Bài 7: Tỉ lệ thức

Em nhân hệ số với hệ số, biến nhân biến (cùng chữ á)

(xo)2 thì đưa về bằng 12

Em tự làm thử nhé, anh sẽ sửa!

Bình luận (1)

a) Ta có: \(A=\dfrac{-7}{16}x^3y\cdot\left(-2xy^2\right)^3\cdot x^0\)

\(=\dfrac{-7}{16}x^3y\cdot\left(-8\right)x^3y^6\)

\(=\dfrac{7}{2}x^6y^7\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 10:41

Có vô số cặp x;y nguyên thỏa mãn bài toán.

Bài toán này chỉ giải được khi x; y là số nguyên tố.

Bình luận (0)
Akai Haruma
27 tháng 2 lúc 22:35

Không có đủ dữ kiện để tìm x,y,z bạn nhé. Bạn xem lại đề.

Bình luận (0)
~Quang Anh Vũ~
25 tháng 2 lúc 20:29

1

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

`=>a/(b+c)=c/(a+b)=b/(a+c)=(a+b+c)/(2a+2b+2c)=1/2`

`=>b+c=2a`

`=>a+b+c=3a`

Hoàn toàn tương tự:

`a+b+c=3b`

`a+b+c=3c`

`=>a=b=c`

`=>A=1/2+1/2+1/2=3/2`

2

`A in Z`

`=>x+3 vdots x-2`

`=>x-2+5 vdots x-2`

`=>5 vdots x-2`

`=>x-2 in Ư(5)={1,-1,5,-5}`

`+)x-2=1=>x=3(TM)`

`+)x-2=-1=>x=1(TM)`

`+)x-2=5=>x=7(TM)`

`+)x-2=-5=>x=-3(TM)`

Vậy với `x in {1,3,-3,7}` thì `A in Z`

`A in Z`

`=>1-2x vdots x+3`

`=>-2(x+3)+1+6 vdots x+3`

`=>7 vdots x+3`

`=>x+3 in Ư(7)={1,-1,7,-7}`

`+)x+3=1=>x=-2(TM)`

`+)x+3=-1=>x=-4(TM)`

`+)x+3=-7=>x=-10(TM)`

`+)x+3=7=>x=4(TM)`

Vậy `x in {2,-4,4,10}` thì `A in Z`

Bình luận (2)
Nguyễn Thế Dương
25 tháng 2 lúc 20:30

limdimlimdimlolanglolangkhocroikhocroikhocroi

Bình luận (1)

Câu 2: 

a) Để A nguyên thì \(x+3⋮x-2\)

\(\Leftrightarrow x-2+5⋮x-2\)

mà \(x-2⋮x-2\)

nên \(5⋮x-2\)

\(\Leftrightarrow x-2\inƯ\left(5\right)\)

\(\Leftrightarrow x-2\in\left\{1;-1;5;-5\right\}\)

hay \(x\in\left\{3;1;7;-3\right\}\)

Vậy: \(x\in\left\{3;1;7;-3\right\}\)

Bình luận (0)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{b}{c}=\dfrac{c}{d}=\dfrac{a+b+c}{b+c+d}\)

\(\Leftrightarrow\left(\dfrac{a}{b}\right)^3=\left(\dfrac{a+b+c}{b+c+d}\right)^3\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{a\cdot a\cdot a}{b\cdot b\cdot b}=\left(\dfrac{a+b+c}{b+c+d}\right)^3\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{a}{b}\cdot\dfrac{a}{b}\cdot\dfrac{a}{b}=\left(\dfrac{a+b+c}{b+c+d}\right)^3\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{a}{b}\cdot\dfrac{b}{c}\cdot\dfrac{c}{d}=\left(\dfrac{a+b+c}{b+c+d}\right)^3\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{a}{d}=\left(\dfrac{a+b+c}{b+c+d}\right)^3\)(đpcm)

Bình luận (1)

a) Ta có: \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{b}{a}=\dfrac{d}{c}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{b}{a}-1=\dfrac{d}{c}-1\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{b-a}{a}=\dfrac{d-c}{c}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{a-b}{a}=\dfrac{c-d}{c}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{a}{a-b}=\dfrac{c}{c-d}\)(đpcm)

 

Bình luận (0)
︵✰Ah
19 tháng 2 lúc 13:06

4 Tỉ lệ thức ( Chắc thế )

Bình luận (1)
Maximilian
18 tháng 2 lúc 10:45

\(C.\)

\(\dfrac{15}{21}=\dfrac{125}{175}\)

Bình luận (1)
Nguyễn Duy Khang
18 tháng 2 lúc 10:45

\(C.\dfrac{15}{21}và\dfrac{125}{175}\)

Bình luận (1)
Thu Hồng
18 tháng 2 lúc 9:51

\(\dfrac{3x-1}{5-x}=\dfrac{3-6x}{2x+3}\)     (Đk: x ≠ 5; x ≠  \(\dfrac{-3}{2}\))

=> (3x-1)(2x+3) = (3-6x)(5-x)

=> 6x2 + 7x - 3 = 15 - 33x + 6x2

=> 40x = 18

=> x = \(\dfrac{9}{20}\)(thỏa mãn điều kiện)

Vậy,  x = \(\dfrac{9}{20}\)

 

 
Bình luận (1)

ai giúp mik vs đc ko

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN