Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Cho các ý sau: 

(1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân 

(2) Khi bị thủy phân thu được glucozo 

(3) Có thành phần nguyên tố gồm: C, H, O 

(4) Có công thức tổng quát:   C 6 H 10 O 6

(5) Tan trong nước Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm chung của polisaccarit?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đỗ Khánh Chi
7 tháng 12 2018 lúc 3:16

Lời giải:(1), (2), (3) là đặc điểm chung của polisaccarit

Đáp án cần chọn là: B

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các ý sau:

(1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

(2) Đơn phân là glucozo

(3) Không tan trong nước

(4) Giữa các đơn phân là liên kết glicozit

(5) Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào

(6) Đều có cấu trúc mạch thẳng

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm chung của xenlulozo, tinh bột và glicogen?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đỗ Khánh Chi
26 tháng 11 2018 lúc 9:24

Đáp án: B

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các ý sau: 

(1) Có vị ngọt 

(2) dễ tan trong nước 

(3) dễ lên men bởi vi sinh vật 

(4) Cấu tạo bởi các đơn phân theo nguyên tắc đa phân 

(5) Chứa 3-7 cacbon 

Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm chung của đường đơn?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đỗ Khánh Chi
11 tháng 12 2019 lúc 14:12

Lời giải:

Đặc điểm chung của đường đơn là: (1), (2), (3), (5)

(4) là đặc điểm ở đường đôi, đường đa

Đáp án cần chọn là: C

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các ý sau:

(1) Chỉ gồm một chuỗi pôlinucleotit

(2) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

(3) Có bốn loại đơn phân: A, U, G, X

(4) Các đơn phân liên kết theo nguyên tắc bổ sung

(5) Đều có liên kết phôtphodieste trong cấu trúc phân tử

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm cấu trúc chung của cả ba loại ARN?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đỗ Khánh Chi
28 tháng 5 2019 lúc 2:49

Đáp án: C

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các ý sau:

(1) Các nguyên tố trong tế bào tồn tại dưới 2 dạng: anion và cation.

(2) Cacbon là các nguyên tố đặc biệt quan trọng cấu trúc nên các đại phân tử hữu cơ.

(3) Có 2 loại nguyên tố: nguyến tố đa lượng và nguyên tố vi lượng.

(4) Các nguyên tố chỉ tham gia cấu tạo nên các đại phân tử sinh học.

(5) Có khoảng 25 nguyên tố cấu tạo nên cơ thể sống.

Trong các ý trên, có mấy ý đúng về nguyên tố hóa học cấu tạo nên cơ thể sống?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đỗ Khánh Chi
17 tháng 7 2018 lúc 9:52

Đáp án: C

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về các thành phần hóa học có mặt trong tế bào sống, cho các phát biểu dưới đây

I. Các đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân trong tế bào đều có khả năng chứa thông tin di truyền.

II. Các đại phân tử như ADN, protein đều được cấu tạo bởi các đơn phân liên kết với nhau nhờ phản ứng tách nước.

III. Trong số các phân tử sinh học lipid không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân tạo thành dạng polyme.

IV. Gluxit là tên chung của nhóm các chất đơn phân hoặc đa phân.

Số phát biểu chính xác là: 

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Đỗ Khánh Chi
27 tháng 11 2017 lúc 7:59

Đáp án C

I. Các đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân trong tế bào đều có khả năng chứa thông tin di truyền. à sai, có nhiều đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân không mang thông tin di truyền (như lipit, cacbohidrat…)

II. Các đại phân tử như ADN, protein đều được cấu tạo bởi các đơn phân liên kết với nhau nhờ phản ứng tách nước. à đúng

III. Trong số các phân tử sinh học lipid không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân tạo thành dạng polyme. à đúng

IV. Gluxit là tên chung của nhóm các chất đơn phân hoặc đa phân.--> đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về các thành phần hóa học có mặt trong tế bào sống, cho các phát biểu dưới đây:

I. Các đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân trong tế bào đều có khả năng chứa thông tin di truyền.

II. Các đại phân tử như ADN, protein đều được cấu tạo bởi các đơn phân liên kết với nhau nhờ phản ứng tách nước.

III. Trong số các phân tử sinh học lipid không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân tạo thành dạng polyme.

IV. Gluxit là tên chung của nhóm các chất đơn phân hoặc đa phân.

Số phát biểu chính xác là:

A. 1

B. 4 

C. 3 

D. 2

Đỗ Khánh Chi
5 tháng 3 2017 lúc 14:04

Đáp án C

I. Các đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân trong tế bào đều có khả năng chứa thông tin di truyền. à sai, có nhiều đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân không mang thông tin di truyền (như lipit, cacbohidrat…)

II. Các đại phân tử như ADN, protein đều được cấu tạo bởi các đơn phân liên kết với nhau nhờ phản ứng tách nước. à đúng

III. Trong số các phân tử sinh học lipid không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân tạo thành dạng polyme. à đúng

IV. Gluxit là tên chung của nhóm các chất đơn phân hoặc đa phân.--> đúng

Số phát biểu chính xác là:

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các ý sau:

(1) ADN có cấu tạo hai mạch còn ARN có cấu trúc một mạch

(2) ADN có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung còn ARN thì khong có

(3) Đơn phân của ADN có đường và thành phần bazo nito khác với đơn phân của ARN

(4) ADN có khối lượng và kích thước lớn hơn ARN

Trong các ý trên, có mấy ý thể hiện sự khác nhau về cấu tạo giữa ADN và ARN?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đỗ Khánh Chi
6 tháng 4 2018 lúc 7:03

Đáp án: C

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Có các phát biểu sau:

(1)   Có thể phân biệt glucozo và fructozo bằng phản ứng tráng gương.

(2)   Các sản phẩm thủy phân xenlulozo có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.

(3)   Dung dịch fructozo hòa tan được Cu(OH)2.

(4)   Công thức phân tử tổng quát của cacbohiđrat là Cn(H2O)m.

(5)   Tinh bột, xenlulozo, saccarozo đều bị thủy phân trong môi trường axit.

(6)   Phân tử saccarozo được tạo bởi gốc β-glucozo và α-fructozo.

Số phát biểu đúng

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Ngô Quang Sinh
15 tháng 9 2017 lúc 18:27

Đáp án B

a) S vì tromg môi trường kiềm fructozo bị chuyển hóa thành glucozo và vẫn có phản ứng tráng bạc

b) Đ vì xenlulozo thủy phân tạo ra glucozo

c) Đ do fructozo có các nhóm –OH gắn vào C liền kề nhau

d) Đ

e) Đ

f) S vì saccarozo được tạo bởi α-glucozo và β-fructozo

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN