Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 23 tháng 12 2020 lúc 23:30

\(x^2+2xy+y^2+6\left(x+y\right)+8=-y^2\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^2+6\left(x+y\right)+8\le0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y+2\right)\left(x+y+4\right)\le0\)

\(\Rightarrow-4\le x+y\le-2\)

\(\Rightarrow2016\le B\le2018\)

\(B_{min}=2016\) khi \(\left(x;y\right)=\left(-4;0\right)\)

\(B_{max}=2018\) khi \(\left(x;y\right)=\left(-2;0\right)\)

Bình luận (0)
Phùng Minh Quân
Phùng Minh Quân 30 tháng 7 2019 lúc 21:20

pt \(\Leftrightarrow\)\(\left(x+y\right)^2+7\left(x+y\right)+\frac{49}{4}=-y^2+\frac{49}{4}-10\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(x+y+\frac{7}{2}\right)^2=-y^2+\frac{9}{4}\le\frac{9}{4}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{-3}{2}\le x+y+\frac{7}{2}\le\frac{3}{2}\)

\(\Leftrightarrow\)\(-4\le x+y+1\le-1\)

Dấu "=" tự xét nhé 

Bình luận (0)
Quỳnh Alice
Quỳnh Alice 10 tháng 11 2020 lúc 5:00

Bài 1: 

ĐK: \(x,y\ge-2\)

Ta có: \(\sqrt{x+2}-y^3=\sqrt{y+2}-x^3\Leftrightarrow\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)+\frac{x-y}{\sqrt{x+2}+\sqrt{y+2}}=0\)

=> x-y=0=>x=y

Thay y=x vào B ta được:  B=x2+2x+10\(=\left(x+1\right)^2+9\ge9\forall x\ge-2\)

Dấu '=' xảy ra <=> x+1=0=>x=-1 (tmđk)

Vậy Min B =9 khi x=y=-1

Bình luận (0)
Phạm Tùng Lâm
Phạm Tùng Lâm 9 tháng 8 2020 lúc 12:46

10x100=

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Tiến
Nguyễn Hoàng Tiến 6 tháng 5 2016 lúc 21:10

Ta có:

\(\left(x+y\right)^2+7\left(x+y\right)+y^2+10=0\)

\(x^2+y^2+2xy+7x+7y+y^2+10=0\)

\(x^2+y^2+1+2xy+2x+2y+5x+5y+5+4=0\)

\(\left(x+y+1\right)^2+5\left(x+y+1\right)+4=0\)

\(\left(x+y+1\right)^2+\left(x+y+1\right)+4\left(x+y+1\right)+4=0\)

\(\left(x+y+1\right)\left(x+y+2\right)+4\left(x+y+1\right)=0\)

\(\left(x+y+1\right)\left(x+y+6\right)=0\)

\(x+y=-1\)\(x+y=-6\)

Max T=x+y+1=-6+1=-5 <=> x+y=-6

Min T=x+y+1=-1+1=0 <=> x+y=-1

Bình luận (0)