Những câu hỏi liên quan
Tuệ Lâm
5 tháng 1 lúc 16:18

Phản ứng trao đổi là một loại phản ứng hoá học, trong đó, các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó mà không làm thay đổi chỉ số oxi hóa. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới của phương trình phản ứng

* Ví dụ:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

* Điều kiện:

- Các chất tạo thành phải có ít nhất một chất kết tủa hoặc dễ bay hơi hay dễ phân huỷ, hoặc yếu hơn so với chất tham gia (đối với axít)

- Muối và bazơ (ban đầu) phải tan.

Một trong 2 sản phẩm có kết tủa

-  Hai muối tham gia phản ứng đều tan.

- Sản phẩm có chất kết tủa hoặc có chất khí bay hơi

Bình luận (1)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế chất lỏng Y từ dung dịch X:

Trong thí nghiệm trên, xảy ra phản ứng hóa học nào sau đây?

 

A. CH3COOH + CH3CH2OH ⇄ H 2 S O 4 ,   đ ặ c ,   t o CH3COOC2H5 + H2O

B. C2H5OH → H 2 S O ,   đ ặ c ,   t o C2H4 + H2O

B. C2H5OH → H 2 S O ,   l o ã n g ,   t o C2H4 + H2O

D. C6H5NH2 + HCl →   t o C6H5NH3Cl

Ngô Quang Sinh
26 tháng 11 2018 lúc 14:09

Đáp án A

CH3COOH + CH3CH2OH ⇄ H 2 S O 4 ,   đ ặ c ,   t o CH3COOC2H5 + H2O

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế chất lỏng Y từ dung dịch X:

Trong thí nghiệm trên, xảy ra phản ứng hóa học nào sau đây?

A. CH3COOH + CH3CH2OH ⇌ H 2 SO 4 ,   t °  CH3COOC2H5 + H2

B. C2H5OH → H 2 SO 4 ,   t °  C2H4 + H2

C. C2H4 + H2O → H 2 SO 4 ,   t °   C2H5OH

D. C6H5NH2 + HCl  → t ° C6H5NH3Cl 

Ngô Quang Sinh
15 tháng 4 2019 lúc 3:32

Đáp án A

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế chất lỏng Y từ dung dịch X: 

Trong thí nghiệm trên, xảy ra phản ứng hóa học nào sau đây?

A. CH3COOH + CH3CH2OH  ⇆ H 2 S O 4   đ ặ c ,   t 0 CH3COOC2H5 + H2O ;

B. C2H5OH  ⇆ H 2 S O 4   đ ặ c ,   t 0  C2H4 + H2O ;

C. C2H4 + H2 ⇆ H 2 S O 4   đ ặ c ,   t 0 C2H5OH;

D. C6H5NH2 + HCl  ⇆ H 2 S O 4   đ ặ c ,   t 0 C6H5NH3Cl ;

Ngô Quang Sinh
24 tháng 7 2019 lúc 14:14

Chọn đáp án A.

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế chất lỏng Y từ dung dịch X

Trong thí nghiệm trên, xảy ra phản ứng hóa học nào sau đây?

A. CH3COOH + CH3CH2OH  ⇌ H 2 S O 4   đ ặ c ,   t ° CH3COOC2H5 + H2O

B. C2H5OH D. C6H5NH2 + HCl  C6H5NH3Cl C2H4 + H2O

C. C2H4 + H2 → H 2 S O 4   l o ã n g ,   t ° C2H5OH

D. C6H5NH2 + HCl  →   t ° C6H5NH3Cl

Ngô Quang Sinh
28 tháng 2 2018 lúc 7:34

Đáp án A.

CH3COOH + CH3CH2OH  ⇌ H 2 S O 4   đ ặ c ,   t °  CH3COOC2H5 + H2O

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế chất lỏng Y từ dung dịch X:

Trong thí nghiệm trên, xảy ra phản ứng hóa học nào sau đây?

A. CH3COOH + CH3CH2OH → H 2 S O 4   đ ặ c ,   t o CH3COOC2H5 + H2O.

B. C2H5OH  → H 2 S O 4   đ ặ c ,   t o  C2H4 + H2O.

C. C2H4 + H2O   → H 2 S O 4   l o ã n g ,   t o C2H5OH.

D. C6H5NH2 + HCl   →   t o C6H5NH3Cl

Ngô Quang Sinh
4 tháng 6 2018 lúc 3:35

Chọn A.

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế chất lỏng Y từ dung dịch X:

Trong thí nghiệm trên, xảy ra phản ứng hóa học nào sau đây?

A. CH2COOH + CH3CH2OH ↔ CH3CHOOC2H5 + H2O (xúc tác: H2SO4 đặc, to)

B. C2H5OH → C2H4 + H2O (xúc tác: H2SO4 đặc, to)

C. C2H4 + H2O → C2H5OH (xúc tác: H2SO4 loãng, to)

D. C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl (xúc tác: to)

Ngô Quang Sinh
28 tháng 3 2019 lúc 9:52

Đáp án : A

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y:

Phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên là

A. CH 3 COOH + C 2 H 5 OH ⇄ H 2 SO 4   ,   t °   CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O

B. C 2 H 5 OH ⇄ H 2 SO 4 ,   t ° C 2 H 4 + H 2 O

C. C 17 H 35 COO 3 C 3 H 5 + 3 NaOH → t °   3 C 17 H 35 COONa + C 3 H 5 OH 3

D. CH 3 COOH 3 NCH 3 + NaOH   → t ° CH 3 COONa + H 2 O +   CH 3 NH 2

Ngô Quang Sinh
1 tháng 2 2018 lúc 2:49

Đáp án A

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y:

Phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên là

A.  CH 3 COOH + C 2 H 5 OH ⇄ H 2 SO 4 đ ,   t o CH 3 CHOC 2 H 5 + H 2 O

B.  C 2 H 5 OH ⇄ H 2 SO 4 đ ,   t o C 2 H 4 + H 2 O

C.  C 17 H 35 COO 3 C 3 H 5 + 3 NaOH → t o 3 C 17 H 35 COONa + C 3 H 5 OH 3

D.  CH 3 COOH 3 NCH 3 + NaOH → t o CH 3 COONa + H 2 O + CH 3 NH 2

Ngô Quang Sinh
18 tháng 7 2018 lúc 2:48

Đáp án A

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN