Những câu hỏi liên quan
Hoàng Gia Bảo

Sản lượng than khai thác ở Việt Nam năm 2004 đạt bao nhiêu triệu tấn?

A. 15 triệu tấn

B. 17 triệu tấn

C. 21 triệu tấn

D. 26 triệu tấn

Nguyễn Vũ Thu Hương
8 tháng 4 2018 lúc 13:13

Đáp án D

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Khu vực nào sau đây có sản lượng khai thác than trên 350 triệu tấn/năm?

A. Nauy, Iran

B. Anh, Vênêxuêla

C. Liên bang Nga, Ả Rập Xê út

D. Hoa Kì, Trung Quốc

Nguyễn Vũ Thu Hương
1 tháng 6 2019 lúc 6:54

Đáp án C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết sản lượng khai thác ở mỏ than nào sau đây dưới 1 triệu tấn/năm?

A. Vàng Danh.

B. Cẩm Phả.

C. Hà Tu.

D. Quỳnh Nhai.

Nguyễn Vũ Thu Hương
30 tháng 3 2017 lúc 2:46

Đáp án A

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Quốc gia nào sau đây có sản lượng khai thác than trên 500 triệu tấn/năm?

A. Nam Phi, Đức.

B. Braxin, Ai Cập

C. Liên bang Nga, Ôxtrâylia

D. Trung Quốc, Hoa Kì

Nguyễn Vũ Thu Hương
6 tháng 9 2017 lúc 11:51

Đáp án D

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau?

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NĂM 1995-2015

Tên sản phẩm

1995

2000

2005

2010

2015

Than sạch(Nghìn tấn)

8.350,0

11.609,0

34.093,0

44.835,0

41.484,0

Dầu thô khai thác(Nghìn tấn)

7.620,0

16.291,0

18.519,0

15.014,0

18.746,0

Khí tự nhiên ở dạng khí (Nhà nước)(Triệu  m 2  )

1.596,0

6.440,0

9.402,0

10.660,0

  (Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam)   Qua bảng số liệu trên, nhận xét nào dưới đây đúng?

A. Sản lượng dầu thô khai thác từ năm 1995 đến năm 2015 tăng 2,3 lần.

B. Sản lượng than sạch tăng nhanh hơn sản lượng dầu thô.

C. Sản lượng khí tự nhiên tăng không đều theo các năm.

D. Sản lượng than sạch tăng liên tục từ năm 1995 - 2015

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 2 2017 lúc 3:06

Đáp án B

Qua bảng số liệu trên ta thấy rằng:

- Sản lượng dầu thô từ năm 2015 đến năm 1995 tăng: 41484:8350 = 5 lần, trong khi đáp án A là 2,3 lần là sai.

- Sản lượng dầu thô từ năm 2015 đến năm 1995 là: 2,5 lần => sản ượng than sạch tăng nhanh hơn sản lượng dầu thô là đúng.

- Hai đáp án còn lại đều sai do sản lượng khí tự nhiên tăng liên tục và sản lượng than sạch không tăng liên tục trong các năm.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC, DẦU THÔ XUẤT KHẨU VÀ XĂNG DẦU

NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1999-2002

Đơn vị: triệu tấn

 

Năm 1999 2001 2002
Dầu thô khai thác 15,2 16,8 16,9
Dầu thô xuất khẩu 14,9 16,7 16,9
Xăng dầu nhập khẩu 7,4 8,8 10,0

a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu của nước ta năm 1999 và 2002.

b. Qua biểu đồ và bảng số liệu hãy rút ra nhận xét về ngành công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí của nước ta.

Nguyễn Vũ Thu Hương
20 tháng 4 2017 lúc 15:47

Hướng dẫn giải:

a. Vẽ biểu đồ:

BIỂU ĐỒ SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC, DẦU THÔ XUẤT KHẨU VÀ XĂNG DẦU NHẬP KHẨU CẢU NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1999 - 2002

Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 9 có đáp án (Đề 1)

b. Nhận xét

Trong thời kì 1999 - 2002

   + Sản lượng dầu thô khai thác liên tục tăng, từ 15,2 triệu tấn (năm 1999) lên 16,9 triệu tấn (năm 2002).

   + Hầu hết dầu thô khai thác được xuất khẩu. Tỉ lệ dầu thô xuất khẩu trong sản lượng dầu thô khai thác qua các năm.

   + Lượng xăng dầu nhập khẩu tăng liên tục, từ 7,4 triệu tấn (năm 1999) lên 10,0 triệu tấn (năm 2002).

→Cho thấy ngành chế biến dầu khí của nước ta chưa phát triển

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

 

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC, DẦU THÔ XUẤT KHẨU VÀ XĂNG DẦU

NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1999-2002

Đơn vị: triệu tấn

Năm 1999 2001 2002
Dầu thô khai thác 15,2 16,8 16,9
Dầu thô xuất khẩu 14,9 16,7 16,9
Xăng dầu nhập khẩu 7,4 8,8 10,0

a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu của nước ta năm 1999 và 2002.

b. Qua biểu đồ và bảng số liệu hãy rút ra nhận xét về ngành công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí của nước ta.

 

 

Nguyễn Vũ Thu Hương
12 tháng 2 2017 lúc 13:47

Hướng dẫn giải:

a. Vẽ biểu đồ:

BIỂU ĐỒ SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC, DẦU THÔ XUẤT KHẨU VÀ XĂNG DẦU NHẬP KHẨU CẢU NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1999 - 2002

Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 9 có đáp án (Đề 1)

b. Nhận xét

Trong thời kì 1999 - 2002

   + Sản lượng dầu thô khai thác liên tục tăng, từ 15,2 triệu tấn (năm 1999) lên 16,9 triệu tấn (năm 2002).

   + Hầu hết dầu thô khai thác được xuất khẩu. Tỉ lệ dầu thô xuất khẩu trong sản lượng dầu thô khai thác qua các năm.

   + Lượng xăng dầu nhập khẩu tăng liên tục, từ 7,4 triệu tấn (năm 1999) lên 10,0 triệu tấn (năm 2002).

→Cho thấy ngành chế biến dầu khí của nước ta chưa phát triển

 

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC, DẦU THÔ XUẤT KHẨU VÀ XĂNG DẦU

NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1999-2002

Đơn vị: triệu tấn

Năm 1999 2001 2002
Dầu thô khai thác 15,2 16,8 16,9
Dầu thô xuất khẩu 14,9 16,7 16,9
Xăng dầu nhập khẩu 7,4 8,8 10,0

a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu của nước ta năm 1999 và 2002.

b. Qua biểu đồ và bảng số liệu hãy rút ra nhận xét về ngành công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí của nước ta.

 


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
31 tháng 8 2017 lúc 6:52

Hướng dẫn giải:

a. Vẽ biểu đồ:

BIỂU ĐỒ SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC, DẦU THÔ XUẤT KHẨU VÀ XĂNG DẦU NHẬP KHẨU CẢU NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1999 - 2002

 

Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 9 có đáp án (Đề 1)

b. Nhận xét

Trong thời kì 1999 - 2002

   + Sản lượng dầu thô khai thác liên tục tăng, từ 15,2 triệu tấn (năm 1999) lên 16,9 triệu tấn (năm 2002).

   + Hầu hết dầu thô khai thác được xuất khẩu. Tỉ lệ dầu thô xuất khẩu trong sản lượng dầu thô khai thác qua các năm.

   + Lượng xăng dầu nhập khẩu tăng liên tục, từ 7,4 triệu tấn (năm 1999) lên 10,0 triệu tấn (năm 2002).

→Cho thấy ngành chế biến dầu khí của nước ta chưa phát triển

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 9 khác:

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về công nghiệp khai thác dầu khí của nước ta?

1) Công nghiệp lọc - hoá dầu ra đời với nhà máy lọc dầu Dung Quất.

2) Khí tự nhiên đã được sử dụng trong sản xuất điện, sản xuất phân đạm.

3) Sản lượng tăng liên tục và đạt trên 18,5 triệu tấn năm 2005.

4) Bảo đảm đầy đủ nhu cầu xăng dầu trong nước, không cần nhập khẩu

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 12 2018 lúc 7:25

Đáp án C

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN