Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Khả năng hút nước của rễ cây trồng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

A. Đặc điểm sinh học của từng loại cây trồng

B. Tất cả các phương án đưa ra

C. Giá thể sinh trưởng (các loại đất trồng, dung dịch dinh dưỡng khác nhau)

D. Điều kiện khí hậu, thời tiết

Đỗ Khánh Chi
21 tháng 11 2019 lúc 2:37

Đáp án: B

Khả năng hút nước của rễ ở cây trồng phụ thuộc vào 2 yếu tố chính:

+ Đặc điểm sinh học của từng loại cây trồng.

+ Các điều kiện bên ngoài (các loại đất trồng, thời tiết, khí hậu…) - SGK trang 37, 38

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khả năng hút nước của rễ cây trồng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

A. Đặc điểm sinh học của từng loại cây trồng

B. Tất cả các phương án đưa ra

C. Giá thể sinh trưởng (các loại đất trồng, dung dịch dinh dưỡng khác nhau)

D. Điều kiện khí hậu, thời tiết

Đỗ Khánh Chi
6 tháng 4 2017 lúc 17:52

Đáp án: B

Khả năng hút nước của rễ ở cây trồng phụ thuộc vào 2 yếu tố chính:

+ Đặc điểm sinh học của từng loại cây trồng.

+ Các điều kiện bên ngoài (các loại đất trồng, thời tiết, khí hậu…) - SGK trang 37, 38

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khả năng hút nước của rễ cây trồng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

A. Đặc điểm sinh học của từng loại cây trồng

B. Điều kiện khí hậu, thời tiết

C. Giá thể sinh trưởng (các loại đất trồng, dung dịch dinh dưỡng khác nhau)

D. Tất cả các phương án đưa ra

Đỗ Khánh Chi
18 tháng 11 2019 lúc 12:26

Đáp án D

Khả năng hút nước của rễ cây trồng phụ thuộc vào:

- Các điều kiện bên trong (đặc điểm sinh học của từng loại cây).

- Các điều kiện bên ngoài như: thời tiết, khí hậu, các loại đất trồng, dinh dưỡng khác nhau … có ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Năng suất cây trồng phụ thuộc vào bao nhiêu nhân tố nào sau đây?

1. Khả năng quang hợp của giống cây trồng

2. Nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp - bộ lá

3. Khả năng tích lũy chất khô vào cơ quan kinh tế

4. Thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp

A. 1.                            

B. 2.                        

C. 3.                        

D. 4.

Đỗ Khánh Chi
21 tháng 3 2018 lúc 13:06

Đáp án D

Năng suất cây trồng phụ thuộc vào những nhân tố như : khả năng quang hợp của cây trồng, nhịp điệu sinh trưởng, thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp, khả năng tích lũy chất thô vào cơ quan kinh tế. Vậy cả 4 ý trên đều đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về khả năng biểu hiện của tính trạng, trong các nhận xét sau:

(1) Trong giai đoạn sinh trưởng, khả năng tăng chiều cao của cây Bạch đàn phụ thuộc chủ yếu vào môi trường sống.

(2) Ánh sáng, nhiệt độ, chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng không lớn đến năng suất của cây lúa nước.

(3) Nhờ năm nay thời tiết thuận lợi và chăm sóc đúng kỹ thuật nên cây cam nhà Lan sai quả hơn năm ngoái.

(4) Vị ngọt đậm đà của bưởi Phúc Trạch – Hương Khê – Hà Tĩnh chịu tác động rất lớn từ kỹ thuật chăm sóc.

(5) Nhà máy sữa TH True Milk Nghệ An trồng cây Hướng dương làm thức ăn cho bò nhằm mục đích chủ yếu là nâng cao tỉ lệ bơ và các chất dinh dưỡng trong sữa bò. Có bao nhiêu nhận xét không chính xác?

A. 2         

B. 4

C. 1

D. 3

Đỗ Khánh Chi
5 tháng 4 2017 lúc 12:50

Đáp án D

- Trong thời kì sinh trưởng và phát triển bạch đàn tăng chiều cao không chủ yếu do môi trường quyết định.

- Năng suất cây lúa nước chịu tác động rất lớn của các yếu tố như ánh sáng, nhiệt độ, lượng nước ...

- Vị ngọt của bưởi phúc trạch do kiểu gen của nó quy định, môi trường và kĩ thuật chăm sóc chỉ ảnh hưởng thứ yếu trong việc biểu hiện của tính trạng này.

