Những câu hỏi liên quan
Pham Trong Bach

Tính nhẩm:

a) 2 x 2 = ......              3 x 3 = ......

2 x 4 = ......              3 x 5 = ......

2 x 6 = ......              3 x 7 = ......

2 x 8 = ......              3 x 9 = ......

4 x 4 = ......              5 x 5 = ......

4 x 2 = ......              5 x 7 = ......

4 x 6 = ......              5 x 9 = ......

4 x 8 = ......              5 x 3 = ......

b) 200 x 4 = ......              300 x 2 = ......

200 x 2 = ......             300 x 3 = ......

400 x 2 = ......             500 x 1 = ......

100 x 4 = ......             100 x 3 = ......

Cao Minh Tâm
Cao Minh Tâm 15 tháng 2 2018 lúc 14:27

a) 2 x 2 = 4              3 x 3 = 9

2 x 4 = 8              3 x 5 = 15

2 x 6 = 12              3 x 7 = 21

2 x 8 = 16              3 x 9 = 27

4 x 4 = 16              5 x 5 = 25

4 x 2 = 8              5 x 7 = 35

4 x 6 = 24              5 x 9 = 45

4 x 8 = 32              5 x 3 = 15

b) 200 x 4 = 800              300 x 2 = 600

200 x 2 = 400             300 x 3 = 900

400 x 2 = 800             500 x 1 = 500

100 x 4 = 400             100 x 3 = 300

Bình luận (0)
Edogawa Conan
Edogawa Conan 9 tháng 12 2019 lúc 13:29

1) 22x + 1 = 32

=> 22x + 1 = 25

=> 2x + 1 = 5

=> 2x = 5 - 1

=> 2x = 4

=> x = 2

(2) 3.x3 - 100 = 275

=> 3x3 = 275 + 100

=> 3x3 = 375

=> x3 = 375 : 3

=> x3 = 125

=> x3 = 53

=> x = 5

(4) (x - 1)3 - 25 = 72

=> (x - 1)3 = 49 + 32

=> (x - 1)3 = 81

(xem lại đề)

5) Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  \(\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{x-y}{3-5}=\frac{-4}{-2}=2\)

=> \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{3}=2\\\frac{y}{5}=2\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=2.3=6\\y=2.5=10\end{cases}}\)

Vậy ...

6) Ta có: \(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\) => \(\frac{x}{10}=\frac{y}{15}\)

       \(\frac{y}{5}=\frac{z}{4}\) => \(\frac{y}{15}=\frac{z}{12}\)

=> \(\frac{x}{10}=\frac{y}{15}=\frac{z}{12}\)

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

 \(\frac{x}{10}=\frac{y}{15}=\frac{z}{12}=\frac{x+y+z}{10+15+12}=\frac{-49}{37}\)

=> \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{10}=-\frac{49}{37}\\\frac{y}{15}=-\frac{49}{37}\\\frac{z}{12}=-\frac{49}{37}\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=-\frac{49}{37}\cdot10=\frac{-490}{37}\\y=-\frac{49}{37}\cdot15=-\frac{735}{37}\\z=-\frac{49}{37}\cdot12=-\frac{588}{37}\end{cases}}\)

Vậy ...

Bình luận (0)
Comebacks :)?
Comebacks :)? 9 tháng 12 2019 lúc 13:36

mk lm bài mà mk cho là ''khó'' nhất thôi nha 

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{3};\frac{y}{5}=\frac{z}{4}\)và \(x+y+z=-49\)

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\Rightarrow\frac{x}{10}=\frac{y}{15}\left(1\right)\)

\(\frac{y}{5}=\frac{z}{4}\Rightarrow\frac{y}{15}=\frac{z}{12}\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\frac{x}{10}=\frac{y}{15}=\frac{z}{12}\)

ADTC dãy tỉ số bằng nhau ta có 

\(\frac{x}{10}=\frac{y}{15}=\frac{z}{12}=\frac{x+y+z}{10+15+12}=-\frac{49}{37}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x}{10}=-\frac{49}{37}\\\frac{y}{15}=-\frac{49}{37}\\\frac{z}{12}=-\frac{49}{37}\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=-\frac{49}{37}.10=-\frac{490}{37}\\y=-\frac{49}{37}.15=-\frac{735}{37}\\z=-\frac{49}{37}.12=-\frac{588}{37}\end{cases}}}\)

Bình luận (0)
Lưu Vân Chi
Lưu Vân Chi 20 tháng 8 2017 lúc 8:23

Ta có : \(\frac{x}{4}=\frac{y}{7}\) 

\(\Rightarrow\frac{x^2}{16}=\frac{y^2}{49}=\frac{3x^2}{48}=\frac{4y^2}{196}=\frac{3x^2-4y^2}{48-196}=\frac{100}{-148}=-\frac{25}{37}\)

Thay vào là ra nhé !:D

Bình luận (0)
Trịnh Thành Công
Trịnh Thành Công 20 tháng 8 2017 lúc 8:29

Cái chỗ Nguyễn Quang Trung đúng ròi

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x}{4}=-\frac{25}{37}\\\frac{y}{7}=-\frac{25}{37}\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=-\frac{100}{37}\\y=-\frac{175}{37}\end{cases}}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Tuấn Tài
Nguyễn Tuấn Tài 25 tháng 5 2015 lúc 19:57

viết có chắc chữ giải mà cũng đúng thật vô lý

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN