Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Hoàng Nam

Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/l thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là

A. 0,03

B. 0,30

C. 0,15

D. 0,12

Ngô Quang Sinh
Ngô Quang Sinh 3 tháng 5 2017 lúc 4:44

Chọn đáp án D

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/l thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là

A. 0,03

B. 0,30

C. 0,15

D. 0,12

Ngô Quang Sinh
Ngô Quang Sinh 10 tháng 6 2017 lúc 4:57

Chọn đáp án D

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/l thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là

A. 0,03. 

B. 0,30.

C. 0,15.

D. 0,12.

Ngô Quang Sinh
Ngô Quang Sinh 10 tháng 3 2017 lúc 7:37

Đáp án D

Dd axit ban đầu có [H+] =0,1 M → nH+=0,1.0,1 =0,01 mol

Dd sau phản ứng có pH = 12 → dư bazo và có pOH =14-12=2 → [OH-] =0,01M→ nOH = 0,002 mol

PTHH:          H+ + OH- → H2O

Ta có nNaOH = nH+ +  nOH dư = 0,01 + 0,002 = 0,012 mol → a = 0,12M

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho 12,6 gam hỗn hợp A gồm Ca và Na (có số mol bằng nhau) vào nước dư thu được 200 ml dung dịch Y. Trộn 100 ml dung dịch Y với 100 ml dung dịch gồm  H 2 S O 4 1M và HCl 1,2M) thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là

A. 12

B. 13

C. 1

D. 2

Ngô Quang Sinh
Ngô Quang Sinh 24 tháng 4 2018 lúc 6:13

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Trn 100 ml dung dch có pH = 1 gm HCl và HNO3 với 100 ml dung dch NaOH nồng độ a (mol/l) thu đưc 200 ml dung dcó pH = 12. Giá trcủa a là :  

A. 0,15

B. 0,30

C. 0,03.

D. 0,12.

Ngô Quang Sinh
Ngô Quang Sinh 6 tháng 1 2019 lúc 10:44

Đáp án D

nH+ = 0,1.0,1= 0,01

Trong dụng dịch sau phản ứng có nOH- = 0,01 .0,2=0,002

⇒ nOH- ban đầu = n H+ + n OH-dư =  0,01+0,002=0,012

⇒ a = 0,012 ÷ 0,1 =0,12

Đáp án D.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 3 tháng 12 2019 lúc 21:19

Ta có pH=12\(\rightarrow\)OH-

pH=1\(\rightarrow\)CM[H+]=0,1(M)

nH+=0,1.0,1=0,01(mol)

nOH- dư=0,01.0,2=0,002(mol)

\(\rightarrow\)nOH-=0,01+0,002=0,012(mol)

\(\rightarrow\)a=\(\frac{0,012}{0,1}\)=0,12(M)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho 16 gam hỗn hợp A gồm Ba và Na (có số mol bằng nhau) vào nước dư thu được 1 lít dung dịch Y. Trộn 100 ml dung dịch Y với 400 ml dung dịch gồm  H 2 S O 4 0,0375M và HCl 0,0125M) thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là

A. 12

B. 13

C. 1

D. 2

Ngô Quang Sinh
Ngô Quang Sinh 18 tháng 1 2019 lúc 3:19

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH aM thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là

A. 0,15

B. 0,3

C. 0,03.

D. 0,12

Ngô Quang Sinh
Ngô Quang Sinh 13 tháng 6 2018 lúc 12:25

Chọn D

pH = 1  [H+] = 0,1M ⇒  nH+ = 0,01

= nNaOH = 0,1a

Sau khi trộn, pH = 12 > 7 là môi trường bazơ  OH-

Ta có: pOH = 2  [OH-] = 0,01M  ⇒ n = 0,1a – 0,01 = 0,01.0,2  a = 0,12 

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH aM thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là

A. 0,15.

B. 0,3.

C. 0,03.

D. 0,12.

Ngô Quang Sinh
Ngô Quang Sinh 3 tháng 6 2017 lúc 13:54

Đáp án D

Bình luận (0)