Những câu hỏi liên quan
Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm điển hình của sản xuất nông nghiệp, nhất là trong trồng trọt, đó là

A. Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ

B. Nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

C. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên

D. Các cây trồng và vật nuôi là đối tượng của sản xuất nông nghiệp

Nguyễn Vũ Thu Hương
10 tháng 6 2018 lúc 15:25

Đáp án A

Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm điển hình của sản xuất nông nghiệp, nhất là trong trồng trọt, đó là

A. Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ. 

B. Nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa. 

C. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. 

D. Các cây trồng và vật nuôi là đối tượng của sản xuất nông nghiệp.

Nguyễn Vũ Thu Hương
30 tháng 8 2018 lúc 2:43
Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp của nước ta phụ thuộc nhiều vào yếu tố nào? 

A. Đất phù sa màu mỡ

B. Trình độ thâm canh trong nông nghiệp

C. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và sự phân hóa đa dạng

D. Phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ

Nguyễn Vũ Thu Hương
6 tháng 2 2018 lúc 11:13

Chọn C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp của nước ta phụ thuộc nhiều vào yếu tố nào?

A. Đất phù sa màu mỡ.

B. Trình độ thâm canh trong nông nghiệp.

C. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và sự phân hóa đa dạng.

D. Phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ.

Nguyễn Vũ Thu Hương
1 tháng 8 2017 lúc 16:03

Đáp án C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp của nước ta được khai thác tốt hơn không phải nhờ vào việc

A. Đẩy mạnh hoạt động vận tải

B. Đẩy mạnh chuyên môn hóa sn xuất

C. Áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến

D. Sử dụng các công nghệ bảo quản nông sản

Nguyễn Vũ Thu Hương
20 tháng 4 2018 lúc 8:10
Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp của nước ta được khai thác tốt hơn không phải nhờ vào việc:

A. Đẩy mạnh hoạt động vận tải.

B. Đẩy mạnh chuyên môn hóa sn xuất.

C. Áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến.

D. Sử dụng các công nghệ bảo quản nông sản.

Nguyễn Vũ Thu Hương
2 tháng 12 2019 lúc 9:02

Đáp án B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp của nước ta được khai thác tốt hơn không phải nhờ vào việc

A. đẩy mạnh hoạt động vận tải

B. đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất

C. áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến

D. sử dụng các công nghệ bảo quản nông sản

Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 3 2018 lúc 2:13

Chọn B

Bình luận (0)
Lê Thị Mai Chi

Tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp của nước ta được khai thác tốt hơn không phải nhờ vào việc

A. đẩy mạnh hoạt động vận tải.

B. đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất.

C. áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến.

D. sử dụng các công nghệ bảo quản nông sản.

Trần Vương Quang
26 tháng 4 2019 lúc 11:41

Đáp án B

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN