Những câu hỏi liên quan
Hỗ Trợ Học Tập
Hỗ Trợ Học Tập 22 tháng 12 2020 lúc 23:26

x= vot + 1/2 at2 = -6. 2+ 8.22.1/2 = -4 cm

 

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Vận tốc ban đầu của một vật chuyển động dọc theo trục Ox là – 6cm/s khi nó ở gốc tọa độ. Biết gia tốc của nó không đổi là 8cm/s2. Tọa độ của vật sau 4s là:

A. 10cm.

B. 5cm.

C. 4cm.

D. 40cm.

Vũ Thành Nam
Vũ Thành Nam 7 tháng 3 2018 lúc 10:38

Chọn D.

Từ x = v0t + 0,5at2 => x = -6.4+0,5.8.42 = 40cm

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Vận tốc ban đầu của một vật chuyển động dọc theo trục Ox là – 6cm/s khi nó ở gốc tọa độ. Biết gia tốc của nó không đổi là 8cm/s2. Tọa độ của vật sau 4s là:

A. 10cm.          

B. 5cm.

C. 4cm.

D. 40cm.

Vũ Thành Nam
Vũ Thành Nam 21 tháng 4 2018 lúc 16:03

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Vận tốc ban đầu của một vật chuyển động dọc theo trục Ox là – 6cm/s khi nó ở gốc tọa độ. Biết gia tốc của nó không đổi là 8cm/s2. Quãng đường vật đi được sau 3s bằng

A. 10cm.

B. 22,5cm.

C. 4cm.

D. 8,5cm.

Vũ Thành Nam
Vũ Thành Nam 25 tháng 6 2018 lúc 9:37

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Khi chất điểm qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 40 3 cm/ s 2 . Biên độ dao động của chất điểm là

A. 4cm.        B. 5 cm.        C. 8 cm.        D. 10cm.

Vũ Thành Nam
Vũ Thành Nam 27 tháng 7 2017 lúc 14:52

Đáp án B

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Một chất điểm đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 4m/s thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều.

a) Tính gia tốc của chất điểm biết rằng sau khi đi được quãng đường 8m thì nó đạt vận tốc 8m/s.

b)Viết phương trình chuyển động của chất điểm. Chọn chiều dương là chiều chuyển động, gốc tọa đọ trùng với vị trí chất điểm bắt đầu tăng tốc, gốc thời gian là lúc tăng tốc.

c)Xác định vị trí mà tại đó chất điểm có vận tốc 13m/s.

Vũ Thành Nam
Vũ Thành Nam 12 tháng 4 2019 lúc 4:54

a) Từ công thức v 2 − v 0 2 = 2 a s ⇒  gia tốc: a = v 2 − v 0 2 2 s  

 Thay số ta được: a = 8 2 − 4 2 2.8 = 3 m/s2.

b) Phương trình chuyển động có dạng: x = v 0 t + 1 2 a t 2 .

Thay số ta được: x = 4 t + 1 , 5 t 2 (m).

c) Ta có: v = v 0 + a t ⇒ t = v − v 0 a = 13 − 4 3 = 3 s.

Tọa độ của chất điểm lúc đó: x = 4.3 + 1 , 5.3 2 = 25 , 5 m.

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 40 3 cm / s 2 . Biên độ dao động của chất điểm là

A. 5 cm.

B. 4 cm.

C. 10 cm.

D. 8 cm

Vũ Thành Nam
Vũ Thành Nam 13 tháng 2 2019 lúc 18:14

Chọn đáp án A

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 40 3 cm/ s 2 . Biên độ dao động của chất điểm là 

A. 5 cm.

B. 4 cm

C. 10 cm

D. 8 cm

Vũ Thành Nam
Vũ Thành Nam 26 tháng 5 2019 lúc 10:13

Đáp án A

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN