Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Cho các ý sau:

(1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

(2) Khi bị thủy phân thu được glucozo

(3) Có thành phần nguyên tố gồm: C, H , O

(4) Có công thức tổng quát: (C6H10O6)n

(5) Tan trong nước

Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm chung của polisaccarit?

A. 2.

B. 3

C. 4.

D. 5

Đỗ Khánh Chi
2 tháng 5 2017 lúc 3:58

Đáp án: B

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các ý sau:

(1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

(2) Đơn phân là glucozo

(3) Không tan trong nước

(4) Giữa các đơn phân là liên kết glicozit

(5) Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào

(6) Đều có cấu trúc mạch thẳng

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm chung của xenlulozo, tinh bột và glicogen?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đỗ Khánh Chi
26 tháng 11 2018 lúc 9:24

Đáp án: B

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các ý sau:

(1) Chỉ gồm một chuỗi pôlinucleotit

(2) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

(3) Có bốn loại đơn phân: A, U, G, X

(4) Các đơn phân liên kết theo nguyên tắc bổ sung

(5) Đều có liên kết phôtphodieste trong cấu trúc phân tử

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm cấu trúc chung của cả ba loại ARN?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đỗ Khánh Chi
28 tháng 5 2019 lúc 2:49

Đáp án: C

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Hợp chất hữu cơ X ( thành phần nguyên tố gồm C,H,O ) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Cho 28,98g X phản ứng được tối đa 0,63 mol NaOH trong dung dịch , thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 46,62g muối khan Z và phần hơi chỉ có H2O . Nung nóng Z trong O2 dư thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 1,155 mol CO2 ; 0,525 mol H2O  và Na2CO3. Số công thức cấu tạo của X là :

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Ngô Quang Sinh
13 tháng 10 2017 lúc 14:45

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Hợp chất hữu cơ X ( thành phần nguyên tố gồm C,H,O ) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Cho 28,98g X phản ứng được tối đa 0,63 mol NaOH trong dung dịch , thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 46,62g muối khan Z và phần hơi chỉ có H2O . Nung nóng Z trong O2 dư thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 1,155 mol CO2 ; 0,525 mol H2O  và Na2CO3. Số công thức cấu tạo của X là :

A. 3                      

B. 5                      

C. 4                      

D. 2

Ngô Quang Sinh
27 tháng 11 2017 lúc 7:28

Đáp án A.

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Aspirin là loại dược phẩm có tác dụng giảm đau hạ sốt, chống viêm, ... Axit axetylsalixylic là thành phần chính aspirin, nó được tổng hợp từ phenol. Phân tích nguyên tố cho thấy trong axit axetysalixylic có chứa 60% C; 4,44% H; 35.56% O. Công thức cấu tạo thu gọn phù hợp với công thức phân tử axit axetysalixylic là:

A. C6H4(COOH)(OCOC2H5). (thơm)          

B. C6H4(COOH)(OCOCH3). (thơm)

C. C6H4(OH)(COOH). (thơm)           

D. C6H4(OH)(OCOCH3). (thơm)

Ngô Quang Sinh
6 tháng 6 2019 lúc 17:41

Đáp án : B

Có %mC : %mH : %mO = 60% : 4,44% : 35,56%

=> nC : nH : nO = 5 : 4,44 : 2,25 = 9 : 8 : 4

=> axit là C9H8O4 có công thức cấu tạo : C6H4(COOH)(OCOCH3)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Hợp chất hữu cơ X (thành phần nguyên tố gồm C, H, O) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Cho 28,98 gam X phản ứng được tối đa 0,63 mol NaOH trong dung dịch, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được 46,62 gam muối khan Z và phần hơi chỉ có H2O. Nung nóng Z trong O2 dư, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 1,155 mol CO2; 0,525 mol H2O và Na2CO3. Số công thức cấu tạo của X là

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

Ngô Quang Sinh
27 tháng 2 2018 lúc 15:41

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Hợp chất hữu cơ X (thành phần nguyên tố gồm C, H, O) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Cho 28,98 gam X phản ứng được tối đa 0,63 mol NaOH trong dung dịch, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được 46,62 gam muối khan Z và phần hơi chỉ có H2O. Nung nóng Z trong O2 dư, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 1,155 mol CO2; 0,525 mol H2O và Na2CO3. Số công thức cấu tạo của X là

A. 2.

B. 4

C. 3.

D. 5.

Ngô Quang Sinh
8 tháng 9 2017 lúc 10:49

Chọn đáp án C.

Đổt X:  n C O 2 = 1,155+0,63/2=1,47 mol 

 

Thủy phân X:  n H 2 O = 28 , 98 + 0 , 63 . 40 - 46 , 62 18 = 0 , 42  

n H 2 O (đốt X) = 0,525.2 + 0,42.2 - 0,63 = 1,26 mol

Bảo toàn khối lượng: nO/X = 0,63 mol => chất có công thức là C7H6O3.

Thỏa mãn điều kiện trên (1 mol X phản ứng với 3 mol NaOH), chất sẽ là HCOO-C6H4-OH

=> 3 đồng phân.

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Aspirin là loại dược phẩm có tác dụng giảm đau, hạ sốt, chống viêm,... Axit axetylsalixylic là thành phần chính của aspirin, nó được tổng hợp từ phenol. Phân tích nguyên tố cho thấy trong axit axetylsalixylic có chứa 60% C; 4,44% H; 35,56% O. Công thức cấu tạo thu gọn  phù hợp với công thức phân tử của axit axelylsalixylic là

A. C6H4(OH)(OCOCH3) (thơm).

B. C6H4(COOH)(OCOC2H5) (thơm).

C. C6H4(OH)(COOH) (thơm).

D. C6H4(COOH)(OCOCH3) (thơm).

Ngô Quang Sinh
14 tháng 7 2018 lúc 11:08

Đáp án D

+ Ta có:  n C : n H : n O = 60 12 : 4 , 44 : 35 , 56 16 = 5 : 4 , 44 : 2 , 2225 = 9 : 8 : 4 .

+ Kết hợp với đáp án, suy ra CTCT của axelylsalixylic là  C 6 H 4 ( C O O H ) ( O C O C H 3 ) .

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN