Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau:

I. Pha tối chỉ diễn ra ở trong bóng tối.

II. Trong pha sáng diễn ra cần có ánh sáng.

III. Trong quang hợp, O2 được giải phóng từ phân tử nước qua quá trình quang phân li nước.

IV. Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM giống nhau ở pha sáng quang hợp.

Số nhận định đúng trong các nhận định trên là:

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Đỗ Khánh Chi
28 tháng 11 2017 lúc 2:38

Đáp án C

I – Sai. Vì pha tối diễn ra trong điều kiện không cần ánh sáng chứ không phải chỉ diễn ra ở trong bóng tối..

II – Đúng. Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

→ Pha sáng diễn ra cần ánh sáng

III – Đúng. Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được sử dụng để thực hiện quá trình quang phân li nước:

2H2O => 4 H+ + 4 e- + O2

IV – Đúng. Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM chỉ khác nhau ở pha tối.

Pha sáng ở các nhóm thực vật đều giống nhau : là quá trình ôxi hóa H2O nhờ năng lượng ánh sáng → H+ + e- →ATP, NADPH và giải phóng O2. Gồm các pứ sau :

+ Phản ứng kích thích chất diệp lục bởi các photon

+ Phản ứng quang phân li nước nhờ năng lượng hấp thụ từ các photon

+ Phản ứng quang hóa hình thành ATP và NADPH

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau:

I. Pha tối chỉ diễn ra ở trong bóng tối.  

II. Trong pha sáng diễn ra cần có ánh sáng.

III. Trong quang hợp, O2 được giải phóng từ phân tử nước qua quá trình quang phân li nước.

IV. Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM giống nhau ở pha sáng quang hợp.

Số nhận định đúng trong các nhận định trên là:

A. 1

B. 3

C.

D. 4

Đỗ Khánh Chi
9 tháng 4 2018 lúc 16:07

Đáp án: B

Hướng dẫn: B

(1) Sai. Pha tối diễn ra không cần ánh sáng chứ không phải chỉ diễn ra trong bóng tối.

(2); (3); (4) đúng.

→ Có 3 phát biểu đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau:

(1) Pha tối chỉ diễn ra ở trong bóng tối.

(2) Trong pha sáng diễn ra cần có ánh sáng.

(3) Trong quang hợp, O2 được giải phóng từ phân tử nước qua quá trình quang phân li nước.

(4) Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM giống nhau ở pha sáng quang hợp.

Số nhận định đúng trong các nhận định trên là: 

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Đỗ Khánh Chi
29 tháng 10 2017 lúc 5:36

Đáp án C

Các phát biểu (2), (3), (4) đúng

(1) sai vì pha tối ở đây là chu trình Calvin, nó xảy ra khi có ánh sáng và không có ánh sáng. Nó xảy ra liên tục mỗi khi có CO2và ATP, NADPH. hơn nữa một số enzym của chu trình Calvin cần ánh sáng để hoạt động.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau:

(1) Pha tối chỉ diễn ra ở trong bóng tối.

(2) Pha sáng diễn ra cần có ánh sáng.

(3) Trong quang hợp, O2 được giải phóng từ phân tử nước qua quá trình quang phân li nước.

(4) Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM giống nhau ở pha sáng quang hợp.

Số nhận định đúng trong các nhận định trên là

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Đỗ Khánh Chi
14 tháng 9 2017 lúc 5:23

Đáp án D

Các phát biểu 2, 3, 4 đúng

(1) sai vì pha tối diễn ra không cần ánh sáng chứ không phải diễn ra ở trong bóng tối

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về pha sáng của quang hợp thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Quang phân li nước diễn ra trong xoang của tilacôit.

   II. Sản phẩm của pha sáng cung cấp cho pha tối là NADPH và ATP.

   III. Ôxi được giải phóng từ quá trình quang phân li nước.

   IV. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Đỗ Khánh Chi
25 tháng 5 2019 lúc 2:56

Chọn C

Cả 4 phát biểu đưa ra đều đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về pha sáng của quang hợp  thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quang phân li nước diễn ra trong xoang của tilacôit.

II. Sản phẩm của pha sáng cung cấp cho pha tối là NADPH và ATP.

III. Ôxi được giải phóng từ quá trình quang phân li nước.

IV. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Đỗ Khánh Chi
13 tháng 8 2019 lúc 8:18

Chọn C

Vì: Cả 4 phát biểu đưa ra đều đúng.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

II. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

III. Pha sáng diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.

IV. Pha tối cung cấp NADP+, ADP+ và glucôzơ cho pha sáng.

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Đỗ Khánh Chi
17 tháng 12 2017 lúc 9:45

Đáp án D

Các phát biểu đúng về quá trình quang hợp là: I, II

III sai, pha sáng diễn ra ở màng tilacoit

IV sai, pha tối cung cấp ATP; NADPH

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

II. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

III. Pha sáng diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.

IV. Pha tối cung cấp NADP+, ADP+ và glucôzơ cho pha sáng.

Đỗ Khánh Chi
25 tháng 12 2017 lúc 10:09

Đáp án D

Các phát biểu đúng về quá trình quang hợp là: I, II

III sai, pha sáng diễn ra ở màng tilacoit

IV sai, pha tối cung cấp ATP; NADPH

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật CAM, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quá trình quang hợp luôn diễn ra pha sáng và pha tối

II. Pha sáng diễn ra ở chất nền lục lạp, pha tối diễn ra ở màng thilacoit

III. Quang phân li nước cần sự tham gia của NADP+

IV.  Giai đoạn cố định CO2  tạm thời diễn ra trong tế bào chất

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đỗ Khánh Chi
21 tháng 9 2017 lúc 5:50

Chọn đáp án C.

- I đúng.

- II sai, pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng tích lũy trong ATP và tạo ra NADPH nhờ sắc tố quang hợp nằm trên màng tilacoit.

- III đúng, NADP+ là chất nhận electron cuối cùng trong chuỗi truyền điện tử trên màng tilacoit, nếu không có tham gia của NADP+ thì sẽ không xảy ra chuỗi truyền e không vòng, electron sẽ đi về bù lại cho diệp lục a bị mất electron ban đầu và sẽ không xảy ra quang phân li nước.

- IV đúng, ở thực vật CAM có 2 lần cố định CO2, giai đoạn cố định CO2 tạm thời bởi PEP diễn ra ngoài tế bào chất, giai đoạn cố định CO2 thứ cấp bởi RiDP diễn ra trong chất nền lục lạp

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN