Sinh học 9 - Hỏi đáp | Học trực tuyến

Sinh học 9 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Giusp em với ạ!

Bài 1:

Ruồi giấm có bộ NST 2n=8. Quan sát một số tế bào ruồi giấm đang thực hiện quá trình phân bào nguyên phân lần đàu tiên, người ta đếm được 128 nst đơn đang phân li về hai cực của tế bào. Các tế bào trên đang ở thời kì nào củ quá trình phân bào và có bao nhiêu tế bào tham gia vào qua trình phân bào?

Bài 2:

Bộ NST lượng bội của 1 loài sinh vật là 2n=8. Từ 1 tế bào của loài trải qua nguyên phân 1 số lần đã hình thành các tế bào con. Những tế bào con này tiếp tục nguyên phân thêm 1 lần nữa. Vào kì giữa của quá trình này, người ta đếm được trong nhóm tế bào trên có 512 cromatit. Nhóm tế ào trên đang thực hiện lần nguyên phân thứ mấy?

Bài 3:

1. Cho biết các cặp NST tương đồng đều gồm hai NST cấu trúc khác nhau. Qúa trình giảm phân không xảy ra trao đổi đoạn và không đột biến. Hãy viết kí hiệu nst của 1 tế bào qua các kì trong trường hợp sau:

a, Xét 1 cặp NST tương đồng, kí hiệu Aa

b,Xét 2 cặp NST tương đông, kí hiệu AaBb

2. Gọi n là số cặp NST tương đồng của loài. Hãy viết biểu thức tổng quát theo n về

a, Số cách sắp xếp khác nhau của các NST kép vào kì giữa 1, tính trên số lớn tế bào tham gia

b. Số kiểu giao tử của loài

c, Số kiểu giao tử của 1 tế bào

Được cập nhật 9 tháng 8 lúc 22:09 4 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.