Bài 12: Số thực

Hoàng Như Quỳnh
27 tháng 10 2017 lúc 21:19

a) 3,2 . x + (-1,2) . x + 2,7 = -4,9

3,2 . x + (-1,2) . x =-4,9 + 2,7

x . 2 = 7,6

x = 7,6 : 2

x = 3,8

Bình luận (0)
Nguyễn Khánh Huyền
31 tháng 10 2017 lúc 17:17

3,2 . x + (-1,2) .x + 2,7 = -4,9

[ 3,2 + (-1,2)] . x = -4,9 - 2,7

2. x = -7,6

x = -7,6 : 2

x = -3,8

Bình luận (1)
M_S_N-123
5 tháng 11 2017 lúc 18:54

(3,2+-1,2) . x + 2,7 = -4,9

2 . x + 2,7 = -4,9

2 . x = -4,9 - 2,7

2 . x = -7,6

x = -7,6 : 2

x = -3,8

Bình luận (1)
Trần Tiến Đạt
20 tháng 2 lúc 19:51

=5

Bình luận (0)

 

   √121 - 2√9

= 11 - 2 . 3

= 11 - 6

= 5

 

Bình luận (0)

Ta có: \(\sqrt{121}-2\sqrt{9}\)

\(=11-2\cdot3\)

\(=11-6=5\)

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
21 tháng 1 lúc 17:09

\(-3x-47-\left(-56\right)=-25\\ \Rightarrow-3x-47+56=-25\\ \Rightarrow-3x=-25+47-56\\ \Rightarrow-3x=-34\\ \Rightarrow x=\dfrac{-34}{-3}=\dfrac{34}{3}\)

Vậy \(x=\dfrac{34}{3}\)

Bình luận (0)
sunflower
10 tháng 12 2020 lúc 20:06

undefined

Bình luận (0)
NgọcHuy
10 tháng 12 2020 lúc 20:07

3/4- 1/2-x= 0,5

1/4- x=0,5

       x=1/4-0,5

      x=-1/4

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN