Những câu hỏi liên quan
Nhưn Ngốc Nghếch
26 tháng 2 lúc 19:47

Biện pháp để sử dụng đất nông nghiệp hiện nay có hiệu quả

A. thâm canh tăng vụ để tăng hiệu số sử dụng đất trong nông nghiệp

B. Nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lí và tiết kiệm đất

C. mở rộng diện tích đất canh tác làm tăng sản lượng nông sản

D. trồng chồng xói mòn, phủ xanh đất trống đồi trọc

 
Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Trình độ thâm canh thấp, sản xuất theo lối quảng canh, đầu tư ít lao động và vật tư nông nghiệp là đặc điểm của vùng

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.                 

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Bắc Trung Bộ.                                          

D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Nguyễn Vũ Thu Hương
24 tháng 5 2018 lúc 14:00

Chọn đáp án A

Dựa vào SGK Địa lí lớp 12, bảng 25.1: Tóm tắt một số đặc điểm nổi bật của 7 vùng nông nghiệp, vùng có trình độ chuyên canh được đánh giá là thấp, sản xuất theo lối quảng canh, đầu tư ít lao động và vật tư nông nghiệp là vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Trình độ thâm canh thấp, sản xuất theo lối quảng canh, đầu tư ít lao động và vật tư nông nghiệp là đặc điểm của vùng

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Nguyễn Vũ Thu Hương
12 tháng 1 2019 lúc 11:54

Chọn đáp án A

Dựa vào SGK Địa lí lớp 12, bảng 25.1: Tóm tắt một số đặc điểm nổi bật của 7 vùng nông nghiệp, vùng có trình độ chuyên canh được đánh giá là thấp, sản xuất theo lối quảng canh, đầu tư ít lao động và vật tư nông nghiệp là vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Ở đồng bằng của nước ta phát triển mạnh cây ngắn ngày, thâm canh, tăng vụ, nuôi trồng thủy sản chủ yếu do

A. sự phân hóa của địa hình, khí hậu

B. áp dụng các biện pháp thủy lợi khác nhau

C. sự phân hóa của địa hình, đất trồng

D. chuyển đổi cơ cấu mùa vụ trong sản xuất

Nguyễn Vũ Thu Hương
10 tháng 11 2018 lúc 11:16

Đáp án A

Ở đồng bằng của nước ta phát triển mạnh cây ngắn ngày, thâm canh, tăng vụ, nuôi trồng thủy sản chủ yếu do sự phân hóa của điều kiện địa hình, khí hậu.

- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hóa rất rõ rệt theo chiều Bắc  - Nam có ảnh hưởng rất lớn đến cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp, nguồn nhiệt ẩm dồi dào, lượng mưa lớn thuận lợi cho thâm canh, tăng vụ trong nông nghiệp.

- Sự phân hóa các điều kiện địa hình, đất trồng cho phép áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau: vùng đồng bằng có địa hình bằng phẳng, đất phù sa màu mỡ thuận lợi cho phát triển các loại cây ngắn ngày như hoa màu, lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày…

- Địa hình ven biển có nhiều vũng vịnh, đầm phá thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản ( Bắc Trung Bộ)

Bình luận (0)
Trương Quỳnh Trang

Hãy nêu tác dụng của việc luân canh, xen canh, tăng vụ trong sản xuất và trồng trọt.

Hà Việt Chương
14 tháng 12 2019 lúc 13:11

- Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng và giảm sâu, bệnh.

- Xen canh sử dụng hợp lí đất, ánh sáng và giảm sâu bệnh.

- Tăng vụ góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Ở đồng bằng của nước ta phát triển mạnh cây ngắn ngày, thâm canh, tăng vụ, nuôi trồng thủy sản chủ yếu do

A. sự phân hóa của địa hình, khí hậu.

B. áp dụng các biện pháp thủy lợi khác nhau.

C. sự phân hóa của địa hình, đất trồng.

D. chuyển đổi cơ cấu mùa vụ trong sản xuất.

Nguyễn Vũ Thu Hương
4 tháng 7 2018 lúc 3:04

Đáp án A

Ở đồng bằng của nước ta phát triển mạnh cây ngắn ngày, thâm canh, tăng vụ, nuôi trồng thủy sản chủ yếu do sự phân hóa của điều kiện địa hình, khí hậu.

- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hóa rất rõ rệt theo chiều Bắc  - Nam có ảnh hưởng rất lớn đến cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp, nguồn nhiệt ẩm dồi dào, lượng mưa lớn thuận lợi cho thâm canh, tăng vụ trong nông nghiệp.

- Sự phân hóa các điều kiện địa hình, đất trồng cho phép áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau: vùng đồng bằng có địa hình bằng phẳng, đất phù sa màu mỡ thuận lợi cho phát triển các loại cây ngắn ngày như hoa màu, lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày…

- Địa hình ven biển có nhiều vũng vịnh, đầm phá thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản ( Bắc Trung Bộ)

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Yếu tố quan trọng nhất tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp quanh năm, dễ dàng áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh, tăng vụ là?

A. Khí hậu phân hóa, có mùa đông lạnh

B. Chế độ nhiệt đới ẩm dồi dào

C. Địa hình, đất đai đa dạng

D. Nguồn nước và sinh vật phong phú

Nguyễn Vũ Thu Hương
23 tháng 1 2018 lúc 18:08

Giải thích: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có ảnh hưởng sâu sắc đến nền nông nghiệp nhiệt đới. Đặc biệt là chế độ nhiệt, ẩm đồi dào là yếu tố quan trọng nhất tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp quanh năm, dễ dàng áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh và tăng vụ.

Đáp án: B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Ở nước ta, yếu tố quan trọng nhất tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp quanh năm, dễ dàng áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh, tăng vụ là

A. khí hậu phân hoá, có mùa đông lạnh.

B. chế độ nhiệt ẩm dồi dào.

C. địa hình, đất đai đa dạng.

D. nguồn nước và sinh vật phong phú

Nguyễn Vũ Thu Hương
5 tháng 4 2017 lúc 2:30

Đáp án B

Ở nước ta, yếu tố quan trọng nhất tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp quanh năm, dễ dàng áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh, tăng vụ là chế độ nhiệt ẩm dồi dào.

Bình luận (0)
hi hi
15 tháng 4 2018 lúc 22:49

- luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng và giảm sâu, bệnh.

- xen canh sử dụng hợp lí đất đai, ánh sáng và giảm sâu, bệnh.

- tăng vụ góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch.

Bình luận (0)
hoang dieu an
18 tháng 4 2018 lúc 0:52

Nhớ tick cho mk nha! hiuokbanhqua

Bình luận (0)
hoang dieu an
18 tháng 4 2018 lúc 0:59

Luân canh, xen canh, tăng vụ có nhiều tác dụng trong sản xuất trồng trọt :

- Là phương thức canh tác tận dụng được đất đai, ánh sáng, điều hoà dinh dưỡng giữa các loại cây trồng, cải tạo đất và làm giảm sâu, bệnh phá hại.

- Tăng vụ gieo trồng trong năm trên cùng một diện tích sẽ góp phần tăng thêm tổng sản phẩm thu hoạch.

Chúc bạn học tốt !!! vui

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN