Sinh học vi sinh vật - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 8: một gen có 450 A và bằng 3/2 số nu loại G nhân đôi một số lần và Đa phávỡ 27000 liên kết hiđro. Tính số lần nhân đôi của gen nói trên.

Bài 9: Sau 3 đợt tự sao, gen đã có 10906 liên kết photphodíete được hình thànhqua quá trình đóvà các gen con tạo ra chứa16256 số liên kết hidro. Tính số lượngtừng loại nu của gen nói trên

Bài 10: Nột gencó chứa 72 vòng xoắn tiến hành tự sao 5 lần và đã sử dụng củamôi trường 10044 nu loại T. Tính tỷ lệ từng loại nu của gen nói trên

Bài 11: Một gen nhân đôi 2 lần , dã có 900A và 1050 T của môi trường đến bổsung với mạch thứ nhất của gen . Biết rằng gen đó có tỉ lệ A/G = 5/2. Tính sốlượng liên kết hidro của gen

Bài 12: Có một phân tử AND có khối lượng bằng 750000000 ĐVC và có tỷ lệA/G = 2/3tự nhân đôi 3 lần. Tính số nu mỗi loại môi trường cung cấp cho quá trìnhnhân đôi nói trên.

Bài 13: một gen nhân đôi ,đã sử dụngcủa môi trường 42300 nu các gen con đượctạo ra chứa 45120 nu. Tính số lần nhân đôi của gen nói trên.

Bài 14: Phân tủ AND có chiều dài 1,02 mm và có hiệu số giữa G với một loại nu khác là 10%. Nếu phân tử AND này tự sao 4 lần thì số liên kết hidro chứa trong các ADN con là bao nhiêu.

Bài 15: Một gen có chiều dài 3468 A0 và có tỷ lệ từng loaị nu bằng nhau. Gen tựnhân đôi 6 lần. Tính

- số nu từng loại môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi

- số liên kết hidro của gen

- các gen con tạo ra chưa bao nhiêu nu

- só liên kết photphođíte hình thanh qua quá trinh nhân đôi

Bài 16:: Một gen ở tế bào nhân sơ dài 5100A^o có tổng số phần trăm của A và T ở mạch 1 chiếm 60 % số nu của mạch có hiệu số phần trăm ở mạch 2 giữa X với G bằng 10% và tỉ lệ phần trăm của A gấp 2 lần tỉ lệ của G .

a,xác định tỉ lệ phần trăm của từng loại nu của gen ?

b,xác định số liên kết H của gen ?

c,Gen nhân đôi 3 lần.Xác định sô liên kết hóa trị được hình thành trong toàn bộ quá trình nhân đôi

Làm ơn giải chi tiết và đừng tắt bước nào ạ. Mình cảm ơn ạ

Được cập nhật Hôm kia lúc 22:50 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.