Những câu hỏi liên quan

Biện pháp nào không hợp lí để khắc phục tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp?

A. xây dưng cơ cấu nông nghiệp hợp lí

B. Phát triển các ngành nghề dịch vụ

C. Đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp

D. Tập trung sản xuất ở vùng đồng bằng

Bình luận (0)
Nhưn Ngốc Nghếch
26 tháng 2 lúc 19:51

Biện pháp nào không hợp lí để khắc phục tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp?

A. xây dưng cơ cấu nông nghiệp hợp lí

B. Phát triển các ngành nghề dịch vụ

C. Đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp

D. Tập trung sản xuất ở vùng đồng bằng

 

 
Bình luận (0)
Vũ Thị Thúy Hằng
2 tháng 5 2020 lúc 15:21

B. Xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí, đa dạng hóa sản xuất

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng với những thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta?

1) Tăng cường chuyên môn hoá sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu.

2) Đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp, đa dạng hoá kinh tế nông thôn.

3) Nâng cao năng suất và sản lượng của các loại cây trồng.

4) Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
19 tháng 10 2018 lúc 10:43

Đáp án B

Bình luận (0)
believe in yourself
16 tháng 1 2016 lúc 19:52

Số công cụ phải sản xuất:18x30=540(công cụ)

Số công cụ mỗi ngày làm được là: 18+2=20(công cụ)

Xí nghiệp đó làm trong số ngày thì xong kế hoạch là:540:20=27(ngày)

Số công cụ phải làm là:20x30=600(công cụ)

Số công cụ vượt mức kế hoạch là:600-540=60(công cụ)

Số công cụ vượt mức kế hoạch chiếm số phần của tổng số sản phẩm sản xuất được là:

60:540=1/9(tổng số sản phẩm)

Câu b) mình không chắc lắm

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Ở Đông Nam Bộ, để khắc phục hạn chế do mùa khô kéo dài, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, vấn đề quan trọng cần quan tâm là

A. áp dụng kĩ thuật canh tác tiên tiến, thuỷ lợi.

B. cải tạo đất, thay đổi cơ cấu cây trồng.

C. thay đổi cơ cấu cây trồng, chống xói mòn đất.

D. thuỷ lợi, thay đổi cơ cấu cây trồng.

Nguyễn Vũ Thu Hương
18 tháng 11 2019 lúc 12:24

Đáp án: D

Giải thích: SGK/180, địa lí 12 cơ bản.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Ở Đông Nam Bộ, để khắc phục hạn chế do mùa khô kéo dài, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, vấn đề quan trọng cần quan tâm là

A. thuỷ lợi, thay đổi cơ cấu cây trồng

B. cải tạo đất, thay đổi cơ cấu cây trồng

C. áp dụng kĩ thuật canh tác tiên tiến, thuỷ lợi

D. thay đổi cơ cấu cây trồng, chống xói mòn đất

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 6 2018 lúc 6:45

Đáp án A

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Ở Đông Nam Bộ, để khắc phục hạn chế do mùa khô kéo dài, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, vấn đề quan trọng cần quan tâm là

A. thủy lợi, thay đổi cơ cấu cây trồng.

B. cải tạo đất, thay đổi cơ cấu cây trồng.

C. áp dụng kĩ thuật canh tác tiên tiến, thủy lợi.

D. thay đổi cơ cấu cây trồng, chống xói mòn đất.

Nguyễn Vũ Thu Hương
11 tháng 5 2018 lúc 9:48

Đáp án cần chọn là: A

Đáp án: - Đông Nam Bộ có mùa khô kéo dài gây thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Phát triển thủy lợi có ý nghĩa hàng đầu đối với vùng, góp phần giải quyết vấn đề hạn hán vào mùa khô, tiêu nước cho các vùng thấp dọc sông Đồng Nai, La Ngà, tăng diện tích đất trồng trọt, tăng hệ số sử dụng đất trồng hằng năm và khả năng bảo đảm lương thực, thực phẩm cúa vùng.

- Việc thay đổi cơ cấu cây trồng với nhiều giống cây mới có năng suất cao sẽ nâng cao hơn vị trí của vùng như là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của cả nước.

=> Như vậy, để khắc phục hạn chế do mùa khô kéo dài, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, vấn đề quan trọng cần quan tâm là phát triển thủy lợi và thay đổi cơ cấu cây trồng.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Để khắc phục hạn chế do mùa khô kéo dài, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, vấn đề quan trọng hàng đầu cần quan tâm ở Đông Nam Bộ là

A. cải tạo đất, thay đổi cơ cấu cây trồng.      

B. thay đổi cơ cấu cây trồng, chống xói mòn.

C. áp dụng kĩ thuật canh tác tiên tiến, thủy lợi.                              

D. phát triển thủy lợi, thay đổi cơ cấu cây trồng.

Nguyễn Vũ Thu Hương
12 tháng 5 2017 lúc 8:22

Chọn đáp án D

Ở Đông Nam Bộ, mùa khô sâu sắc và kéo dài, muốn phát triển sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp, thủy lợi là vấn đề sống còn. Các công trình thủy lợi cũng đã được xây dựng như hồ Dầu Tiếng, dự án Phước Hòa…Việc thay đổi cơ cấu mùa vụ cũng nâng cao hơn vị trí của vùng Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của cả nước. Như vậy, Đông Nam Bộ đã áp dụng phát triển thủy lợi, thay đổi cơ cấu cây trồng để khắc phục hạn chế do mùa khô kéo dài, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN