Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Cả 3 loại ARN đều có các đặc điểm chung:

1.     Chỉ gồm một chuỗi polinucleotit

2.     Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

3.     Có 4 loại đơn phân: A, U, G, X

4.     Các đơn phân luôn liên kết theo nguyên tắc bổ sung

Phương án đúng:

A. 1, 2, 3               

B. 1, 2, 4

C. 1, 3, 4

D. 1, 2, 3, 4

Đỗ Khánh Chi
16 tháng 6 2019 lúc 2:26

Đáp án A

Các đặc điểm chung của 3 loại ARN là: 1, 2, 3

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cả 3 loại ARN đều có các đặc điểm chung:

 1. Chỉ gồm một chuỗi polinucleotit

 2. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

 3. Có 4 loại đơn phân: A, U, G, X

 4. Các đơn phân luôn liên kết theo nguyên tắc bổ sung

Phuơng án đúng:

A. 1, 2, 3

B. 1, 2, 4

C. 1, 3, 4

D. 1, 2, 3, 4

Đỗ Khánh Chi
8 tháng 5 2018 lúc 9:23

Chọn đáp án A

Các đặc điểm chung của 3 loại ARN là: 1, 2, 3.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cả 3 loại ARN đều có các đặc điểm chung:

1. Chỉ gồm một chuỗi polinucleotit

2. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

3. Có 4 loại đơn phân: A, U, G, X

4. Các đơn phân luôn liên kết theo nguyên tắc bổ sung

Phuơng án đúng:

A. 1, 2, 3

B. 1, 2, 4

C. 1, 3, 4

D. 1, 2, 3, 4

Đỗ Khánh Chi
3 tháng 11 2017 lúc 1:53

Chọn đáp án A

Các đặc điểm chung của 3 loại ARN là: 1, 2, 3

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cả ba loại ARN ở sinh vật có cấu tạo tế bào đều có đặc điểm chung

1- Chỉ gồm một chuỗi polinucleotit

2-Cấu tạo nguyên tắc đa phân

3- Có bốn đơn đơn phân

4- Các đơn phân liên kết theo nguyên tắc bổ sung

5- Phân tử đường là deoxiribozo

Phương án đúng là:

A. 1,2,3

B. 1,2,3,5     

C. 1,3,4

D. 1,2,3,4

Đỗ Khánh Chi
16 tháng 7 2017 lúc 18:02

Đáp án : A

Các đặc điểm chung của 3 loại ARN là 1, 2, 3

Đáp án A

4- sai phân tử mARN  có cấu tạo mạch thẳng các đơn phân trong phân tử không liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung

5 sai, phân tử đường là ribozo

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm chung của ba loại ARN là tARN, mARN, rARN?1. Chỉ gồm một chuỗi polinucleotid.

2. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
3. Các đơn phân có thể liên kết theo nguyên tắc bổ sung.
4. Có 4 loại đơn phân.

Phương án đúng:

 

A. 4 

B. 2 

C. 3 

D. 1

Đỗ Khánh Chi
20 tháng 9 2018 lúc 12:23

Đáp án C

Đặc điểm chung của ba loại ARN là tARN, mARN, rARN là: (1), (2), (4).

(3) Sai do mARN là 1 mạch đơn, thẳng -> không có đoạn có liên kết bổ sung

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các đặc điểm sau:

1. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

2. Đơn phân là các Nuclêôtít A, T, G, X

3. Gồm 2 mạch đơn xoắn đều quanh một trục.

4. Phân tử ADN có dạng mạch vòng

5. Có các liên kết hiđrô theo nguyên tắc bổ sung

Các đặc điểm của ADN ở sinh vật nhân thực bao gồm

A. 2, 3, 4, 5

B. 1, 2, 3, 4

C. 1, 3, 4, 5.

D. 1, 2, 3, 5.

Đỗ Khánh Chi
4 tháng 2 2019 lúc 12:40

Đáp án D

Các đặc điểm 1, 2, 3, 5 có ở sinh vật nhân thực

4 chỉ có ở sinh vật nhân sơ, không có ở sinh vật nhân thực

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cấu trúc di truyền của một quần thể giao phối ở thế hệ xuất phát

(1) ADN được cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung. Trên cùng 1 mạch A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô, G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô.

(2) Đường kính của phân tử ADN là 2 nm.

(3) Mỗi chu kì xoắn dài 34Ao gồm 20 cặp nuclêôtit và có tỉ lệ A + T G + X  đặc thù.

(4) ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là 4 loại bazơ nitơ A, T, G, X.

(5) Các nuclêôtit trên cùng mạch liên kết với nhau bằng liên kết yếu, điều này có ý nghĩa quan trọng trong quá trình nhân đôi ADN.

(6) ADN gồm hai mạch đối song song: 5’OH – 3’P và 3’OH – 5’P, xoắn đều xung quanh một trục.

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2

Đỗ Khánh Chi
10 tháng 7 2018 lúc 4:27

Đáp án C

Xét các nội dung của đề bài:

(1) sai vì trên 1 mạch các nucleotit liên kết với nhau bằng liên kết hóa trị. Còn trên 1 mạch thì A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô, G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô.

(2) đúng.

(3) sai vì mỗi chu kì xoắn gồm 10 cặp nucleotit = 20 nucleotit chứ không phải mỗi chu kì xoắn gồm 20 cặp nuclêôtit.

(4) sai vì ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các nucleotit. Mỗi nucleotit gồm 3 thành phần: đường deoxyriboz, H3PO4, 1 trong 4 loại bazo nito: A, T, G, X.

(5) sai vì các nuclêôtit trên cùng mạch liên kết với nhau bằng liên kết hóa trị. Đây là liên kết mạnh. Các nucleotit trên 2 mạch mới liên kết với nhau bằng liên kết yếu, điều này có ý nghĩa quan trọng trong quá trình nhân đôi ADN.

(6) sai vì ADN gồm hai mạch đối song song: 3'OH - 5'P và 5'P - 3'OH xoắn đều xung quanh một trục.

Vậy chỉ có 1 nội dung đúng là nội dung 2.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các đặc điểm:

(1) Được cấu tạo bởi một mạch pôlinuclêôtit.

(2) Đơn phân là ađênin, timin, guanin, xitôzin.

(3) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

(4) Các đơn phân liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô.

(5) Trong cấu tạo có uraxin mà không có timin.

Số đặc điểm chung có ở cả ba loại ARN là

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Đỗ Khánh Chi
7 tháng 4 2019 lúc 5:41

Đáp án B

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các ý sau:

(1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

(2) Đơn phân là glucozo

(3) Không tan trong nước

(4) Giữa các đơn phân là liên kết glicozit

(5) Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào

(6) Đều có cấu trúc mạch thẳng

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm chung của xenlulozo, tinh bột và glicogen?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đỗ Khánh Chi
26 tháng 11 2018 lúc 9:24

Đáp án: B

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN