Sinh học tế bào - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

giúp mình với mình đang cần gấp ạ .

1. 1 tb trứng của 1 loài thụ tinh với sự tham gia của 1572864 tinh trùng . tất cả các ts sinh tinh trùng tạo ra các tinh trùng nói trên có số NST đơn ở trạng thái chưa nhân đôi là 6291456 và được sinh ra từ 3tb sinh dục sơn khai 2n ban đầu có số lần NP=nhau.

a, tính số lần phân bào của mỗi tb sinh dục sơ khai ban đầu .

b.tính số NST bị tiêu biến trong các tinh trùng không đc thụ tinh trong quá trình.

2,ở cá thể của 1 loài SV do có 1 cặp NST tương đồng sảy ra TĐC tại 1 điểm nên khi kết hợp với 1 cá thể đực bình thường đã tạo ra 512 loại kiểu tổ hợp .

a, tìm 2n? cho biết tên loài đo?

b, từ 300 trứng đã thụ tinh và chưa thụ tinh , ngta đếm được tất cả 440 NST X ở trạng thái chưa nhân đôi . xác định số cá thể đục sinh ra , biết rằng số trứng đã thụ tinh đều nở thành cá thể con và chiếm 80% tổng số trứng.

3, 1 loài TV , nếu các gen trên 1 nst đều liên kết hoàn toàn thì khi tự thụ phấn nó có khả năng tạo 1024 kiểu tổ hợp giao tử .trong thí nghiệm nta thu đc 1 số hợp tử . cho 1/4 số hợp tử phân chia 3 lần liên tiếp, 2/3 số hợp tử phân chia liên tiếp 2 lần, còn bao nhiêu chỉ qua phân chia 1 lần, sau khi phân chia số nst tổng cộng của tất cả cac hợp tử là 580.hỏi số noãn được thụ tinh.

4, trên một cá thể rày nâu , tị vùng sinh sản có 4tb A,B,C,D chúng phân chia trong 1 thời gian =nhau và thu hút của môi trường nội bào 1098.103 nu các loại. qua vùng sinh trưởng và vùng chín, các tb này lại đòi hỏi môt trường nội bào cung cấp 1342.103 nu các loại để tạo 88 giao tử . hãy cho biết số giao tử do mỗi tb trên sinh ra là bao nhiêu? cá thể thuộc giới gì?

5, a.ở 1 loài SV , tổng số tổ hợp cả loại giao tử là 256. biết quá trình giảm phân xảy ra bình thường , cấu trúc cấc NST tương đồng khác nhau, không có TĐC .tìm 2n?

b.1 cá thể cùng loài trên thực hiện GP đã xảy ra TĐC taij1 điểm ở các cặp NST . XĐ số loại GT tối đa?

c. trong quá trình NP của 1tb sinh dụ sơ khai ruồi giấm (2n=8), nta thấy số NST đơn ở các tb con gấp 32 lần số NST giới tính X trong 1tb . biết NST ở trạng thái chưa nhân đơi. XĐ số lần NP của tb sinh dục sơ khai nói trên?

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.