Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau:

(1) Pha tối chỉ diễn ra ở trong bóng tối.

(2) Trong pha sáng diễn ra cần có ánh sáng.

(3) Trong quang hợp, O2 được giải phóng từ phân tử nước qua quá trình quang phân li nước.

(4) Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM giống nhau ở pha sáng quang hợp.

Số nhận định đúng trong các nhận định trên là: 

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Đỗ Khánh Chi
29 tháng 10 2017 lúc 5:36

Đáp án C

Các phát biểu (2), (3), (4) đúng

(1) sai vì pha tối ở đây là chu trình Calvin, nó xảy ra khi có ánh sáng và không có ánh sáng. Nó xảy ra liên tục mỗi khi có CO2và ATP, NADPH. hơn nữa một số enzym của chu trình Calvin cần ánh sáng để hoạt động.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau

I. Pha tối chỉ diễn ra ở trong bóng tối. 

II. Trong pha sáng diễn ra cần có ánh sáng.

III. Trong quang hợp, O2 được giải phóng từ phân tử nước qua quá trình quang phân li nước.

IV. Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM giống nhau ở pha sáng quang hợp.

Số nhận định đúng trong các nhận định trên là:

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Đỗ Khánh Chi
10 tháng 1 2019 lúc 11:04

Đáp án B

(1) Sai. Pha tối diễn ra không cần ánh sáng chứ không phải chỉ diễn ra trong bóng tối.

(2); (3); (4) đúng.

→ Có 3 phát biểu đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp, số phát biểu đúng là:

(1) Trên màng tilacoit phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng pha sáng quang hợp.

(2) Phản ứng quang phân li nước xảy ra trên màng tilacoit, tại đây quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp diễn ra.

(3) Chất nền stroma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quang hợp.

(4) Ở các thực vật bậc cao, lục lạp thường có hình bầu dục để thuận tiện cho quá trình tiếp nhận ánh sáng mặt trời.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Đỗ Khánh Chi
31 tháng 10 2018 lúc 18:28

Chọn đáp án B.

- Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được sử dụng để thực hiện quá trình quang phân li nước: 2H2O ® 4H+ +4e- +O2  

+ Giải phóng Oxi

+ Bù lại điện tử electron cho diệp lục a

+ Các proton H+ đến khử NADP+ thành NADPH-, ATP và NADPH của pha sáng được sử dụng trong pha tối để tổng hợp các hợp chất hữu cơ.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau:

I. Pha tối chỉ diễn ra ở trong bóng tối.

II. Trong pha sáng diễn ra cần có ánh sáng.

III. Trong quang hợp, O2 được giải phóng từ phân tử nước qua quá trình quang phân li nước.

IV. Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM giống nhau ở pha sáng quang hợp.

Số nhận định đúng trong các nhận định trên là:

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Đỗ Khánh Chi
28 tháng 11 2017 lúc 2:38

Đáp án C

I – Sai. Vì pha tối diễn ra trong điều kiện không cần ánh sáng chứ không phải chỉ diễn ra ở trong bóng tối..

II – Đúng. Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

→ Pha sáng diễn ra cần ánh sáng

III – Đúng. Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được sử dụng để thực hiện quá trình quang phân li nước:

2H2O => 4 H+ + 4 e- + O2

IV – Đúng. Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM chỉ khác nhau ở pha tối.

Pha sáng ở các nhóm thực vật đều giống nhau : là quá trình ôxi hóa H2O nhờ năng lượng ánh sáng → H+ + e- →ATP, NADPH và giải phóng O2. Gồm các pứ sau :

+ Phản ứng kích thích chất diệp lục bởi các photon

+ Phản ứng quang phân li nước nhờ năng lượng hấp thụ từ các photon

+ Phản ứng quang hóa hình thành ATP và NADPH

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau:

(1) Pha tối chỉ diễn ra ở trong bóng tối.

(2) Pha sáng diễn ra cần có ánh sáng.

(3) Trong quang hợp, O2 được giải phóng từ phân tử nước qua quá trình quang phân li nước.

(4) Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM giống nhau ở pha sáng quang hợp.

Số nhận định đúng trong các nhận định trên là

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Đỗ Khánh Chi
14 tháng 9 2017 lúc 5:23

Đáp án D

Các phát biểu 2, 3, 4 đúng

(1) sai vì pha tối diễn ra không cần ánh sáng chứ không phải diễn ra ở trong bóng tối

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp, số phát biểu đúng là:

   (1) Trên màng tilacoit phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng pha sáng quang hợp.

   (2) Phản ứng quang phân li nước xảy ra trên màng tilacoit, tại đây quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp diễn ra.

   (3) Chất nền stroma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quang hợp.

    (4) Ở các thực vật bậc cao, lục lạp thường có hình bầu dục để thuận tiện cho quá trình tiếp nhận ánh sáng mặt trời

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Đỗ Khánh Chi
25 tháng 12 2018 lúc 16:26

Chọn đáp án B.

- Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được sử dụng để thực hiện quá trình quang phân li nước:

     2 H 2 O   ⇒ 4 H + + 4 e -   + O 2                                   

+ Giải phóng Oxi

+ Bù lại điện tử electron cho diệp lục a

+ Các proton H+ đến khử NADP+ thành NADPH-, ATP và NADPH của pha sáng được sử dụng trong pha tối để tổng hợp các hợp chất hữu cơ

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp, số phát biểu đúng là:

(1). Trên màng tilacoit phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng pha sáng quang hợp

(2). Phản ứng quang phân li nước xảy ra trên màng tilacoit, tại đây quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp diễn ra.

(3). Chất nền stroma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quang hợp

(4). Ở các thực vật bậc cao, lục lạp thường có hình bầu dục để thuận tiện cho quá trình tiếp nhận ánh sáng mặt trời.

A. 2

B.3

C.4

D.1

Đỗ Khánh Chi
7 tháng 11 2018 lúc 6:33

Đáp án B

Khi nói về cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp, các phát biểu đúng gồm:

(1). Trên màng tilacoit phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng pha sáng quang hợp à đúng

(2). Phản ứng quang phân li nước xảy ra trên màng tilacoit, tại đây quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp diễn ra. à sai, vì quang phân ly nước xảy ra ở xoang tilacoit

(3). Chất nền stroma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quang hợp à đúng

(4). Ở các thực vật bậc cao, lục lạp thường có hình bầu dục để thuận tiện cho quá trình tiếp nhận ánh sáng mặt trời. à đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau:

I. Pha tối chỉ diễn ra ở trong bóng tối.  

II. Trong pha sáng diễn ra cần có ánh sáng.

III. Trong quang hợp, O2 được giải phóng từ phân tử nước qua quá trình quang phân li nước.

IV. Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM giống nhau ở pha sáng quang hợp.

Số nhận định đúng trong các nhận định trên là:

A. 1

B. 3

C.

D. 4

Đỗ Khánh Chi
9 tháng 4 2018 lúc 16:07

Đáp án: B

Hướng dẫn: B

(1) Sai. Pha tối diễn ra không cần ánh sáng chứ không phải chỉ diễn ra trong bóng tối.

(2); (3); (4) đúng.

→ Có 3 phát biểu đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp, số phát biểu đúng là:

  (1) Trên màng tilacoit phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng pha sáng quang hợp.

  (2) Phản ứng quang phân li nước xảy ra trên màng tilacoit, tại đây quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp diễn ra.

  (3) Chất nền stroma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quang hợp.

  (4) Ở các thực vật bậc cao, lục lạp thường có hình bầu dục để thuận tiện cho quá trình tiếp nhận ánh sáng mặt trời.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Đỗ Khánh Chi
28 tháng 7 2018 lúc 7:24

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN