Những câu hỏi liên quan
Sầu Riêng
12 tháng 6 lúc 9:15

câu: 7: 

pt hoành độ giao điểm : \(x^2=3x+m< =>x^2-3x-m=0\)

\(\Delta=\left(-3\right)^2-4\left(-m\right)=9+4m\)

để (P) và(d) không có điểm chung\(< =>9+4m< 0< =>m< \dfrac{-9}{4}\)

Vậy ....

 

Bình luận (0)
Azura
12 tháng 6 lúc 9:19

Câu 6

Áp dụng hệ thức: \(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1\Rightarrow\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha\)

\(\Rightarrow\cos^2\alpha=1-0,6^2=0,64\)

\(\Rightarrow\cos\alpha=\pm0,8\)

Mà \(\alpha\) là góc nhọn nên \(\cos\alpha>0\) do đó \(\cos\alpha=0,8\)

Ta có: \(\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\dfrac{0,6}{0,8}=0,75\)

Khi đó \(B=5\cos\alpha-4\tan\alpha=5.0,8-4.0,75=1\)

Bình luận (0)
Sầu Riêng
12 tháng 6 lúc 9:22

câu 8:

có V(hình nón)\(=\dfrac{1}{3}\pi R^2h=96\pi=>R=\sqrt{\dfrac{96\pi}{\dfrac{1}{3}\pi.h}}=\sqrt{\dfrac{96}{\dfrac{1}{3}.8}}=6cm\)

\(=>l=\sqrt{h^2+R^2}=\sqrt{8^2+6^2}=10cm\)

\(=>Sxq=\pi Rl=\pi6.10=60\pi cm^2\)

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
4 giờ trước (19:56)

Đề tỉnh khác khó quá, không biết đề tỉnh e ra sao :v, đang chờ các e thi

Bình luận (5)
Linh Linh
4 giờ trước (19:57)

đề sáng ni zừa thi xog nek 

Bình luận (0)
Sầu Riêng
3 giờ trước (20:14)

lạy trời câu cuối(:((()

Bình luận (0)
Azura
Hôm kia lúc 10:55

Câu 1

1) \(A=\sqrt{20}-\sqrt{45}+\sqrt{6+2\sqrt{5}}\)

\(=2\sqrt{5}-3\sqrt{5}+\sqrt{\left(\sqrt{5}\right)^2+2\sqrt{5}+1}\)

\(=-\sqrt{5}+\sqrt{\left(\sqrt{5}+1\right)^2}\)

\(=-\sqrt{5}+\sqrt{5}+1\)

\(=1\)

2) ĐKXĐ: \(x>0;x\ne1\)

\(B=\left(\dfrac{1}{x-\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\right):\dfrac{\sqrt{x}+1}{\left(\sqrt{x}-1\right)^2}\)

\(=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\right).\dfrac{\left(\sqrt{x}-1\right)^2}{\sqrt{x}+1}\)

\(=\dfrac{1+\sqrt{x}}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)}.\dfrac{\left(\sqrt{x}-1\right)^2}{\sqrt{x}+1}\)

\(=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}\)

\(\Rightarrow B=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}=\dfrac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow2\left(\sqrt{x}-1\right)=\sqrt{x}\)

\(\Leftrightarrow2\sqrt{x}-2=\sqrt{x}\)

\(\Leftrightarrow2\sqrt{x}-\sqrt{x}=2\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}=2\)

\(\Rightarrow x=4\left(tmđk\right)\)

Bình luận (0)

Câu 5 :

Ta có : \(6a+3b+2c=abc\) \(\Rightarrow\dfrac{6}{bc}+\dfrac{3}{ac}+\dfrac{2}{ab}=1\)

Đặt : \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{a}=x\\\dfrac{2}{b}=y\\\dfrac{3}{c}=z\end{matrix}\right.\) với \(x,y,z>0\) \(\Rightarrow xy+yz+zx=1\)

Ta biến đổi : \(\dfrac{1}{\sqrt{a^2+1}}=\sqrt{\dfrac{\dfrac{1}{a^2}}{1+\dfrac{1}{a^2}}}=\sqrt{\dfrac{x^2}{1+x^2}}=\sqrt{\dfrac{x^2}{xy+xz+yz+x^2}}=\sqrt{\dfrac{x^2}{\left(x+y\right)\left(x+z\right)}}\)

Chứng minh tương tự ta có :

\(\dfrac{1}{\sqrt{b^2+4}}=\sqrt{\dfrac{y^2}{\left(y+z\right)\left(y+x\right)}}\) ; \(\dfrac{1}{\sqrt{c^2+9}}=\sqrt{\dfrac{z^2}{\left(z+x\right)\left(z+y\right)}}\)

Do đó : \(Q=\sqrt{\dfrac{x^2}{\left(x+z\right)\left(x+y\right)}}+\sqrt{\dfrac{y^2}{\left(y+z\right)\left(y+x\right)}}+\sqrt{\dfrac{z^2}{\left(z+x\right)\left(z+y\right)}}\)

Áp dụng BĐT Cô - si ta được :

\(Q=\sqrt{\dfrac{x^2}{\left(x+z\right)\left(x+y\right)}}+\sqrt{\dfrac{y^2}{\left(y+z\right)\left(y+x\right)}}+\sqrt{\dfrac{z^2}{\left(z+x\right)\left(z+y\right)}}\)

\(\le\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{x}{x+z}+\dfrac{x}{x+y}+\dfrac{y}{y+z}+\dfrac{y}{y+x}+\dfrac{z}{z+x}+\dfrac{z}{z+y}\right)\)

\(=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{x+z}{x+z}+\dfrac{x+y}{x+y}+\dfrac{z+y}{z+y}\right)=\dfrac{1}{2}\cdot3=\dfrac{3}{2}\)

Dấu "=" xảy ra khi \(\left\{{}\begin{matrix}a=\sqrt{3}\\b=2\sqrt{3}\\c=3\sqrt{3}\end{matrix}\right.\)

Vậy Max \(P=\dfrac{3}{2}\) khi \(\left\{{}\begin{matrix}a=\sqrt{3}\\b=2\sqrt{3}\\c=3\sqrt{3}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Azura
Hôm kia lúc 11:08

Câu 2

1) Phương trình \(x^2-6x+5=0\) có:

\(a+b+c=1-6+5=0\)

\(\Rightarrow\) Phương trình có hai nghiệm phân biệt \(x_1=1\) và \(x_2=\dfrac{c}{a}=5\)

2) \(\left\{{}\begin{matrix}2\left(x+2\right)=3\left(y-1\right)\\3x+y=6\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x+4=3y-3\\3x+y=6\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x-3y=-7\\3x+y=6\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x-3y=-7\\9x+3y=18\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}11x=11\\3x+y=6\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=1\\3+y=6\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=3\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
:333 ko có tên
13 tháng 5 lúc 10:34

cảm ơn cô :333

Bình luận (0)

cảm ơn cô

 

Bình luận (0)

cảm ơn cô nha

Bình luận (0)

Từ lúc dùng hoc24, mùa thi cử đã có kiến thức được khoanh vùng để ôn rồi, chứ lúc trước em chẳng biết bài nào đề mà ôn cả!!!

Bình luận (0)
mynameisphong
14 tháng 5 lúc 15:17

dạ

Bình luận (0)
nguyễn khoa nhật
14 tháng 5 lúc 15:26

cậu chèm hình ảnh làm gì! 

Bình luận (3)
%$H*&
28 tháng 3 2019 lúc 11:54

Copy cái chữ ko phải link:)

Bình luận (0)
Chú tiểu thích học toán
7 tháng 6 lúc 20:48

Không có mô tả.

Bình luận (0)
Chú tiểu thích học toán
7 tháng 6 lúc 20:48

Không có mô tả.Không có mô tả.

Bình luận (0)
Chú tiểu thích học toán
7 tháng 6 lúc 20:49

Không có mô tả.

Bình luận (0)
Anh Tuan
4 tháng 5 lúc 21:07

e chào cô

Bình luận (0)

cảm ơn cô ạ

 

Bình luận (0)
:333 ko có tên
11 tháng 5 lúc 11:06

cảm ơn cô ạ:33

Bình luận (0)
Jasielinze
11 tháng 5 lúc 11:07

nhìn bế tắc ghê... em bị ngu toán

Bình luận (4)
Yeutoanhoc
11 tháng 5 lúc 11:23

Cảm ơn cô ạ.Đối với học sinh lớp 9 không có gì quý hơn kiến thức để vào c3.Nay cô cho chúng em đề thi để khảo sát và chúng em cảm ơn cô ạ.Love you~~

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN