Những câu hỏi liên quan
Vu Thanhh Dat
Xem chi tiết
Vu Thanhh Dat
2 tháng 11 2018 lúc 20:53
K li truyn Thánh Gióng - Bài tham kho 1 ểạệả Vào đ i Hùng V ng th sáu, làng Gióng có hai v ch ng chăm ch làm ăn và có ờ ươ ứ ở ợ ồ ỉ ti ng là phúc đ c, nh ng l i không có con. H bu n l m. M t hôm, bà lão ra đ ng th y ế ứ ư ạ ọ ồ ắ ộ ồ ấ m t v t chân to khác th ng. Th y l , bà lão đ t bàn chân mình vào đ c ch ng ộ ế ườ ấ ạ ặ ể ướ ừ bàn chân mình nh h n bao nhiêu. Th m thoát th i gian trôi đi, bà lão có thai, r i m i ỏ ơ ấ ờ ồ ườ hai tháng sau bà sinh đ c m t bé trai khôi ngô tu n tú. Ha...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Trần Diệu Linh
2 tháng 11 2018 lúc 20:56

Font chữ j zị

Bình luận (0)
mẫn
Xem chi tiết
Dinh Quang Vinh
19 tháng 3 2020 lúc 9:26

bn viết khó đọc quá

oho

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Thúy Vy
19 tháng 3 2020 lúc 9:53

bn đăng lại và mỗi câu thì cách xuống dòng nha

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
vy
Xem chi tiết
Phan Lam Nhi
18 tháng 5 2017 lúc 16:26
1.Sống, làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hằng ngày, hằng tuần một cách hợp lí để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng Làm việc có kế hoạch sẽ giúp chúng ta chủ động, tiết kiệm thời gian, công sức và đạt hiệu quả trong công việc Phải quyết tâm vượt khó, kiên trì, sáng tạo thực hiện kế hoạch đã đặt ra
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Phan Lam Nhi
18 tháng 5 2017 lúc 16:37
2. Quyền được bảo vệ: Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Trẻ em được Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự Quyền được chăm sóc: Trẻ em được chăm sóc, nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức khỏe; được sống chung với cha mẹ và được sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình Trẻ em tàn tật, khuyết tật được nhà nước và xã hội giúp đỡ trong điều trị và phục hồi chức năng Trẻ em không nơi nương tựa được nhà nước và xã hội tổ chức chăm sóc,...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Linh Trịnh Thị PHương
Xem chi tiết
Nguoi Viet Nam
25 tháng 2 2020 lúc 19:18
Câu 1:Tài nguyên thiên nhiên là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống của con người (rừng cây, các động vật, thực vật quý hiếm, các mỏ khoáng sản, các nguồn nước, dầu, khí...). Môi trường là một tổ hợp các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh bên ngoài của một hệ thống hoặc một cá thể, sự vật nào đó. Chúng tác động lên hệ thống này và xác định xu hướng và tình trạng tồn tại của nó. Môi trường có thể coi là một tập hợp, tr...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Tam Hoang Nhat Minh
Xem chi tiết
Nguyên Nguyễn Thảo
Xem chi tiết
Quang Nguyễn
Xem chi tiết
duong nguyenvan
13 tháng 12 2017 lúc 15:51

2.

Program HINHTRON;
Uses Crt;
Var r,dt,cv:real;
Const pi=3.14;
Begin

Clrscr;
Writeln('TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:');
Writeln('------------------------------------------------------');
Write ('Nhap ban kinh R=');readln(r);
dt:=pi*r*r;
cv:=2*pi*r;
Writeln('Dien tich hinh tron la:',dt:6:2);
Writeln('Chu vi hinh tron la:',cv:6:2);
Readln;

End.

Bình luận (0)
duong nguyenvan
13 tháng 12 2017 lúc 15:54
3. Program PT_bac_nhat; Uses Crt; Var a,b:Integer; x:Real; Begin Clrscr; Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT'); Writeln(' aX + b = 0'); Write('-Nhap he so a= '); Readln(a); Write('-Nhap he so b= '); Readln(b); If a=0 Then If b=0 Then Writeln('+Phuong trinh vo dinh') Else Writeln('+Phuong trinh vo nghiem') Else Begin x:=-b/a; Writeln('+Nghiem cua phuong trinh X= ',x:0:6); End; Writeln;...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
duong nguyenvan
13 tháng 12 2017 lúc 16:00

4.

program bai4;

uses crt;

var a,b : real;

begin

clrscr;

write('nhap so a ='); readln(a);

write('nhap so b ='); readln(b);

if a > b then writeln('so lon nhat la : ',a:4:2) else

writeln('so lon nhat la : ' ,b:4:2);

readln;

end.

Bình luận (0)
Hoàng Huyền
Xem chi tiết
Lê Gia Phong
2 tháng 5 2018 lúc 20:15

Câu 1: D. 2, 3, 4.

Câu 2: Đất, nước, sinh vật thuộc loại tài nguyên tái tạo.

Câu 3: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là hình thức sử dụng đáp ứng được nhu câu hiện tại và duy trì được tài nguyên cho thế hệ mai sau.

Bình luận (3)
Linh Phạm
2 tháng 5 2018 lúc 20:21
câu 1 :D câu 2: đất,nước,sinh vật là tài nguyên tái sinh vì khi con người ta sử dụng,khai thác hợp lí và có kế hoạch khôi phục và phát triển thì nó sẽ có khả năng tái sinh câu 3 mình thấy nó sao sao í:theo ý kiến của mình sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là khai thác và sd hợp lí vừa đáp ứng đc nhu cầu hiện tại vừa duy trì tài nguyên cho thế hệ mai sau.Đồng thời phải có kế hoạch khai thác,sd và khôi phục 1 cách hợp lí các tài nguyên thiên nhiên
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Thời Sênh
2 tháng 5 2018 lúc 20:21

Câu 1 : D

Câu2 : đất, nước thuộc nguồn tài nguyên tái sinh

Câu 3: D ( nhưng Là hình thức sử dụng đáp ứng được nhu cầu hiện tại và duy trì được tài nguyên cho thế hệ mai sau

Bình luận (3)
BTS보억
Xem chi tiết
Kid Kudo Đạo Chích
13 tháng 9 2018 lúc 21:47

1,sắt có 2e ở phân mức năng luong cao nhất

2,Lưu huỳnh

5,1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

tên là silic |Si|

1like nha

Bình luận (0)
An Sơ Hạ
Xem chi tiết
Ma Đức Minh
16 tháng 9 2018 lúc 20:51
đổi 30cm=0,3m a, Tốc độ góc là: \(v=\omega.r\Leftrightarrow\omega=\dfrac{v}{r}=\dfrac{6}{0,3}=20rad/s\) b, Chu kì quay là: \(\omega=\dfrac{2\pi}{T}\Leftrightarrow T=2\pi.\omega=2\pi.20=40\pi s\) Tần số quay \(f=\dfrac{\omega}{2\pi}=\dfrac{20}{2\pi}=10\pi Hz\) c, quãng đường mà xe đi được trong 1 phút=60s là: \(S=v.t=6.60=360m\)
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Nguyễn Văn Thành
16 tháng 9 2018 lúc 21:11

a)30cm=0,3m

tốc độ gốc của 1 điểm bên ngoài bánh xe alf

v=\(\omega\).r\(\Rightarrow\)\(\omega\)=20 rad/s

b)T=\(\dfrac{2.r}{\omega}\)=0,03s

f=\(\dfrac{1}{T}\)=\(\dfrac{100}{3}\) vòng

c)quãng đường vật đi trong 1 phút là

s=v.t=360m

Bình luận (0)