Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Huỳnh Trần Duy An
16 tháng 12 2020 lúc 21:39

cứuuuuuuuuuuuubucminh

Bình luận (0)
Trương Huy Hoàng
23 tháng 11 2020 lúc 23:10

1, A = \(\frac{11}{5x}\)

Các số nguyên tố có 1 chữ số: 2; 3; 5; 7

Thay lần lượt ta được 2 giá trị của x thỏa mãn là: 2; 5

Vậy x = 2; x = 5 thì A = \(\frac{11}{5x}\) là số thập phân hữu hạn

2, A = \(\frac{-19}{2x}\)

Các số nguyên tố có 1 chữ số: 2; 3; 5; 7

Thay lần lượt ta được 2 giá trị của x thỏa mãn là: 2; 5

Vậy x = 2; x = 5 thì A = \(\frac{-19}{2x}\) là số thập phân hữu hạn

Chúc bn học tốt!

Bình luận (0)
Đức Thuận Trần
26 tháng 10 2020 lúc 19:08

a) 0,(4) = 0,(1) . 4

= \(\frac{1}{9}\) . 4

= \(\frac{4}{9}\)

b) 0,1(4) = 1,(4) . \(\frac{1}{10}\)

= \(\left[1+0,\left(4\right)\right].\frac{1}{10}\)

= \(\left(1+\frac{4}{9}\right).\frac{1}{10}\)

= \(\frac{13}{9}.\frac{1}{10}\)

= \(\frac{13}{90}\)

Chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
27 tháng 10 2020 lúc 10:44

a) 0,(4) = 0 + \(\frac{4}{9}\)

= \(\frac{4}{9}\)

b) 0,1(4)

= 0,1 + \(\frac{4}{90}\)

= \(\frac{1}{10}+\frac{4}{90}\)

\(\frac{9}{90}+\frac{4}{90}\)

= \(\frac{13}{90}\)

Bình luận (0)
Mạnh Nguyễn
27 tháng 10 2020 lúc 19:22

a) 0,(4) = 0,(1) . 4

= \(\frac{1}{9}\) . 4

= \(\frac{4}{9}\)

b) 0,1(4) = 1,(4) . \(\frac{1}{10}\)

= [1+0,(4)].\(\frac{1}{10}\)

= (1+\(\frac{4}{9}\)).\(\frac{1}{10}\)

= \(\frac{13}{9}\).\(\frac{1}{10}\)

= \(\frac{13}{90}\)

Bình luận (0)
nguyễn long
21 tháng 10 2020 lúc 20:33

0.2(357)=357/5

Bình luận (0)
Lê Hoàng Gia Nghi
16 tháng 12 2020 lúc 18:56

0,2(357) = \(\dfrac{357}{5}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 tháng 8 2020 lúc 19:48

\(\frac{7}{4}=1.75\)

\(\frac{13}{6}=2.1666...=2.1_{(6)}\)

\(-\frac{20}{21}=-0._{\left(95238\right)}\)

\(\frac{2}{21}=0._{\left(095238\right)}\)

Bình luận (0)
Bùi Hùng Cừơng
14 tháng 3 2020 lúc 15:06

1,8 (3) . X-3=-1/2

\(\frac{27}{5}\) \(\times x=-\frac{1}{2}+3\)

\(\frac{27}{5}\times x=\frac{-1+6}{2}\)

\(\frac{27}{5}\times x=\frac{5}{2}\)

\(x=\frac{5}{2}\div\frac{27}{5}\)

\(x=\frac{5}{2}\times\frac{5}{27}\)

\(x=\frac{25}{54}\)

Vậy x = \(\frac{25}{54}\)

NHỚ TICK NHA haha

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN