Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau: 

(1) Glicogen là chất dự trữ trong cơ thể động vật và nấm 

(2) Tinh bột là chất dự trữ trong cây 

(3) Glicogen là chất dự trữ năng lượng dài hạn ở người. 

(4) Xenlulôzơ và kitin cấu tạo nên thành tế bào thực vật và vỏ ngoài của nhiều động vật 

Trong các nhận định trên, nhận định nào đúng về vai trò của Cacbohiđrat?

A. (1), (2), (3)

B. (1), (2), (4)

C. (1), (3), (4)

D. (2), (3), (4)

Đỗ Khánh Chi
4 tháng 8 2017 lúc 14:14

Lời giải:

Các nhận định đúng về vai trò của Cacbohiđrat là: (1), (2), (4)

Đáp án cần chọn là: B

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau:

(1) Tinh bột là chất dự trữ trong cây

(2) Glicogen là chất dự trữ tròn cơ thể động vật và nấm

(3) Glucozo là nguyên liệu chủ yếu cho hô hấp tế bào

(4) Pentozo tham gia vào cấu tạo của AND và ARN

(5) Xenlulozo tham gia cấu tạo màng tế bào

Trong các nhận định trên có mấy nhận định đúng với vai trò của cacbohidrat trong tế bào và cơ thể?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đỗ Khánh Chi
26 tháng 5 2017 lúc 13:16

Đáp án: C

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các ý sau:

(1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

(2) Đơn phân là glucozo

(3) Không tan trong nước

(4) Giữa các đơn phân là liên kết glicozit

(5) Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào

(6) Đều có cấu trúc mạch thẳng

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm chung của xenlulozo, tinh bột và glicogen?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đỗ Khánh Chi
26 tháng 11 2018 lúc 9:24

Đáp án: B

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Ở động vật, tinh bột được dự trữ dưới dạng glicogen ở trong:

A. Dạ dày

B. Máu

C. Gan

D. Ruột

Ngô Quang Sinh
29 tháng 3 2019 lúc 5:01

Chọn đáp án C

Ở động vật, tinh bột được dự trữ dưới dạng glicogen ở trong gan. Lượng glucozơ trong máu luôn giữ không đổi 0,1% .Lượng glucozơ dư được chuyển về gan nhờ enzim chuyển hóa thành glicogen. Khi nồng độ glucozơ trong máu giảm dưới 0,1% thì glicogen bị thủy phân thành luôn glucozơ

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Các hoocmon do tuyến tụy tiết ra có vai trò cụ thể như thế nào?

I. Dưới tác dụng phối hợp của insulin và glucagon lên gan làm chuyển glucozo thành glicogen dự trữ rất nhanh.

II. Dưới tác dụng của glucagon lên gan làm chuyển hóa glucozo thành glicogen, còn dưới tác động của insulin lên gan làm phân giải glicogen thành glueozo.

III. Dưới tác dụng của insulin lên gan làm chuyển glucozo thành glucagon dự trữ, còn dưới tác động của glucagon lên gan làm phân giải glicogen thành glucozo.

IV. Dưới tác dụng của insulin lên gan làm chuyển glucozo thành glicogen dự trữ, còn với tác động của glucagon lên gan làm phân giải glicogen thành glucozo, nhờ đó nồng độ glucozo trong máu giảm.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1.

B. 2

C. 3

D. 4

Đỗ Khánh Chi
27 tháng 12 2017 lúc 14:47

Đáp án A

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Ở động vật, tinh bột được dự trữ dưới dạng glicogen ở trong: 

A. Dạ dày     

B. Máu 

C. Gan     

D. Ruột 

Ngô Quang Sinh
25 tháng 7 2019 lúc 11:08

Đáp án C

Ở động vật, tinh bột được dự trữ dưới dạng glicogen ở trong gan. Lượng glucozơ trong máu luôn giữ không đổi 0,1% .Lượng glucozơ dư được chuyển về gan nhờ enzim chuyển hóa thành glicogen. Khi nồng độ glucozơ trong máu giảm dưới 0,1% thì glicogen bị thủy phân thành luôn glucozơ

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau

(1) Phân tử saccarozơ do 2 gốc α - glucozo và β Fuctozo liên kết với nhau qua nguyên tử oxi, gốc  α  - glucozo ở C1, gốc  ở  β -Fuctozo C4(C1-O-C4)

(2) Ở nhiệt độ thường: glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều là chất rắn kết tinh dễ tan trong nước và dung dịch của chúng đều hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam

(3) Xenlulozơ là hợp chất cao phân tử thiên nhiên, mạch không phân nhánh do các mắt xích  β glucozo tạo nên

(4) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp

(5) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau

(6) Glucozơ làm mất màu dung dịch thuốc tím trong môi trường axit đun nóng

(7) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh

(8) Glucozơ và fructozơ đều bị khử hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3

Số phát biểu đúng là

A. 4   

B. 5   

C. 6   

D. 7

Ngô Quang Sinh
20 tháng 8 2017 lúc 13:58

Hướng dẫn trả lời

(1) Sai, gốc ở β  Fuctozo C2(C1-O-C2)

(2) Đúng. Theo SGK lớp 12

(3) Sai, mắt xích   glucozo

(4) Đúng

ĐÁP ÁN B

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau

(1) Phân tử saccarozơ do 2 gốc α - g l u c o z o  và δ - f r u c t o z o  liên kết với nhau qua nguyên tử oxi, gốc  α - g l u c o z o  ở C1, gốc  δ - f r u c t o z o  ở C4(C1-O-C4)

(2) Ở nhiệt độ thường: glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều là chất rắn kết tinh dễ tan trong nước và dung dịch của chúng đều hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam

(3) Xenlulozơ là hợp chất cao phân tử thiên nhiên, mạch không phân nhánh do các mắt xích  α - g l u c o z o  tạo nên

(4) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp

(5) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau

(6) Glucozơ làm mất màu dung dịch thuốc tím trong môi trường axit đun nóng

(7) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh

(8) Glucozơ và fructozơ đều bị khử hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Ngô Quang Sinh
3 tháng 12 2017 lúc 8:24

Đáp án B

Hướng dẫn trả lời

(1) Sai, gốc  α - g l u c o z o ở C2(C1-O-C2)

(2) Đúng. Theo SGK lớp 12

(3) Sai, mắt xích  α - g l u c o z o  

(4) Đúng

(5) Sai. Môi trường bazơ

(6) Đúng. Tính chất của nhóm anđehit –CHO

(7) Sai. Cấu trúc không phân nhánh, amilopectin mới phân nhánh

(8) Sai. Đều bị OXH

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(1) Hidro hóa hoàn toàn glucozo cũng như fructozo thu được axit gluconic.

(2) Glucozo, fructozo là nhóm cacbonhdrat đơn giản nhất không thủy phân được.

(3) Thủy phân đến cùng xenlulozo trong môi trường axit tạo ra nhiều phân tử monosaccarit.

(4) Trong phân tử saccarozo gốc a-glucozo và gốc β-glucozo liên kết với nhau qua nguyên tử oxi.

(5) Tinh bột là chất rắn vô định hình, màu trắng, ở điều kiện thường không tan trong nước.

(6) Phân tử amilozo và amilopectin có cấu trúc mạch phân tử phân nhánh.

Số phát biểu đúng là:

A. 5.

B. 4.

C. 6.

D. 3.

Ngô Quang Sinh
18 tháng 6 2019 lúc 11:17

Chọn đáp án D

Các phát biểu đúng là (2), (3), (5)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN