Review 3: Units 6- 7- 8 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1) He is very slow, so we won't give his such an important task.
-> If..............................................................................................
2) If you don't promise to try harder, i won't help you
->Unless.........................................................................................
3) If didn't win a big prize in a lottery, i wouldn'tgive up my job
->Unless.......................................................................................
4) Bill failed the test because he didn't study carefully
->If...............................................................................................
5) The dress is very expensive, so she can't but it
->If..................................................................................................
6) She wasn't able to answer the questions, so she failed the exam
->If.......................................................................................................
7) If he doesn't study hard, he won't get good mark
->Unless................................................................................................
8) He doesn't get a job, so he can't pay his bills
->If........................................................................................................
9) Save your money or you won't be able to buy the house
->If...........................................................................................................
10) We missed the train because the clock wasn't right
->If.............................................................................................................

Được cập nhật 15 tháng 8 lúc 10:19 1 câu trả lời
Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.