Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Cho các đặc điểm sau: 

(1) Có hệ thần kinh. 

(2) Đa bào phức tạp. 

(3) Sống tự dưỡng. 

(4) Cơ thể phân hóa thành các mô và cơ quan. 

(5) Có hình thức sinh sản hữu tính. 

(6) Có khả năng di chuyển chủ động. 

Các đặc điểm có ở cả giới Thực vật và giới Động vật là:

A. (2), (5), (6)

B. (1), (3), (4), (6)

C. (2), (4), (5)

D. (1), (2), (3), (4), (5)

Đỗ Khánh Chi
24 tháng 2 2018 lúc 10:19

Lời giải:

Các đặc điểm có ở cả giới Thực vật và giới Động vật là: (2), (4), (5).           

(1), (6) chỉ có ở động vật

(3) chỉ có ở thực vật.

Đáp án cần chọn C

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các ý sau:

(1) Đa bào, phân hóa thành các mô và cơ quan

(2) Sống tự dưỡng, quang hợp và không có khả năng di chuyển

(3) Tế bào nhân thực, có thành xenlulozo

(4) Có hệ mạch để dẫn nước, muối khoáng

(5) Sinh sản hữu tính và vô tính

Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm của giới thực vật?

A. 2

B. 4

C.3

D.5

Đỗ Khánh Chi
9 tháng 1 2018 lúc 13:38

Đáp án: D

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Trong các đặc điểm sau:

(1) Các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể và liên hệ với nhau bằng các sợi thần kinh

(2) Các tế bào thần kinh tập hợp lại thành các hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài của cơ thể

(3) Phản ứng với kích thích bằng cách cho toàn bộ cơ thể, do vậy tiêu tốn nhiều năng lượng

(4) Phản ứng mau lẹ, chính xác và tinh tế hơn, ít tiêu tốn năng lượng hơn

(5) Các tế bào thần kinh tập hợp lại thành các hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài của cơ thể

Hệ thần kinh dạng lưới có những đặc điểm:

A. 1 và 3       

B. 2 và 4

C. 1 và 5       

D. 3 và 5

Đỗ Khánh Chi
18 tháng 12 2019 lúc 12:04

Đáp án: A

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Hệ cơ quan nào dưới đây có vai trò điều khiển và điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan khác trong cơ thể ?

1. Hệ hô hấp

2. Hệ sinh dục

3. Hệ nội tiết

4. Hệ tiêu hóa

5. Hệ thần kinh

6. Hệ vận động

Sự điều khiển các hoạt động trong cơ thể được thực hiện nhờ hệ cơ quan nào ?

A. 1, 2, 3

B. 3, 5

C. 1, 3, 5, 6

D. 2, 4, 6

Đỗ Khánh Chi
3 tháng 8 2017 lúc 14:42

Đáp án B

Hệ nội tiết và hệ thần kinh có vai trò điều khiển và điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan khác trong cơ thể.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các nội dung sau :

(1) các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể và liên hệ với nhau bằng các sợi thần kinh

(2) động vật đối xứng hai bên: giun dẹp, giun tròn, chân khớp

(3) phản ứng mang tích chất định khu, chính xác hơn

(4) phản ứng với kích thích bằng cách co toàn bộ cơ thể

(5) ngành Ruột khoang

(6) các tế bào thần kinh tập hợp lại thành các hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài cơ thể

(7) tiêu tốn nhiều năng lượng

(8) tiết kiệm năng lượng hơn

Sắp xếp cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới với động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch bằng cách ghép các đặc điểm tương ứng với mỗi nhóm động vật

A. hệ thần kinh dạng lưới: (1), (4), (6) và (7) ; hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: (2), (3), (5) và (8)

B. hệ thần kinh dạng lưới: (1), (4), (5) và (8) ; hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: (2), (3), (6) và (7)

C. hệ thần kinh dạng lưới: (1), (4), (5) và (7) ; hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: (2), (3), (6) và (8)

D. hệ thần kinh dạng lưới: (4), (5), (6) và (7) ; hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: (1), (2), (3) và (8)

Đỗ Khánh Chi
1 tháng 12 2018 lúc 8:01

Đáp án: C

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Nuôi cấy mô sẹo ở thực vật là một trong các hình thức ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật vào thực tế. Về kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo, cho các phát biểu sau đây:

(1). Từ một cây giống ban đầu có thể tạo ra rất nhiều cây con đa dạng di truyền trong một thời gian ngắn nhờ kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào.

(2). Các cây con tạo ra có mức phản ứng tương đương nhau trước các điều kiện môi trường khác nhau.

(3). Mọi tế bào trong cơ thể thực vật đều có thể dùng làm nguyên liệu cho kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo.

(4). Kỹ thuật này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn các giống cây trồng quý hiếm hoặc các loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng.

 

Về kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào, cho các phát biểu sau đây:

Số phát biểu chính xác là:

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Đỗ Khánh Chi
12 tháng 7 2019 lúc 17:51

Đáp án C

(1) Từ một cây giống ban đầu có thể tạo ra rất nhiều cây con đa dạng di truyền trong một thời gian ngắn nhờ kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào à sai

(2) Các cây con tạo ra có mức phản ứng tương đương nhau trước các điều kiện môi trường khác nhau à đúng

(3) Mọi tế bào trong cơ thể thực vật đều có thể dùng làm nguyên liệu cho kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo à sai, ta sử dụng các tế bào chưa biệt hóa.

(4) Kỹ thuật này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn các giống cây trồng quý hiếm hoặc các loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng à đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các ý sau:

(1) Tế bào nhân thực

(2) Thành tế bào bằng xenluloz

(3) Sống tự dưỡng

(4) Cơ thể đơn bào hoặc đa bào dạng sợi

(5) Không có lục lạp, không di động được

(6) Sinh sản bằng bào tử hoặc nảy chồi

Trong các ý trên, có mấy ý không phải là đặc điểm của giới Nấm?

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Đỗ Khánh Chi
27 tháng 7 2017 lúc 7:16

Đáp án D 

Trong các ý trên, có mấy ý không phải là đặc điểm của giới Nấm :

(2) Thành tế bào bằng xenluloz

(3) Sống tự dưỡng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Quan sát hình 2 và điền đánh dấu “x” và bảng tên dưới sao cho phù hợp.

Đặc điểm

Động vật

Thực vật

Có khả năng di chuyển

 

 

Tự dưỡng, tổng hợp các chất hữu cơ từ nước và CO2

 

 

Có hệ thần kinh và giác quan

 

 

Dị dưỡng ( khả năng dinh dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẵn)

 

 

Không có khả năng tồn tại nếu thiếu ánh sáng mặt trời

 

 

Có khả năng phản xạ tự vệ và tấn công

 

 

Đề kiểm tra Sinh học 7 có đáp án

Đỗ Khánh Chi
13 tháng 4 2017 lúc 13:59

Đáp án

Đặc điểm

Động vật

Thực vật

Có khả năng di chuyển

x

 

Tự dưỡng, tổng hợp các chất hữu cơ từ nước và CO2

 

x

Có hệ thần kinh và giác quan

x

 

Dị dưỡng ( khả năng dinh dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẵn)

x

 

Không có khả năng tồn tại nếu thiếu ánh sáng mặt trời

 

x

Có khả năng phản xạ tự vệ và tấn công

x

 
Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các ý sau:

(1) Tế bào nhân thực

(2) Thành tế bào bằng xenlulozo

(3) Sống tự dưỡng

(4) Cơ thể đơn bào hoặc đa bào dạng sợi

(5) Không có lục lạp, không di động được

(6) Sinh sản bằng bào tử hoặc nảy chồi

Trong các ý trên, có mấy ý không phải là đặc điểm của giới Nấm?

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Đỗ Khánh Chi
15 tháng 4 2019 lúc 6:37

Đáp án: C

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN