Những câu hỏi liên quan
Đặng Anh Huy 20141919
1 tháng 3 2016 lúc 23:18

NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

Bình luận (0)
Pham Van Tien
2 tháng 3 2016 lúc 8:30

Câu a) bạn Huy tính sai \(\Delta n\)

Bình luận (0)
Đặng Anh Huy 20141919
2 tháng 3 2016 lúc 14:58

Delta n = 0 ạ

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các cân bằng:       

CH4 (k) + H2O (k) ⇄  CO (k) + 3H2 (k)   (a)              

CO2 (k) + H2 (k)  ⇄  CO (k) + H2O (k) (b)                 

2SO2 (k) + O2 (k)  ⇄  2SO3 (k)    (c)              

2HI (k)   ⇄  H2 (k) + I2 (k)  (d)              

N2O4 (k)   ⇄  2NO2 (k)    (e)

Có bao nhiêu cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm dung tích của bình phản ứng ở nhiệt độ không đổi ?

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Ngô Quang Sinh
28 tháng 9 2017 lúc 4:18

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Trong số các cân bằng sau, cân bằng nào sẽ chuyển dịch và dịch chuyển theo chiều nào khi giảm dung tích của bình phản ứng xuống ở nhiệt độ: 

a) CH4(k) + H20(k) ⇄ CO(k) + 3H2(k)

b) CO2(k) + H2(k) ⇄ CO(k) + H2O(k)

c) 2SO2(k) + O2(k) ⇄ 2SO3(k)

d) 2HI → H2 + I2

e) N2O4(k) ⇄ 2NO2(k)

Ngô Quang Sinh
19 tháng 11 2017 lúc 8:06

Giảm dung tích cảu bình phản ứng xuống ở nhiệt độ không đổi, tức là tăng áp suất của bình nên:

a) Cân bằng chuyển dịch theo chiều chiều nghịch (chiều làm giảm số mol khí)

b) Cân bằng không chuyển dịch (do số mol khí ở 2 về bằng nhau nên áp suất không ảnh hưởng đến cân bằng)

c) Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều làm giảm số mol khí)

d) Cân bằng không chuyển dịch(do số mol khí ở 2 về bằng nhau nên áp suất không ảnh hưởng đến cân bằng)

e) Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch (chiều làm giảm số mol khí)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho hai hệ cân bằng sau trong hai bình kín:

C (r) + CO2 (k)  ⇆  2CO(k); = ∆ H =172 kJ;     (1)

CO (k) + H2O (k)  CO2 (k)  +  H2 (k);   ∆ H = 41 kJ    (2)

Có bao nhiêu điều kiện trong các điều kiện sau đây làm các cân bằng trên chuyển dịch ngược chiều nhau (giữ nguyên các điều kiện khác)?

(1) Tăng nhiệt độ.

(2) Thêm khí CO2 vào.

(3) Tăng áp suất.                 

(4) Dùng chất xúc tác

(5) Thêm khí CO vào.

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

Ngô Quang Sinh
11 tháng 4 2019 lúc 3:52

Chọn C

Có 3 điều kiện làm các cân bằng chuyển dịch theo chiều ngược nhau là : (1) Tăng nhiệt độ; (2) Thêm khí CO2 vào; (5) Thêm khí CO vào.

Khi tăng nhiệt độ thì cân bằng (1) chuyển dịch theo chiều thuận, còn cân bằng (2) thì chuyển dịch theo chiều nghịch.

Khi thêm CO2 thì (1) chuyển dịch theo chiều thuận, còn (2) chuyển dịch theo chiều nghịch.

Khi thêm CO thì (1) chuyển dịch theo chiều nghịch, còn (2) chuyển dịch theo chiều thuận.

Các trường hợp còn lại không thỏa mãn điều kiện đề bài :

Khi tăng áp suất thì (2) chuyển dịch theo chiều nghịch, còn (1) không xảy ra sự chuyển dịch cân bằng (vì tổng số mol khí không thay đổi).

Chất xúc tác có tác dụng làm tăng tốc độ phản ứng để phản ứng nhanh chóng đạt trạng thái cân bằng. Chất xúc tác không làm ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng.

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho hai hệ cân bằng sau trong hai bình kín:

C (r) + CO2 (k)  ⇆  2CO(k); ∆ H = 172 kJ;  (1)

CO (k) + H2O (k)  CO2 (k) + H2 (k);  ∆ H  = – 41 kJ   (2)

Có bao nhiêu điều kiện trong các điều kiện sau đây làm các cân bằng trên chuyển dịch ngược chiều nhau (giữ nguyên các điều kiện khác)?

(1) Tăng nhiệt độ.  

(2) Thêm khí CO2 vào.

(3) Tăng áp suất.                 

(4) Dùng chất xúc tác.

(5) Thêm khí CO vào.

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Ngô Quang Sinh
3 tháng 3 2017 lúc 13:57

Chọn C

Có 3 điều kiện làm các cân bằng chuyển dịch theo chiều ngược nhau là : (1) Tăng nhiệt độ; (2) Thêm khí CO2 vào; (5) Thêm khí CO vào.

Khi tăng nhiệt độ thì cân bằng (1) chuyển dịch theo chiều thuận, còn cân bằng (2) thì chuyển dịch theo chiều nghịch.

Khi thêm CO2 thì (1) chuyển dịch theo chiều thuận, còn (2) chuyển dịch theo chiều nghịch.

Khi thêm CO thì (1) chuyển dịch theo chiều nghịch, còn (2) chuyển dịch theo chiều thuận.

Các trường hợp còn lại không thỏa mãn điều kiện đề bài :

Khi tăng áp suất thì (2) chuyển dịch theo chiều nghịch, còn (1) không xảy ra sự chuyển dịch cân bằng (vì tổng số mol khí không thay đổi).

Chất xúc tác có tác dụng làm tăng tốc độ phản ứng để phản ứng nhanh chóng đạt trạng thái cân bằng. Chất xúc tác không làm ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng.

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho hai hệ cân bằng sau trong hai bình kín: 

 C (r) + CO2 (k)  ⇄  2CO(k) ; ∆ H = 172 kJ;  

CO (k)+H2O (k) ⇄ CO2 (k) +H2 (k) ; ∆ H  = - 41 kJ

Có bao nhiêu điều kiện trong các điều kiện sau đây làm các cân bằng trên chuyển dịch ngược chiêu nhau (giữ nguyên các điều kiện khác)?

(1) Tăng nhiệt độ.          

(2) Thêm khí CO2 vào.            

(3) Thêm khí H2 vào.

(4) Tăng áp suất.            

(5) Dùng chất xúc tác.                       

(6) Thêm khí CO vào.

A. 5.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Ngô Quang Sinh
24 tháng 2 2018 lúc 9:51

Chọn đáp án D

Các điu kin (1), (2) và (6) thỏa mãn

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Định
15 tháng 1 2017 lúc 17:08

............ ....... C... + ..CO2 <=> 2CO
Ban đầu:.. 0,2 mol......1
p.ư:............a mol.........a..............2a
Lúc cân =:0,2-a.........1-a.............2a
Kc=[CO]^2/[CO2] =(2a/22,4)^2 / [(1-a)/22,4) =0,002
Giải ra ta có a=0,1
=>Ở trạng thái cân bằng:
nCO=2.0,1=0,2 mol
nCO2=1-0,1=0,9 mol
nC=0,2-0,1=0,1 mol

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN