Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau:

(1) Tinh bột là chất dự trữ trong cây

(2) Glicogen là chất dự trữ tròn cơ thể động vật và nấm

(3) Glucozo là nguyên liệu chủ yếu cho hô hấp tế bào

(4) Pentozo tham gia vào cấu tạo của AND và ARN

(5) Xenlulozo tham gia cấu tạo màng tế bào

Trong các nhận định trên có mấy nhận định đúng với vai trò của cacbohidrat trong tế bào và cơ thể?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đỗ Khánh Chi
26 tháng 5 2017 lúc 13:16

Đáp án: C

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau:

(1) Glicogen là chất dự trưc trong cơ thể động vật và nấm

(2) Tinh bột là chất dự trữ trong cây

(3) Glicogen do nhiều phân tử glucozo liên kết với nhau dưới dạng mạch thẳng

(4) Tinh bột do nhiều phân tử glucozo liên kết với nhau dưới dạng phân nhánh và không phân nhánh

(5) Glicogen và tinh bột đều được tạo ra bằng phản ứng trùng ngưng và loại nước

Trong các nhận định trên có mấy nhận định đúng?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đỗ Khánh Chi
18 tháng 4 2019 lúc 13:00

Đáp án: C

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Ở động vật, tinh bột được dự trữ dưới dạng glicogen ở trong:

A. Dạ dày

B. Máu

C. Gan

D. Ruột

Ngô Quang Sinh
29 tháng 3 2019 lúc 5:01

Chọn đáp án C

Ở động vật, tinh bột được dự trữ dưới dạng glicogen ở trong gan. Lượng glucozơ trong máu luôn giữ không đổi 0,1% .Lượng glucozơ dư được chuyển về gan nhờ enzim chuyển hóa thành glicogen. Khi nồng độ glucozơ trong máu giảm dưới 0,1% thì glicogen bị thủy phân thành luôn glucozơ

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Ở động vật, tinh bột được dự trữ dưới dạng glicogen ở trong: 

A. Dạ dày     

B. Máu 

C. Gan     

D. Ruột 

Ngô Quang Sinh
25 tháng 7 2019 lúc 11:08

Đáp án C

Ở động vật, tinh bột được dự trữ dưới dạng glicogen ở trong gan. Lượng glucozơ trong máu luôn giữ không đổi 0,1% .Lượng glucozơ dư được chuyển về gan nhờ enzim chuyển hóa thành glicogen. Khi nồng độ glucozơ trong máu giảm dưới 0,1% thì glicogen bị thủy phân thành luôn glucozơ

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các ý sau:

(1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

(2) Đơn phân là glucozo

(3) Không tan trong nước

(4) Giữa các đơn phân là liên kết glicozit

(5) Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào

(6) Đều có cấu trúc mạch thẳng

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm chung của xenlulozo, tinh bột và glicogen?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đỗ Khánh Chi
26 tháng 11 2018 lúc 9:24

Đáp án: B

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các ví dụ sau: 

(1) Côlagen cấu tạo nên mô liên kết ở da 

(2) Enzim lipaza thủy phân lipit 

(3) Insulin điều chỉnh hàm lượng đường trong máu 

(4) Glicogen dự trữ ở trong gan 

(5) Hêmoglobin vận chuyển O2 và CO2 

(6) Inteferon chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn 

Có mấy ví dụ minh họa cho các chức năng của protein?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đỗ Khánh Chi
9 tháng 4 2017 lúc 6:07

Lời giải:

Trừ ý (4), tất cả các ý còn lại đều đúng vì Glicogen có bản chất là polisaccarit chứ không phải protein

Đáp án cần chọn là: C

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các ví dụ sau:

(1) Côlagen cấu tạo nên mô liên kết ở da

(2) Enzim lipaza thủy phân lipit

(3) Insulin điều chỉnh hàm lượng đường trong máu

(4) Glicogen dự trữ ở trong gan

(5) Hêmoglobin vận chuyển O2 và CO2

(6) Inteferon chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn

Có mấy ví dụ minh họa cho các chức năng của protein?

A. 3 

B. 4

C. 5

D. 6

Đỗ Khánh Chi
20 tháng 5 2018 lúc 15:37

Đáp án: C

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các ý sau: 

(1) Dự trữ năng lượng trong tế bào 

(2) Tham gia cấu trúc màng sinh chất 

(3) Tham gia vào cấu trúc của hoocmon, diệp lục 

(4) Tham gia vào chức năng vận động của tế bào 

(5) Xúc tác cho các phản ứng sinh học 

Trong các ý trên có mấy ý đúng với vai trò của lipit trong tế bào và cơ thể?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đỗ Khánh Chi
16 tháng 10 2018 lúc 13:24

Lời giải:

Chức năng của lipit trong tế bào gồm:

(1) Dự trữ năng lượng trong tế bào

(2) Tham gia cấu trúc màng sinh chất

(3) Tham gia vào cấu trúc của hoocmon, diệp lục

Đáp án cần chọn là: B

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Các hoocmon do tuyến tụy tiết ra có vai trò cụ thể như thế nào?

I. Dưới tác dụng phối hợp của insulin và glucagon lên gan làm chuyển glucozo thành glicogen dự trữ rất nhanh.

II. Dưới tác dụng của glucagon lên gan làm chuyển hóa glucozo thành glicogen, còn dưới tác động của insulin lên gan làm phân giải glicogen thành glueozo.

III. Dưới tác dụng của insulin lên gan làm chuyển glucozo thành glucagon dự trữ, còn dưới tác động của glucagon lên gan làm phân giải glicogen thành glucozo.

IV. Dưới tác dụng của insulin lên gan làm chuyển glucozo thành glicogen dự trữ, còn với tác động của glucagon lên gan làm phân giải glicogen thành glucozo, nhờ đó nồng độ glucozo trong máu giảm.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1.

B. 2

C. 3

D. 4

Đỗ Khánh Chi
27 tháng 12 2017 lúc 14:47

Đáp án A

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN