Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Khi nói đến cấu tạo, chức năng của các bào quan trong tế bào, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Trong tế bào, bào quan có không có vật chất di truyền là lục lạp.

   II. Ti thể là bào quan giữ chức năng cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào.

   III. Trung thể là bào quan chỉ có ở tế bào động vật không có ở tế bào thực vật.

   IV. Grana là cấu trúc có trong bào quan ti thể.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đỗ Khánh Chi
24 tháng 7 2019 lúc 4:27

II, III à đúng

I à sai. Vì trong tế bào, bào quan vật có chất di truyền là ty thể và lục lạp.

IV à  sai. Grana hạt (tạo ra từ các túi dẹp tylacoic) là cấu trúc có trong bào quan lục lạp.

Vậy: C đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói đến cấu tạo, chức năng của các bào quan trong tế bào, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Grana là cấu trúc có trong bào quan lục lạp.

   II. Lưới nội chất trơn có nhiệm vụ chuyển hoá đường và phân huỷ chất độc hại đối với cơ thể.

   III. Lưới nội chất hạt là trên của màng lưới nội chấ nhô lên tạo hạt.

   IV. Bạch cầu là loại tế bào có lưới nội chất hạt rất ít.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đỗ Khánh Chi
23 tháng 2 2018 lúc 10:50

I, II à đúng

III à sai. Vì lưới nội chất hạt là trên lưới có các hạt riboxom.

IV à sai. Loại tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất là bạch cầu.

Vậy: B đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói đến cấu tạo, chức năng của các bào quan trong tế bào, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Grana là cấu trúc có trong bào quan lục lạp.

II. Lưới nội chất trơn có nhiệm vụ chuyển hoá đường và phân huỷ chất độc hại đối với cơ thể.

III. Lưới nội chất hạt là trên của màng lưới nội chấ nhô lên tạo hạt.

IV. Bạch cầu là loại tế bào có lưới nội chất hạt rất ít.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đỗ Khánh Chi
17 tháng 11 2017 lúc 6:36

I, II à đúng

III à sai. Vì lưới nội chất hạt là trên lưới có các hạt riboxom.

IV à sai. Loại tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất là bạch cầu.

Đáp án B

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói đến cấu trúc tế bào nhân thực, trong tế bào có bao nhiêu bào quan có 1 lớp màng bao bọc?

   I. Không bào.             II. Ribôxôm                III. Lizôxôm.              IV. Bộ máy gongi

    V. Ti thể                    VI. Lục lạp.                 VII. Lưới nội chất.

A. 5.

B. 6.

C. 3.

D. 4.

Đỗ Khánh Chi
7 tháng 3 2017 lúc 2:08

Bào quan có 1 lớp màng: Lưới nội chất, Bộ máy Gôngi, Không bào, Lizôxôm.

   Vậy: D đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói đến cấu trúc tế bào nhân thực, trong tế bào có bao nhiêu bào quan có 1 lớp màng bao bọc?

   I. Không bào.             II. Ribôxôm                III. Lizôxôm.              IV. Bộ máy gongi

   V. Ti thể                     VI. Lục lạp.                VII. Lưới nội chất.

A. 5

B. 6

C. 3

D. 4

Đỗ Khánh Chi
8 tháng 7 2017 lúc 2:42

Bào quan có 1 lớp màng: Lưới nội chất, Bộ máy Gôngi, Không bào, Lizôxôm.

   Vậy: D đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói đến cấu trúc tế bào nhân thực, trong tế bào có bao nhiêu bào quan có 1 lớp màng bao bọc?

I. Không bào.  II. Ribôxôm III. Lizôxôm.  IV. Bộ máy gongi

V. Ti thể VI. Lục lạp. VII. Lưới nội chất.

A. 5.

B. 6.

C. 3.

D. 4.

Đỗ Khánh Chi
17 tháng 7 2018 lúc 10:29

Bào quan có 1 lớp màng: Lưới nội chất, Bộ máy Gôngi, Không bào, Lizôxôm.

Đáp án D

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói đến chức năng quan của nhân tế bào, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Chứa đựng thông tin di truyền.

II. Tổng hợp nên ribôxôm.

III. Trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

IV. Chứa NST.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đỗ Khánh Chi
16 tháng 7 2018 lúc 13:37

Đáp án D

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói đến chức năng quan của nhân tế bào, có bao nhiêu phát biểu đúng?

   I. Chứa đựng thông tin di truyền.

   II. Tổng hợp nên ribôxôm.

   III. Trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

   IV. Chứa NST.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đỗ Khánh Chi
2 tháng 6 2018 lúc 13:38

Vậy: D đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau: 

(1) Không có thành tế bào bao bọc bên ngoài 

(2) Có màng nhân bao bọc vật chất di truyền 

(3) Trong tế bào chất có hệ thống các bào quan 

(4) Có hệ thống nội màng chia tế bào chất thành các xoang nhỏ 

(5) Nhân chứa các nhiễm sắc thể (NST), NST lại gồm ADN và protein 

Các phát biểu nói về đặc điểm chung của tế bào nhân thực là:

A. (2), (3), (4)

B. (1), (2), (3), (5)

C. (2), (3), (4), (5)

D. (1), (3), (4), (5)

Đỗ Khánh Chi
21 tháng 4 2017 lúc 16:07

Lời giải:

Các đặc điểm chung của tế bào nhân thực:

- Kích thước lớn, cấu tạo phức tạp hơn tế bào nhân sơ

- Vật chất di truyền được bao bọc bởi lớp màng nên được gọi là nhân. Trong nhân chứa các NST, trong các NST lại bao gồm các ADN và protein histon

- Tế bào chất có chứa các bào quan khác nhau, mỗi bào quan có cấu trúc phù hợp với chức năng. Ngoài ra, tế bào chất còn được chia thành nhiều ô nhỏ (xoang nhỏ) nhờ hệ thống nội màng.

Các phát biểu nói về đặc điểm chung của tế bào nhân thực là (2), (3), (4), (5). 

Đáp án cần chọn là: C

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN