Những câu hỏi liên quan
Vũ Lê
18 tháng 9 2020 lúc 19:07

a, 2(a+b) = c + d

b, + Bảo toàn điện tích :

nNa + nK = 2nSO4 + nNO3

=> x = nNO3 = 0,9 +0,1 - 0,1.2 = 0,8 (mol)

=> m Muối khan = 0,9 . 23 + 0,1 .96 + 0,1 . 39 + 0,8 . 62 = 83,6 (g)

Bình luận (0)
huo wallace
nguyễn thị thảo ngân
1 tháng 1 2018 lúc 19:38

bn ơi mik mới hc lp 8 chắc k giải dc nhưng để mik hỏi 1 người có thể họ trả lời dc

Bình luận (1)
Karik-Linh
14 tháng 4 2020 lúc 20:13

câu 1 trộn dung dịch có chứa 0,1 mol CuSO4 và một dung dịch chứa 0,3 mol NaOH,lọc kết tủa,rủa sạch rồi đem nung đến khối lượng không đổi thu được n gam chất rắn. giá trị của n là

A.4 B.6 C.8 D.12

câu 2 cho 50 gam CaCO3 vào dung dịch có chứa 0,1 mol CuSO4 vào dung dịch HCL dư thể tích CO2 thu được ở đktc là

A. 1,12 lít B.11,2 lít C.2,24 lít D.22,4 lít

câu 3 để làm sạch Fe từ có lẫn AL ta dùng

A.dung dịch KNO3 B.dung dịch HCL C.dung dịch NaOH D.dung dịch Pb(NO3)2

câu 4 cho 0,1 mol kim loại Zn vào dung dịch HCL dư thể tích khí H2 thu được (đktc) là

A.1,12 lit B.2,24 lit C.4,48 lit D.22,4 lit

câu 5 hòa ta 112 gam KOH vào nước thì được 2 lit dung dịch.Nồng độ mol của dung dịch thu được là

A.2,0M B.1,0M C.0,1M D.0,2M

Bình luận (0)
Cù Văn Thái
11 tháng 8 2019 lúc 0:23

nC=0,6 mol

Sơ đồ pứ

C→\(\left\{{}\begin{matrix}CO\\CO_2\end{matrix}\right.\)\(\xrightarrow[]{CuO}\left\{{}\begin{matrix}Cu\\CO_2\underrightarrow{NaOH}\left\{{}\begin{matrix}NaHCO_3\\Na_2CO_3\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\)

Gọi nNaHCO3=a, nNa2CO3=b

BTNT C=> nC=nNaHCO3+ nNa2CO3 <=> 0,6=a+b

Khối lượng muối: mNaHCO3+ mNa2CO3=54,8 <=> 84a+106b=54,8

=>a=0,4 mol, b=0,2 mol

=>.....

Bình luận (0)
Quang Nhân
9 tháng 8 2019 lúc 22:19

@Cù Văn Thái cái này thì em chịu

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)