Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Năng suất cây trồng phụ thuộc vào bao nhiêu nhân tố nào sau đây?

1. Khả năng quang hợp của giống cây trồng

2. Nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp - bộ lá

3. Khả năng tích lũy chất khô vào cơ quan kinh tế

4. Thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp

A. 1.                            

B. 2.                        

C. 3.                        

D. 4.

Đỗ Khánh Chi
21 tháng 3 2018 lúc 13:06

Đáp án D

Năng suất cây trồng phụ thuộc vào những nhân tố như : khả năng quang hợp của cây trồng, nhịp điệu sinh trưởng, thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp, khả năng tích lũy chất thô vào cơ quan kinh tế. Vậy cả 4 ý trên đều đúng

Bình luận (0)
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
7 tháng 6 2016 lúc 13:49

Gọi c là số cây trồng mỗi giờ và t là thời gian trồng. Ta được :

Bìnhthường                              |---|---|….. |---|---|---|

Mỗi giờ hơn 2 cây                    |………….|---|          2c/2 = t-2  hay c = t-2   (1)

Mỗi giờ hơn 4 cây                    |……….. . |              (3c+6)/4 = t-3         (2)

Thay c = t-2 vào (2), ta được :

[(t-2).3 + 6]/4 = t-3

3t/4 = t-3

3t = 4t – 12

t = 12

c = t-2 = 10

10 x 12 = 120 (cây)

Thử lại:  

(10+2) x (12 – 2) = 120

(10+4) x (12-3) – 6 = 120

Bình luận (0)
Sana
21 tháng 2 lúc 20:00

Gọi x là số cây dự định(cây , x>0) , y là thời gian trồng cây dự định (giờ , y>3)

Bạn A trồng xyxy cây mỗi giờ theo dự định

Bạn A trồng nhiều hơn 2 cây mỗi giờ nên số cây trồng mỗi giờ thực tế là xy+2xy+2

Và lại có số cây trồng mỗi giờ thực tế cũng là xy−2xy−2

Vậy ta có pt(1) 

xy+2=xy−2xy+2=xy−2

Tương tự ta cũng có pt(2) 

xy+4=x+6y−3xy+4=x+6y−3

Kết hợp 2 pt ta được hệ pt giải hệ ra ta được x=120 ; y=12

Vậy số cây cần trồng là 120 cây

Bình luận (0)
Nguyễn Nhật Minh
17 tháng 6 2019 lúc 14:24

Gọi số học sinh trong nhóm tham gia trồng cây theo dự kiến là x (học sinh), \(x\inℕ^∗\).

Do đó theo dự kiến mỗi học sinh phải trồng \(\frac{120}{x}\)(cây).

Trong khi thực hiện, được tăng 3 học sinh nên số học sinh tham gia nhóm trồng cây trên thực tế là \(x+3\)(học sinh).

Khi đó mỗi học sinh phải trồng \(\frac{120}{x+3}\)(cây).

Vì khi thực hiện thì mỗi học sinh trồng ít hơn 2 cây so với dự kiến nên ta có phương trình:

\(\frac{120}{x}-2=\frac{120}{x+3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{60-x}{x}=\frac{60}{x+3}\)

\(\Leftrightarrow\left(60-x\right)\left(x+3\right)=60x\)

\(\Leftrightarrow180+57x-x^2=60x\)

\(\Leftrightarrow x^2+3x-180=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-12\right)\left(x+15\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-12=0\\x+15=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=12\\x=-15\end{cases}}\)

\(x=-15\)loại vì mâu thuẫn với điều kiện, còn \(x=12\)thỏa mãn.

Vậy nhóm học sinh đã tham gia trồng cây có: 12 + 3 = 15 (học sinh).

Đáp số: 15 học sinh.

Bình luận (0)
KIM TAEHYUNG
30 tháng 9 2018 lúc 9:27

bài giải 

số ngày trường đó trồng cây là : 

63 : 21 = 3 ( ngày ) 

Giả sử cả 3 ngày trồng cây là ngày trong tuần thì số cây troongff được là : 

15 x 3 = 45 ( cây )

số cây bị hụt là : 

63 - 45 = 18 ( cây ) 

số ngày cuối tuần trường trồng cây là : 

18 : ( 33 - 15 ) = 1 ( ngày ) 

                      Đáp số : 1 ngày 

chúc bạn hok giỏi ! 

Bình luận (0)
Tập-chơi-flo
30 tháng 9 2018 lúc 9:32

Số ngày trường đó trồng cây là: 63 : 21 = 3 (ngày)

Giả sử cả 3 ngày trồng cây là ngày trong tuần thì số cây trồng được là:

15 . 3 = 45 (cây)

Số cây bị hụt là:

63 – 45 = 18 (cây)

Số ngày cuối tuần trường trồng cây là:

18: (33 – 15) = 1 (ngày)

Đáp số: 1 ngày.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được

A. Mỗi giờ trên 1 ha trồng trong suốt thời gian sinh trưởng

B. Mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng

C. Mỗi phút trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng

D. Mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng

Đỗ Khánh Chi
7 tháng 11 2017 lúc 15:17

Đáp án là D

Năng suất sinh học: là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN