ba và có xu hướng tăng.

C. Châu Âu có ti trọng dân lớn thứ tư và tăng nhanh.

D. Châu Á có tỉ trọng dân lớn nhất nhưng đang giảm.

Nguyễn Vũ Thu Hương
16 tháng 5 2019 lúc 14:32

Đáp án D

Châu Á có tỉ trọng dân lớn nhất nhưng đang giảm.

Bình luận (0)
Nhi Nguyễn Yến
24 tháng 6 2020 lúc 8:33

Thiếu Nam Băng Dương rồi bạn!

Bình luận (0)
Trần Thị Vân Anh
24 tháng 6 2020 lúc 22:01

KHÔNG CÓ NAM TÂY DƯƠNG ĐÂU

Bình luận (0)
Nhi Nguyễn Yến
25 tháng 6 2020 lúc 13:44

???!!

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

MẬT ĐỘ DÂN SỐ CÁC CHÂU LỤC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2010 VÀ NĂM 2014

(Đơn vị: người/km2))

Châu lục

Năm 2010

Năm 2014

Châu Phi

34

37

Châu Mĩ

22

23

Châu Á

130

136

Châu Âu

32

32

Châu Đại Dương

4

5

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam qua các năm, NXB Thống kê, Hà Nội)

Nhận xét nào sau đây đúng về mật độ dân số các châu lục trên thế giới năm 2010 và 2014?

A. Mật độ dân số Châu Phi tăng nhiều nhất. 

B. Mật độ dân số Châu Á tăng nhanh nhất. 

C. Mật độ dân số châu Mĩ tăng nhiều thứ hai. 

D. Mật độ dân số châu Đại Dương tăng nhanh nhất.

Nguyễn Vũ Thu Hương
2 tháng 1 2017 lúc 15:00
Bình luận (0)
Đào Mạnh Hùng
18 tháng 7 2020 lúc 8:35

A . Châu Phi

Bình luận (0)
Kim Ngọc Hưng
18 tháng 7 2020 lúc 8:41

  Châu Phi bn nhé!

Bình luận (0)
Phạm Thanh Ngân
18 tháng 7 2020 lúc 8:42

CHÂU PHI nhé bn

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ CÁC CHÂU LỤC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2010 VÀ NĂM 2014

(Đơn vị: triệu người)

Châu lục

Năm 2010

Năm 2014

Châu Phi

1030,4

1136,0

Châu Mĩ

929,4

972,0

Châu Á

4157,3

4351,0

Châu Âu

738,6

741,0

Châu Đại Dương

36,7

39,0

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam qua các năm, NXB Thống kê, Hà Nội)

Nhận xét nào sau đây không đúng về dân số thế giới phân theo các châu lục giai đoạn 2010-2014?

A. Dân số các châu lục đều tăng. 

B. Dân số châu Phi tăng nhanh nhất.

 C. Dân số châu Á tăng nhiều nhất. 

D. Dân số châu Đại Dương tăng chậm nhất.

Nguyễn Vũ Thu Hương
10 tháng 7 2017 lúc 12:00
Bình luận (0)
Nguyễn Hồng Diệp

Hãy điền diện tích của các châu lục sau:

- Châu Á : …………………  k m 2

- Châu Âu: …………………. k m 2

- Châu Phi: ……………….. k m 2

- Châu Mĩ: …………………. k m 2

- Châu Đại Dương: ……….. k m 2

- Châu Nam Cực: ………….  k m 2  

Lê Tùng Đạt
11 tháng 2 2018 lúc 13:16

Đáp án

Diện tích của các châu lục

- Châu Á : 44 triệu  k m 2

- Châu Âu: 10 triệu  k m 2

- Châu Phi: 30 triệu  k m 2

- Châu Mĩ: 42 triệu  k m 2

- Châu Đại Dương: 9 triệu  k m 2

- Châu Nam Cực: 14 triệu  k m 2  

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng

Để kết thúc nhanh Chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, ba cường quốc Liên Xô, Anh, Mĩ đã thống nhất mục đích gì?

A. Sử dụng bom nguyên tử để tiêu diệt phát xít Nhật.

B. Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công tận sào huyệt của phát xít Đức ở Béclin.

C. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.

D. Tập trung lực lượng đánh bại phát xít Nhật ở châu Á.

Phạm Thị Diệu Hằng
13 tháng 9 2017 lúc 9:28

Đáp án C

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng

Để kết thúc nhanh Chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, ba cường quốc Liên Xô, Anh, Mĩ đã thống nhất mục đích gì?

A. Sử dụng bom nguyên tử để tiêu diệt phát xít Nhật.

B. Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công tận sào huyệt của phát xít Đức ở Béclin.

C. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.

D. Tập trung lực lượng đánh bại phát xít Nhật ở châu Á.

Phạm Thị Diệu Hằng
3 tháng 8 2017 lúc 12:01

ĐÁP ÁN C

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN