Review 3 (Units 7- 8- 9) - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

.Complete the second sentence with the same meaning

1:We enjoy playing football very much.

=>We are.............................................................................................................................................................................................

2:I have more books than you do.

=>.............................................................................................................................................................................................

3:The boy spends three hours a day learning the lessons.

=>.............................................................................................................................................................................................

4:How terrible the weather is!

=>.............................................................................................................................................................................................

5:The meeting lasts for two hours.

=>.............................................................................................................................................................................................

6:their baby is eight months old.

=>............................................................................................................................................................................................

7:Why don't we go shopping.

=>...........................................................................................................................................................................................

8:Noone in group is taller than Trung.

=>...........................................................................................................................................................................................

Được cập nhật 3 tháng 1 2019 lúc 11:05 3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.