Tam giác đồng dạng

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 7 tháng 1 lúc 20:27

Góc A nào bạn? Ở trong hình vẽ có 3 góc A lận bạn!

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 7 tháng 1 lúc 20:32

a) Xét ΔABC và ΔDEC có

\(\widehat{BAC}=\widehat{EDC}\)(gt)

\(\widehat{C}\) chung

Do đó: ΔABC\(\sim\)ΔDEC(g-g)

Bình luận (2)
Phạm Tú Uyên

Cho tam giác ABC nhọn Các đường cao AM, BN cắt nhau tại K.

a. Chứng minh: Tam giác AKN đồng dạng với tam giác BKM

b. Chứng minh tam giác AKB đồng dạng với tam giác NKM

c. Kẻ MH vuông góc với AC, H thuộc AC. Chứng minh MC2= AC. HC

d. KH giao MN tại I. Kẻ IH vuông góc với AC, E thuộc AC. Gọi F là giao điểm của IE và KM. Chứng minh rằng:1KN+1MH=2FE

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN