Tế bào quang điện, hiệu suất lượng tử

Ma Đức Minh
Ma Đức Minh 26 tháng 2 2019 lúc 21:02

số photon đến catốt trong 1s

\(N=\dfrac{P}{\varepsilon}=\dfrac{P\lambda}{hc}=...\)

số e bật ra từ catốt đến anốt \(n=\dfrac{I_{bh}}{\left|e\right|}=...\)

hiệu suất lượng tử

\(H=\dfrac{n}{N}100=....\)

Bình luận (0)
Ma Đức Minh
Ma Đức Minh 12 tháng 2 2019 lúc 14:28

ta có \(W=\dfrac{1}{2}\dfrac{q^2}{C}+\dfrac{1}{2}Li^2=0,8.10^{-6}J\)

vậy chọn ý C

Bình luận (0)
Ái Nữ
Ái Nữ 6 tháng 4 2018 lúc 11:56

Theo đề ta sẽ có công thức sau:

\(U_h=\dfrac{m.v.h^2}{2}\) Thay số vào ta được

\(v_0=2,05.10^6\) (m/s)

Vậy:..........................................

Bình luận (0)
phynit
phynit Admin 12 tháng 6 2017 lúc 6:39

Để triệt tiêu dòng quang điện thì electron bứt ra bị bút trở lại Katốt.

Suy ra động năng ban đầu của e không thắng được công của lực điện giữa Anốt và Katốt

\(\Rightarrow \dfrac{1}{2}mv^2\le e.U_{AK}\)

\(\Rightarrow v\le\sqrt{\dfrac{2.e.U_{AK}}{m}}\)

\(\Rightarrow v\le\sqrt{\dfrac{2.1,6.10^{-19}.1,9}{9,1.10^{-31}}}\approx 8,2.10^5\) (m/s)

Chọn đáp án B.

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Quang Hưng 24 tháng 2 2016 lúc 20:34

Số phôtôn phát ra trong 1 giây là 

\(N = \frac{P}{\varepsilon}- \frac{P\lambda}{hc}= \frac{1.0,7.10^{-6}}{6,625.10^{-34}.3.10^8}= 3,52.10^{18}\)

Bình luận (0)
金曜日 チャーターから
金曜日 チャーターから 26 tháng 2 2018 lúc 21:44

bỏ chữ nhà đi ,lầy !

D

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN