Những câu hỏi liên quan
Liah Nguyen
22 tháng 10 lúc 16:36

a

d

b

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Hà
22 tháng 10 lúc 18:15

1.C
2.A
3.D
4.B

Bình luận (0)
Lê Quỳnh  Anh

Choose the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

She decided to remain celibate and devote her life to helping the homeless and orphans.

A. divorced                   

B. single               

C. separated                  

D. married

Dương Hoàn Anh
30 tháng 3 2018 lúc 10:02

D – celibate (không kết hôn) >< married (đã kết hôn).

Bình luận (0)
Lê Quỳnh  Anh

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

She decided to remain celibate and devote her life to helping the homeless and orphans.

A. married

B. divorced

C. separated

D. single

Dương Hoàn Anh
9 tháng 4 2018 lúc 16:06

Answer A

Kỹ năng: Đồng/trái nghĩa

Giải thích:

celibate (adj): độc thân >< married (adj): đã kết hôn

Các đáp án khác:

divorced (adj): đã li dị

separated (adj): bị chia cắt, li thân

single (adj): độc thân

Dịch nghĩa: Cô ấy quyết định sống độc thân và cống hiến cả cuộc đời cho những người vô gia cư và trẻ mồ côi.

Bình luận (0)
Lê Quỳnh  Anh

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Don't tell Jane anything about the surprise party for Jack. She has got a big mouth.

A. can't eat a lot

B. hates parties

C. talks too much

D. can keep secrets

Dương Hoàn Anh
14 tháng 11 2017 lúc 12:55

Đáp án D

Big mouth: nhiều chuyện, không thể giữ bios mật bất cứ chuyện gì

Bình luận (0)
Lê Quỳnh  Anh

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

She decided to remain celibate and devote her life to helping the homeless and orphans.

A. single

B. divorced

C. married

D. separated

Dương Hoàn Anh
6 tháng 11 2019 lúc 17:21

Kiến thức: Từ trái nghĩa

Giải thích:

celibate (adj): độc thân

A. single (adj): độc thân                                B. divorced (adj): li dị

C. married (adj): kết hôn                                 D. separated (adj): li thân

=> celibate >< married

Tạm dịch: Cô ấy quyết định độc thân và cống hiến cả đời cho những người vô gia cư và mồ côi.

Chọn C

Bình luận (0)
Lê Quỳnh  Anh

Choose the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

She performed all her duties conscientiously. She didn't give enough care to her work

A. insensitively    

B. irresponsibly   

C. liberally           

D. responsibly

Dương Hoàn Anh
11 tháng 3 2019 lúc 5:26

B – conscientiously (chu toàn) >< irresponsibly (vô trách nhiệm).

Bình luận (0)
Lê Quỳnh  Anh

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

It’s very difficult to tell her to give in because she is so big-headed.

A. wise       

B. generous 

C. modest   

D. arrogant

Dương Hoàn Anh
18 tháng 5 2019 lúc 18:30

Chọn đáp án C

- wise (adj): khôn ngoan

- generous (adj): hào phóng, rộng lượng

- modest (adj): khiêm tốn

- arrogant (adj): kiêu căng, ngạo mạn

- big-headed (adj): quá kiêu căng, ngạo mạn

Do đó: big-headed  khác   modest

Dịch: Rất khó để bảo cô ấy chịu thua vì cô ấy quá kiêu căng.

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)