Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Nguyễn Xuân Nghĩa
11 tháng 1 lúc 22:35

a)-1-2-3-4-5-6-....-80

=(-1)+(-2)+(-3)+(-4)+(-5)+(-6)+...+(-80)

Khoảng cách giữa các số:(-1)-(-2)=1

Tổng các số hạng:(-1)-(-80)+1=80 số

Tổng:[(-1)+(-80)].80:2= -3240

=>-1-2-3-4-5-6+......-80=-3240

b,1-2+3-4+5-6+......+2021-2022

=(1-2)+(3-4)+(5-6)+...+(2021-2022)

=(-1)+(-1)+(-1)+...+(-1)

Tổng số cặp là:

(2022-1+1):2=1011 cặp

-1.1011=-1011

=>1-2+3-4+5-6+......+2021-2022= -1011

c, Đề bài sai

d,-4-8-12-16-.......-2020

=-4+(-8)+(-12)+(-16)+...+(-2020)

Khoảng cách giữa các số:-4-(-8)=4

Tổng các số hạng:[-4-(-2020]:4+1=505 số

Tổng:[-4+(-2020)].505:2=-511060

=>-4-8-12-16-.......-2020=-511060

Bình luận (1)
Nguyễn Ngọc Bích
11 tháng 1 lúc 21:19

Mọi người giúp mình với ạ! Thank you everyone!

Bình luận (0)
Đào Hoàng Lâm Tuyền @_@
7 tháng 1 lúc 10:00

a] x=-6,-5,-4,-3,-2,

b] x=-2,-1,0,1,2

chúc học tốt

Bình luận (1)
Lê Vũ Hoài Anh
7 tháng 1 lúc 10:02

a) x ∈ {-6,-5,-4,-3,-2}

b) x ∈ {-2,-1,0,1,2}

 

Bình luận (0)

a) x={-6,-5,-4,-3,-2}

b)x={-2,-1,0,1,2,3}

Bình luận (0)
Phương Dung
Thượng tá -
14 tháng 12 2020 lúc 20:07

Đặt 64a = 80b = 96c = d.

Do ba số tự nhiên a, b, c nhỏ nhất khác 0 là số tự nhiên khác 0 nhỏ nhất chia hết cho a, b, c

=> d = BCNN (64, 80, 96).

Ta có: 64 = 26; 80 = 24.5; 96 = 25.3 d = 26.3.5 = 960

=> a = 960 : 64 = 15; b = 960 : 80 = 12; c = 960 : 96 = 10

Bình luận (1)
Trietpham
10 tháng 12 2020 lúc 17:54

(3-5)=-2

=>SỐ ĐỐI CỦA(3-5)=2

Bình luận (0)
mikusanpai2k9
Thượng sĩ -
4 tháng 12 2020 lúc 20:38

3-5=-2

số đối của -2 là 2

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
11 tháng 12 2020 lúc 8:10

Vì x > 2 nên 2 - x < 0

2 + |2 - x|

= 2 + (x - 2)

= 2 + x - 2

= x

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
11 tháng 12 2020 lúc 9:05

Vì x > 2 nên 2 - x < 0

2 + |2 - x|

= 2 + (x - 2)

= 2 + x - 2

= x

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
11 tháng 12 2020 lúc 9:03

\(2x^2-2xy=5x-y-19\)

\(2x^2-5x+19=2xy-y\)

\(2x^2-5x+19=y\left(2x-1\right)\)

\(\dfrac{2x^2-5x+19}{2x-1}=y\)

\(y\in Z\) \(\Rightarrow\dfrac{2x^2-5x+19}{2x-1}\) \(\in Z\)

Để \(\dfrac{2x^2-5x+19}{2x-1}\in Z\) \(\left(2x^2-5x+19\right)⋮\left(2x-1\right)\)

Ta có: \(\dfrac{2x^2-x-4x+2+17}{2x-1}=\dfrac{\left(2x^2-x\right)-\left(4x-2\right)+17}{2x-1}=\dfrac{x\left(2x-1\right)-2\left(2x-1\right)+17}{2x-1}\)

\(=\dfrac{\left(2x-1\right)\left(x-2\right)+17}{2x-1}=x-2+\dfrac{17}{2x-1}\)

Để \(\left(2x^2-5x+19\right)⋮\left(2x-1\right)\) thì 17 \(⋮\left(2x-1\right)\)

\(\Rightarrow\) 2x - 1 = 1; 2x - 1 = -1; 2x - 1 = 17; 2x - 1 = -17

*) 2x - 1 = 1

2x = 2

x = 1 (nhận)

*) 2x - 1 = -1

2x = 0

x = 0 (nhận)

*) 2x - 1 = 17

2x = 18

x = 9 (nhận)

*) 2x - 1 = -17

2x = -16

x = -8 (nhận)

Với x = 1 \(\Rightarrow y=\dfrac{2x^2-5x+19}{2x-1}=\dfrac{2.1^2-5.1+19}{2.1-1}=16\)  (nhận) \(\Rightarrow\left(1;16\right)\)

Với x = 0 \(\Rightarrow y=\dfrac{2x^2-5x+19}{2x-1}=\dfrac{2.0^2-5.0+19}{2.0-1}=-19\) (nhận) \(\Rightarrow\left(0;19\right)\)

Với x = 9 \(\Rightarrow y=\dfrac{2x^2-5x+19}{2x-1}=\dfrac{2.9^2-5.9+19}{2.9-1}=8\) (nhận) \(\Rightarrow\left(9;8\right)\)

Với x = \(-8\) \(\Rightarrow y=\dfrac{2x^2-5x+19}{2x-1}=\dfrac{2.\left(-8\right)^2-5.\left(-8\right)+19}{2.\left(-8\right)-1}=-11\) (nhận) \(\Rightarrow\left(-8;-11\right)\)

Vậy có các cặp giá trị (x; y) sau:

(1; 16); (0; 19); (9; 8); (-8; -11)

Bình luận (0)
Não Gà
18 tháng 6 2020 lúc 16:01

Có :-3 ≤ \(\frac{a}{2}\) ≤ 6

⇒-6 ≤ a ≤ 12

⇒aϵ{-6, -5,..., 11, 12}

Vậy aϵ{-6, -5,..., 11, 12}

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
3 tháng 6 2020 lúc 21:51

Bài 1:

a) Ta có: \(\left(x-1\right)^2\ge0\forall x\)

\(\Rightarrow\left(x-1\right)^2+2008\ge2008\forall x\)

Dấu '=' xảy ra khi \(\left(x-1\right)^2=0\Leftrightarrow x-1=0\Leftrightarrow x=1\)

Vậy: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(A=\left(x-1\right)^2+2008\) là 2008 khi x=1

b) Ta có: \(\left|x+4\right|\ge0\forall x\)

\(\Rightarrow\left|x+4\right|+1996\ge1996\forall x\)

Dấu '=' xảy ra khi \(\left|x+4\right|=0\Leftrightarrow x+4=0\Leftrightarrow x=-4\)

Vậy: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(B=\left|x+4\right|+1996\) là 1996 khi x=-4

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN