Luyện tập tổng hợp - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

XII. Which underlined part is pronounced differently from the others? ( phần gạch chân dưới có cách phát âm khác với các từ còn lại )

1. a. warm b. black c. garden d. half.

2. a. red b. leg c. head d. bean

3. a. yellow b. egg c. tea d. bread

4. a. fine b. live c. night d. kite

5. a. flower b. close c. open d. nose

6. a. box b. hot c. dozen d. chocolate

7. a. half b. apple c. sandwich d. cake

8. a. hour b. hot c. hungry d. hurry

9. a. can b. city c. cooking d. car

10. a. teeth b. thank c. the d. thirsty

XIII Write sentences, using the cues given:

1) every afternoon / I / badminton.

………………………………………………………………………………………………………………………..

2) What / weather / she / like?

………………………………………………………………………………………………………………………..

3)What / weather / like / summer ?

………………………………………………………………………………………………………………………..

4) when / hot / he / goes / swimming.

………………………………………………………………………………………………………………………..

5) they / awlays / play / basketball / winter

………………………………………………………………………………………………………………………..

XIV. Put the words in the box into the correct column pronunciation:

/ S/ / IZ/ / Z /

Plays eats works lives goes does gets lakes parks books

students clocks towns yards hotels coutries paddies flowers rivers

cities plays lives reads houses villages watches bruches

/ S/

/ IZ/

/ Z /

Lưa ý:Phần bài 1 phần gạch chân là chữ in nghiêng nhé

Được cập nhật 7 giờ trước (12:33) 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.