Sinh học 9 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Mọi người giúp em với ạ!

Bài 1: Cho biết bộ NST của tế bào ruồi giấm 2n=8. Có 6 tế bào longxw bội của ruồi giấm đi vào nguyên phân liên tiếp 4 đợt, cá tế bào con sinh ra vẫn nguyên phân bình thường. Hãy cho biết:

1, Tổng số tế bào con được tạo thành sau lần nguyên phân cuối cùng?

2, Môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với bao nhiêu NST đơn ở trạng thái chưa nhân đôi để hình thành nên bộ NST của các tế bào con?

3, Vào kì giữa và kỳ cối của nguyên phân trong mỗi tế bào có bao nhiêu sợi cơ bản, sợi nhiễm sắc thể, cromatit, tâm động, NST đơn, NST kép?

Bài 2: Ở vùng sinh sản của một tinh hoàn có 5 tế bào mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY đều nguyên phân mốt số đợt bằng nhau. Ở vùng sinh sản của một buồng trứng có 5 tế bào mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX đều nguyên phân một số đợt bằng nhau. Môi trường tế bào cung cấp cho quá trình trên nguyên liệu tương đương 785 NST giới tính X. Tổng số nhiễm sắc thể giới tính trong tất cả các tế bào con sinh ra sau nguyên phân là 960. Các tế bào con đều chuyển sang vùng chín tạo giao tử. Hiệu suất thụ tinh của tih trùng X là 5% của tinh trùng Y là 10%. Các hợp tử đều pất triển thành cá thể.

a, Tìm số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục ban đầu ở tinh hoàn và buồng trứng?

b. Tìm số cá thể đực cái trong đàn?

Được cập nhật Hôm kia lúc 20:33 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.