Þ Vậy có 3 ý không chính xác là 1, 2, 4

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về khả năng biểu hiện của tính trạng, trong các nhận xét sau

(1). Trong giai đoạn sinh trưởng, khả năng tăng chiều cao của cây Bạch đàn phụ thuộc chủ yếu vào môi trường sống

(2). Ánh sáng, nhiệt độ, chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng không lớn đến năng suất của cây lúa nước

(3). Nhờ năm nay thời tiết thuận lợi và chăm sóc đúng kĩ thuật nên cây cam nhà Lan sai quả hơn năm ngoái

(4). Vị ngọt đậm đà của bưởi Phúc Trạch - Hương Khê - Hà Tĩnh chịu tác động rất lớn từ kĩ thuật chăm sóc

(5). Nhà máy sữa TH True Milk Nghệ An trồng cây Hướng dương làm thức ăn cho bò nhằm mục đích chủ yếu là nâng cao tỉ lệ bơ và các chất dinh dưỡng trong sữa bò

Có bao nhiêu nhận xét không chính xác?

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Đỗ Khánh Chi
28 tháng 4 2017 lúc 7:04

Đáp án D

- Trong thời kì sinh trưởng và phát triển bạch đàn tăng chiều cao không chủ yếu do môi trường quyết định

- Năng suất cây lúa nước chịu tác động rất lớn của các yếu tố như ánh sáng, nhiệt độ, lượng nước…

- Vị ngọt của bưởi phúc trạch do kiểu gen của nó quy định, môi trường và kĩ thuật chăm sóc chỉ ảnh hưởng thứ yếu trong việc biểu hiện của tính trạng này

Vậy có 3 ý không chính xác là 1, 2, 4

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về khả năng biểu hiện của tính trạng, trong các nhận xét sau

(1). Trong giai đoạn sinh trưởng, khả năng tăng chiều cao của cây Bạch đàn phụ thuộc chủ yếu vào môi trường sống

(2). Ánh sáng, nhiệt độ, chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng không lớn đến năng suất của cây lúa nước

(3). Nhờ năm nay thời tiết thuận lợi và chăm sóc đúng kĩ thuật nên cây cam nhà Lan sai quả hơn năm ngoái

(4). Vị ngọt đậm đà của bưởi Phúc Trạch - Hương Khê - Hà Tĩnh chịu tác động rất lớn từ kĩ thuật chăm sóc

(5). Nhà máy sữa TH True Milk Nghệ An trồng cây Hướng dương làm thức ăn cho bò nhằm mục đích chủ yếu là nâng cao tỉ lệ bơ và các chất dinh dưỡng trong sữa bò

Có bao nhiêu nhận xét không chính xác?

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Đỗ Khánh Chi
27 tháng 12 2018 lúc 9:15

Chọn đáp án D

- Trong thời kì sinh trưởng và phát triển bạch đàn tăng chiều cao không chủ yếu do môi trường quyết định

- Năng suất cây lúa nước chịu tác động rất lớn của các yếu tố như ánh sáng, nhiệt độ, lượng nước…

- Vị ngọt của bưởi phúc trạch do kiểu gen của nó quy định, môi trường và kĩ thuật chăm sóc chỉ ảnh hưởng thứ yếu trong việc biểu hiện của tính trạng này

Vậy có 3 ý không chính xác là 1, 2, 4

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Con người đã ứng dụng những hiểu biết về ổ sinh thái vào bao nhiêu hoạt động sau đây?

    A. Trồng xen các loại cây ưa bóng và cây ưa sáng trong cùng một khu vườn.

    B. Khai thác vật nuôi ở độ tuổi càng cao để thu được năng suất càng cao.

    C. Trồng các loại cây đúng thời vụ.

    D. Nuôi ghép các loài cá ở các tầng nước khác nhau trong một ao nuôi.

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Đỗ Khánh Chi
10 tháng 4 2018 lúc 13:57

(1) à đúng. Khi trồng xen cây sẽ tránh được sự cạnh tranh nhau về nguồn sống. Ví dụ trồng xen giữa cây ưa bóng và ưa sáng.

(2) à sai.

(3) à đúng. Mỗi loại cây có khả năng thích nghi với một điều kiện khí hậu khác nhau; mỗi mùa, mỗi khu vực trong năm có một điều kiện khác nhau => việc lựa chọn loại cây thích nghi với khu vực đó vào mùa nào là rất cần thiết.

(4) à  đúng. Trong một thủy vực, nếu ta nuôi ghép các loài cá mà mỗi loài sống và tìm thức ăn ở một tầng nước khác nhau,... => tránh được sự cạnh tranh với nhau và tận dụng được nguồn sống tối đa.

Vậy: B đúng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN