Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Khi nói đến quá trình hô hấp hiếu khí ở vi sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.  Màng sinh chất là nơi xảy ra chỗi chuyền electron.

II.  Sản phẩm cuối cùng là các hợp chất hữu cơ.

III. Năng lượng giải phóng từ quá trình phân giải 1 phân tử glocozo là 25 ATP.

IV. Quá trình này không có tham gia oxi.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đỗ Khánh Chi
29 tháng 10 2018 lúc 14:33

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói đến quá trình hô hấp hiếu khí ở vi sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Có sự tham gia ôxi phân tử.

   II. Chất nhận êlectron cuối cùng là ôxi phân tử.

   III. Vị trí chuỗi chuyền êlectron là ở màng sinh chất.

   IV. Sản phẩm cuối cùng là  và H 2 O

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đỗ Khánh Chi
12 tháng 2 2018 lúc 12:16

Một số đặc điểm cần lưu ý của hô hấp hiếu khí ở vi sinh vật:

Đặc điểm

Hô hấp hiếu khí

Điều kiện

Có oxi phân tử

Chất nhận êlectron cuối cùng

Oxi phân tử

Vị trí chuỗi chuyền êlectron

Màng sinh chất

Sản phẩm cuối cùng

CO 2  và  H 2 O

Năng lượng giải phóng

38 ATP

   Vậy: D đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói đến quá trình hô hấp hiếu khí ở vi sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có sự tham gia ôxi phân tử.

II. Chất nhận êlectron cuối cùng là ôxi phân tử.

III. Vị trí chuỗi chuyền êlectron là ở màng sinh chất.

IV. Sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đỗ Khánh Chi
18 tháng 9 2017 lúc 7:55

Đáp án D

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói đến quá trình hô hấp hiếu khí ở vi sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Có sự tham gia ôxi phân tử.

   II. Chất nhận êlectron cuối cùng là ôxi phân tử.

   III. Vị trí chuỗi chuyền êlectron là ở màng sinh chất.

   IV. Sản phẩm cuối cùng là  CO 2 H 2 O .

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đỗ Khánh Chi
15 tháng 9 2017 lúc 12:30

Một số đặc điểm cần lưu ý của hô hấp hiếu khí ở vi sinh vật:

Đặc điểm

Hô hấp hiếu khí

Điều kiện

Có oxi phân tử

Chất nhận êlectron cuối cùng

Oxi phân tử

Vị trí chuỗi chuyền êlectron

Màng sinh chất

Sản phẩm cuối cùng

  CO 2 và  H 2 O

Năng lượng giải phóng

38 ATP

Vậy: D đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói đến quá trình lên men ở vi sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có sự tham gia ôxi phân tử.

II. Chất nhận electron cuối cùng là phân tử hữu cơ

III. Vị trí chuỗi chuyền electron là ở màng sinh chất.

IV. Sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đỗ Khánh Chi
19 tháng 7 2017 lúc 6:25

Đáp án B

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói đến quá trình lên men ở vi sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Có sự tham gia ôxi phân tử.

   II. Chất nhận electron cuối cùng là phân tử hữu cơ

   III. Vị trí chuỗi chuyền electron là ở màng sinh chất.

   IV. Sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đỗ Khánh Chi
2 tháng 3 2017 lúc 17:13

Một số đặc điểm cần lưu ý của hô hấp kị khí ở vi sinh vật:

Đặc điểm

Lên men

Điều kiện

Không có ôxi phân tử

Chất nhận êlectron cuối cùng

Phân tử hữu cơ

Vị trí chuỗi chuyền êlectron

 Tế bào chất

Sản phẩm cuối cùng

Các hợp chất hữu cơ

Năng lượng giải phóng

1 - 2 ATP

I, III à  sai

Vậy: Chọn B.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang trong giai đoạn nghỉ.

II. Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

III. Phân giải kị khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi chuyền electron trong hô hấp.

IV. Ở phân giải kị khí và phân giải hiếu khí, quá trình phân giải glucozơ thành axit piruvic đều diễn ra trong ti thể.

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Đỗ Khánh Chi
4 tháng 12 2019 lúc 17:42

Chọn đáp án B.

Có 2 phát biểu đúng, đó là I và II.

þ I đúng vì hạt đang nảy mầm thì hô hấp mạnh còn hạt khô thì có cường độ hô hấp yếu.

þ II đúng vì hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian như axit pyruvic; NADH, FADH2,... để cung cấp cho quá trình đồng hóa các chất.

ý III sai vì phân giải kị khí không trải qua giai đoạn chu trình Crep, không trải qua giai đoạn chuỗi truyền electron.

ý IV sai vì phân giải kị khí chỉ diễn ra ở tế bào chất, không diễn ra ở ti thể.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang trong giai đoạn nghỉ.

II.Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

III.Phân giải kị khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi chuyền electron trong hô hấp.

Ở phân giải kị khí và phân giải hiếu khí, quá trình phân giải glucozơ thành axit piruvic đều diễn ra trong ti thể.

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Đỗ Khánh Chi
8 tháng 7 2019 lúc 8:44

Chọn đáp án B.

Có 2 phát biểu đúng, đó là I và II.

þ I đúng vì hạt đang nảy mầm thì hô hấp mạnh còn hạt khô thì có cường độ hô hấp yếu.

þ II đúng vì hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian như axit pyruvic; NADH, FADH2,... để cung cấp cho quá trình đồng hóa các chất.

ý III sai vì phân giải kị khí không trải qua giai đoạn chu trình Crep, không trải qua giai đoạn chuỗi truyền electron.

ý IV sai vì phân giải kị khí chỉ diễn ra ở tế bào chất, không diễn ra ở ti thể.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biểu sau là đúng khi nói về hô hấp ở thực vật

1. Quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang trong giai đoạn phôi

2. Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác nhau trong cơ thể

3. Phân giải kị khí bao gồm chu kỳ Crep  và chuỗi chuyền electron hô hấp

4. Ở phân giải kị khí và phân giải hiếu khí, quá trình phân giải glucose thành axit pyruvic đều diễn ra ở trong ti thể.

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Đỗ Khánh Chi
26 tháng 8 2019 lúc 16:25

Chọn B.

Giải chi tiết:

Xét các phát biểu:

I đúng

II đúng

III sai, phân giải kỵ khí không có chu kỳ Crep  và chuỗi chuyền electron hô hấp.

IV sai, quá trình đường phân diễn ra trong tế bào chất

Chọn B

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN