Tập hợp các số tự nhiên

🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV Hôm kia lúc 21:17

Câu 1

a)(-9)+(-3) = -9 - 3 = -12

b)6.7.52+42.75 = 42. 25 + 42. 75 = 42(25 + 75) = 42. 100 = 4200

c)4529-(186+4529) = 4529 - 186 - 4529 = -186

Câu 2

a)x-7=15

<=> x = 15 + 7

<=> x = 22

b)9+4.(x-5)=17

<=> 9 + 4x - 20 = 17

<=> 4x = 28

<=> x = 7

c)(x-3)3=27

<=> (x - 3)3 = 33

=> x - 3 = 3

<=> x = 6

Bình luận (0)

Câu 1: 

a) Ta có: (-9)+(-3)

=-(9+3)

=-12

b) Ta có: \(6\cdot7\cdot5^2+42\cdot75\)

\(=6\cdot7\cdot5^2+6\cdot7\cdot5^2\cdot3\)

\(=6\cdot7\cdot5^2\cdot\left(1+3\right)\)

\(=6\cdot7\cdot25\cdot4\)

\(=42\cdot100=4200\)

c) Ta có: 4529-(186+4529)

=4529-186-4529

=-186

Câu 2: 

a) Ta có: x-7=15

\(\Leftrightarrow x=15+7\)

hay x=22

Vậy: x=22

b) Ta có: \(9+4\left(x-5\right)=17\)

\(\Leftrightarrow9+4x-20=17\)

\(\Leftrightarrow4x-11=17\)

\(\Leftrightarrow4x=28\)

hay x=7

Vậy: x=7

c) Ta có: \(\left(x-3\right)^3=27\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)^3=3^3\)

\(\Leftrightarrow x-3=3\)

hay x=6

Vậy: x=6

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
Thanh Hoàng Thanh Hôm kia lúc 12:45

công dụng của máy tính trong toán học cho học sinh: Giúp hs thực hiện phép toán nhanh chóng, chính xác.

 

Bình luận (3)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 17 tháng 1 lúc 19:26

Sửa đề: A={x∈N/7≤x≤11}

a) Số phần tử của tập hợp A là: 

11-7+1=4+1=5(phần tử)

Tập hợp A gồm những phần tử là A={7;8;9;10;11}

b) 7∈A

9∈A

11∈A

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 17 tháng 1 lúc 19:25

Sửa đề: Cho tập hợp A = {x ∈ N|7≤ x 11}

---------------------------------------------------

a) A = {7; 8; 9; 10; 11}

Tập hợp A có 5 phần tử

b) 7 ∈ A ; 9 ∈ A; 11 ∈ A 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Thu Thảo
Nguyễn Lê Thu Thảo 17 tháng 1 lúc 19:25

a, Tập hợp A có 5 phần tử.

A={7;8;9;10;11}

b, 7ϵA

9ϵA

11∈A

Bình luận (0)

undefined

Bình luận (0)
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ 15 tháng 1 lúc 11:40

ok bạn nhé

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 13 tháng 1 lúc 20:59

29 + (-27) + 127 + (-29)

= [29 + (-29)] + [(-27) + 127]

= 0 + 100

= 100

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 13 tháng 1 lúc 20:48

6x+70=521:519+3.22

<=> 6x + 1 = 25 + 12

<=> 6x + 1 = 37

<=> 6x = 36

<=> x = 6

Vậy x = 6

Bình luận (5)
kaido conan
kaido conan 13 tháng 1 lúc 20:49

6x+7^0=5^21 ; 5^19+3.2^2

6x+1=5^2 + 3.4

6x+1=25+12

6x+1=37

6x    =37-1

6x    =36

x      =36 : 6

x      = 6

vậy x=6

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 13 tháng 1 lúc 20:22

\(S=5+5^2+5^3+5^4+...+5^{57}\)

\(=\left(5+5^2+5^3\right)+\left(5^4+5^5+5^6\right)+...+\left(5^{55}+5^{56}+5^{57}\right)\)

\(=5\left(1+5+5^2\right)+5^4\left(1+5+5^2\right)+...+5^{55}\left(1+5+5^2\right)\)

\(=5.31+5^4.31+...+5^{55}.31\)

\(=31\left(5+5^4+..+5^{55}\right)⋮31\)

Vậy:..

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN