Những câu hỏi liên quan
Quỷ cute (ARMY JK BTS)
Quỷ cute (ARMY JK BTS) Hôm kia lúc 19:56
 Ta có 

Phân tử ADN có 1798 liên kết hóa trị giữa axit và đường → Số nucleotit của gen là: 1800

Số nucleotit của mARN là:

1800 : 2 = 900

G - U = 90 (1)

 Theo bài ra ta có:

X mạch khuôn = Gm = 30% x 900 = 270 (2)

Từ (1) và (2) suy ra U = 180

Số nu loại Am + Xm = 900 - 180 - 270 = 450

Theo bài ra ta có:

Xm - Am = 270 suy ra Am = 90, Xm = 360

Số nu mỗi loại của ADN:

A = T = Am + Um = 360 + 90 = 450

G = X = Gm + Xm = 180 + 270 = 450

a, Gen nhân đôi 3 lần mtcc là:

A = T = 450 x (2^3 - 1) = 3150

G = X = 450 x(2^3 - 1) = 3150

c, Số nu từng loại trên mỗi mạch của ADN:

A1 = Um = T2 = 180; 

T1 = Am = A2 = 90; 

G1 = Xm = X2 = 360;

X1 = Gm = G2 = 270

d, 

Số nucleotit trong bộ ba đối mã tham gia tổng hợp 1 chuỗi polipeptit là:

900 - 3 = 897

Số chuỗi polipeptit được  tổng hợp là:

8970 : 897 = 10

Bộ ba kết thúc là UAG, vậy số nu từng loại ở các bộ ba đối mã tham gia tổng hợp 1 chuỗi polipeptit là:

Um = 179; 

Am = 89; 

Xm = 360;

Gm = 269

Số nu từng loại trong các bộ ba đối mã mtcc là:

Um = 179 x 10 = 1790 

Am = 89 x 10 = 890

Xm = 360 x 10 = 3600

Gm = 269 x 10 = 2690

Mtcc 450A cho phiên mã, vậy số phân tử mARN tạo thành là:

450 : 90 = 5

Vậy số riboxom tham gia dịch mã trên mỗi mARN là:

 10 : 5 = 2

Bình luận (1)
trần thị mai
trần thị mai 17 tháng 1 lúc 8:54

 MONG MỌI NGƯỜI ƠI GIÚP EM VS 

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Một phân tử ARN chỉ chứa 3 loại ribonucleotit là adenin, uraxin và guanin. Nhóm các bộ ba nào sau đây có thể có trên mạch bổ sung của gen đã phiên mã ra phân tử mARN nói trên?

A. ATX, TAG, GXA, GAA.

B. TAG, GAA, ATA, ATG.

C. AAG, GTT, TXX, XAA.

D. AAA, XXA, TAA, TXX.

Đỗ Khánh Chi
Đỗ Khánh Chi 1 tháng 8 2018 lúc 15:36

Chọn B

Một phân tử ARN chỉ chứa 3 loại ribonucleotit là adenin, uraxin và guanin

Trong mạch mã gốc của gen chỉ có: T, A, X.

Trong mạch bổ sung của gen chỉ có: A, T, G (không có X).

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Một phân tử ARN chỉ chứa 3 loại ribonucleotit là adenin, uraxin và guanin. Nhóm các bộ ba nào sau đây có thể có trên mạch bổ sung của gen đã phiên mã ra phân tử mARN nói trên?

A. ATX, TAG, GXA, GAA

B. TAG, GAA, ATA, ATG

C. AAG, GTT, TXX, XAA

D. AAA, XXA, TAA, TXX

Đỗ Khánh Chi
Đỗ Khánh Chi 29 tháng 4 2018 lúc 11:53

Chọn B

Một phân tử ARN chỉ chứa 3 loại ribonucleotit là adenin, uraxin và guanin

Trong mạch mã gốc của gen chỉ có: T, A, X.

Trong mạch bổ sung của gen chỉ có: A, T, G (không có X).

Bình luận (0)
Lê Nguyên Hạo
Lê Nguyên Hạo 9 tháng 8 2016 lúc 9:54

1) Trong gen ta luôn có: %A + %G = 50% => Từ đề bài: %A + %T = 40% <=> %A = %T = 20% = 0,2N => %G = 30% = 0,3N Lại có: 2A + 3G = H = 3900 <=> 0,4N + 0,9N = 3900 <=> N = 3000 Số nu từng loại của gen: A = T = 20% = 600 G = X = 900 2) Tổng số ribonu trên mARN: rN = 1500 (nu) Số lượng từng loại ribonu: U(m) = 150 G(m) = 300 Lại có: A = U(m) + A(m) => A(m) = A - U(m) = 450 Tương tự: X(m) = X - G(m) = 600 (nu) 3) Số a.a trên Protein: [(1500/3) - 2] = 498 (a.a) (thỏa) => Số lần dịch mã: 2988/498 = 6 (lần)

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn
Võ Đông Anh Tuấn 9 tháng 8 2016 lúc 9:54

1) Trong gen ta luôn có: %A + %G = 50% => Từ đề bài: %A + %T = 40% <=> %A = %T = 20% = 0,2N => %G = 30% = 0,3N Lại có: 2A + 3G = H = 3900 <=> 0,4N + 0,9N = 3900 <=> N = 3000 Số nu từng loại của gen: A = T = 20% = 600 G = X = 900. 

2) Tổng số ribonu trên mARN: rN = 1500 (nu) Số lượng từng loại ribonu: U(m) = 150 G(m) = 300 Lại có: A = U(m) + A(m) => A(m) = A - U(m) = 450 Tương tự: X(m) = X - G(m) = 600 (nu).

3) Số a.a trên Protein: [(1500/3) - 2] = 498 (a.a) (thỏa) => Số lần dịch mã: 2988/498 = 6 (lần).

Bình luận (0)
ATNL
ATNL 9 tháng 8 2016 lúc 13:30

Bạn nào đã trả lời câu này trước vậy?

 

Bình luận (9)
Đặng Thu Trang
Đặng Thu Trang 8 tháng 12 2016 lúc 15:04

Số nu của gen là 5100*2/3.4= 3000 nu=> Số nu của ARN là 3000/2= 1500 nu

TH1 mạch 1 là mạch gốc

rA= T1= 0.2*1500= 300 nu

rU=A1= 0.15*1500= 225 nu

rG= X1= 0.4*1500= 600 nu

rX=G1= 0.25*1500= 375

TH2 mạch 2 là mạch gốc

rA=A1= 0.15*1500= 225 nu

rU=T1= 0.2*1500= 300 nu

rG=G1= 0.25*1500= 375 nu

rX=X1= 0.4*1500= 600 nu

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Một số kết luận về quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực như sau

(1) Chiều phiên mã là 5’→3’ trên mạch gốc của gen

(2) Có sự bắt cặp bổ sung A – T, G – X trong quá trình hình thành mARN

(3) Một đơn vị phiên mã chỉ tạo ra được 1 loại mARN

(4) ARN polimeraza là enzim tạo ra sợi ARN mới.

A. 1   

B. 2   

C. 3   

D. 4

Đỗ Khánh Chi
Đỗ Khánh Chi 7 tháng 6 2019 lúc 11:00

Đáp án A

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau về quá trình phiên mã:

1. Quá trình phiên mã là quá trình tổng hợp ARN trên mạch khuôn 5’ – 3’ của ADN.

2. Mỗi tARN đều chứa một codon đặc hiệu có thể nhận ra và bắt đôi bổ sung với bộ ba tương ứng trên mARN.

3. Riboxom gồm hai tiểu đơn vị luôn liên kết với nhau.

4. Trong quá trình phiên mã, trước hết enzim ADN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ ra hai mạch mã gốc của gen.

5. Ở tế bào nhân thực, mARN sau phiên mã phải được cắt bỏ các intron, nối các exon lại với nhau thành mARN trưởng thành.

Số nhận định sai về quá trình phiên mã là:

A. 3 

B. 2 

C. 5 

D. 4

Đỗ Khánh Chi
Đỗ Khánh Chi 28 tháng 11 2018 lúc 12:05

Đáp án D

Các nhận định sai là: 1, 2, 3, 4

1 sai, trên mạch khuôn 3’ – 5’ của ADN

2 sai, mỗi tARN có 1 anti-codon đặc hiệu

3 sai, riboxom gồm 2 tiểu đơn vị, bình thường chúng tách nhau ra riêng rẽ và chỉ khi dịch mã mới kết hợp lại với nhau

4 sai, lộ ra mạch mã gốc của gen có chiều 3’ – 5’ và mạch bổ sung có chiều 5’ – 3’.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Quan sát hình 17.2 và trả lời các câu hỏi sau:

- Một phân tử ARN được tổng hợp dựa vào một hay hai mạch đơn của gen ?

- Các loại Nucleotit nào liên kết với nhau để tạo cặp trong quá trình hình thành mạch ARN ?

- Có nhận xét gì về trình tự các loại đơn phân trên mạch ARN so với mỗi mạch đơn của gen ?

Đỗ Khánh Chi
Đỗ Khánh Chi 14 tháng 12 2017 lúc 10:10

- ARN được tổng hợp dựa trên một mạch đơn của gen. Mạch này được gọi là mạch khuôn.

- Trong quá trình hình thành mạch ARN, các loại nucleotit trên mạch khuôn của ADN và ở môi trường nội bào liên kết với nhau thành cặp theo NTBS: A-U; T-A; G-X ; X-G.

- Trình tự của các loại đơn phân trên mạch ARN tương tự như trình tự các loại đơn phân trên mạch bổ sung của mạch khuôn, trong đó T được thay thế bằng U

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Một phân tử ARN chỉ chứa 3 loại ribonu là ađênin, uraxin và guanin. Nhóm các bộ ba nào sau đây có thể có trên mạch bổ sung của gen đã phiên mã ra phân tử ARN nói trên?

A. AAG, GTT, TXX, XAA

B. ATX, TAG, GXA, GAA

C. AAA, XXA, TAA, TXT

D. TAG, GAA, ATA, ATG

Đỗ Khánh Chi
Đỗ Khánh Chi 13 tháng 6 2017 lúc 8:23

Đáp án : D

Mạch bổ sung của gen đã phiên mã ra phân tử mARN này có trình tự giống hệt mARN, chỉ khác U được thay bằng T. Do đó, nếu mARN chỉ có A,U và G thì mạch bổ sung này sẽ chỉ chứa A,T và G, không chứa X

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN