Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Khi nói về các thành phần hóa học có mặt trong tế bào sống, cho các phát biểu dưới đây

I. Các đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân trong tế bào đều có khả năng chứa thông tin di truyền.

II. Các đại phân tử như ADN, protein đều được cấu tạo bởi các đơn phân liên kết với nhau nhờ phản ứng tách nước.

III. Trong số các phân tử sinh học lipid không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân tạo thành dạng polyme.

IV. Gluxit là tên chung của nhóm các chất đơn phân hoặc đa phân.

Số phát biểu chính xác là: 

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Đỗ Khánh Chi
27 tháng 11 2017 lúc 7:59

Đáp án C

I. Các đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân trong tế bào đều có khả năng chứa thông tin di truyền. à sai, có nhiều đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân không mang thông tin di truyền (như lipit, cacbohidrat…)

II. Các đại phân tử như ADN, protein đều được cấu tạo bởi các đơn phân liên kết với nhau nhờ phản ứng tách nước. à đúng

III. Trong số các phân tử sinh học lipid không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân tạo thành dạng polyme. à đúng

IV. Gluxit là tên chung của nhóm các chất đơn phân hoặc đa phân.--> đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về các thành phần hóa học có mặt trong tế bào sống, cho các phát biểu dưới đây:

I. Các đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân trong tế bào đều có khả năng chứa thông tin di truyền.

II. Các đại phân tử như ADN, protein đều được cấu tạo bởi các đơn phân liên kết với nhau nhờ phản ứng tách nước.

III. Trong số các phân tử sinh học lipid không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân tạo thành dạng polyme.

IV. Gluxit là tên chung của nhóm các chất đơn phân hoặc đa phân.

Số phát biểu chính xác là:

A. 1

B. 4 

C. 3 

D. 2

Đỗ Khánh Chi
5 tháng 3 2017 lúc 14:04

Đáp án C

I. Các đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân trong tế bào đều có khả năng chứa thông tin di truyền. à sai, có nhiều đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân không mang thông tin di truyền (như lipit, cacbohidrat…)

II. Các đại phân tử như ADN, protein đều được cấu tạo bởi các đơn phân liên kết với nhau nhờ phản ứng tách nước. à đúng

III. Trong số các phân tử sinh học lipid không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân tạo thành dạng polyme. à đúng

IV. Gluxit là tên chung của nhóm các chất đơn phân hoặc đa phân.--> đúng

Số phát biểu chính xác là:

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các ý sau:

(1) Chỉ gồm một chuỗi pôlinucleotit

(2) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

(3) Có bốn loại đơn phân: A, U, G, X

(4) Các đơn phân liên kết theo nguyên tắc bổ sung

(5) Đều có liên kết phôtphodieste trong cấu trúc phân tử

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm cấu trúc chung của cả ba loại ARN?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đỗ Khánh Chi
28 tháng 5 2019 lúc 2:49

Đáp án: C

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cả ba loại ARN ở sinh vật có cấu tạo tế bào đều có đặc điểm chung

1- Chỉ gồm một chuỗi polinucleotit

2-Cấu tạo nguyên tắc đa phân

3- Có bốn đơn đơn phân

4- Các đơn phân liên kết theo nguyên tắc bổ sung

5- Phân tử đường là deoxiribozo

Phương án đúng là:

A. 1,2,3

B. 1,2,3,5     

C. 1,3,4

D. 1,2,3,4

Đỗ Khánh Chi
16 tháng 7 2017 lúc 18:02

Đáp án : A

Các đặc điểm chung của 3 loại ARN là 1, 2, 3

Đáp án A

4- sai phân tử mARN  có cấu tạo mạch thẳng các đơn phân trong phân tử không liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung

5 sai, phân tử đường là ribozo

Bình luận (0)
Mai Hiền
27 tháng 12 2020 lúc 18:11

Đáp án D

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các ý sau: 

(1) Có vị ngọt 

(2) dễ tan trong nước 

(3) dễ lên men bởi vi sinh vật 

(4) Cấu tạo bởi các đơn phân theo nguyên tắc đa phân 

(5) Chứa 3-7 cacbon 

Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm chung của đường đơn?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đỗ Khánh Chi
11 tháng 12 2019 lúc 14:12

Lời giải:

Đặc điểm chung của đường đơn là: (1), (2), (3), (5)

(4) là đặc điểm ở đường đôi, đường đa

Đáp án cần chọn là: C

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các đặc điểm:

(1) Được cấu tạo bởi một mạch pôlinuclêôtit.

(2) Đơn phân là ađênin, timin, guanin, xitôzin.

(3) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

(4) Các đơn phân liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô.

(5) Trong cấu tạo có uraxin mà không có timin.

Số đặc điểm chung có ở cả ba loại ARN là

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Đỗ Khánh Chi
7 tháng 4 2019 lúc 5:41

Đáp án B

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các ý sau:

(1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

(2) Khi bị thủy phân thu được glucozo

(3) Có thành phần nguyên tố gồm: C, H , O

(4) Có công thức tổng quát: (C6H10O6)n

(5) Tan trong nước

Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm chung của polisaccarit?

A. 2.

B. 3

C. 4.

D. 5

Đỗ Khánh Chi
2 tháng 5 2017 lúc 3:58

Đáp án: B

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các ý sau: 

(1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân 

(2) Khi bị thủy phân thu được glucozo 

(3) Có thành phần nguyên tố gồm: C, H, O 

(4) Có công thức tổng quát:   C 6 H 10 O 6

(5) Tan trong nước Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm chung của polisaccarit?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đỗ Khánh Chi
7 tháng 12 2018 lúc 3:16

Lời giải:(1), (2), (3) là đặc điểm chung của polisaccarit

Đáp án cần chọn là: B

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN