Review 1: Units 1- 2- 3

Dân Chơi Đất Bắc=))))
30 tháng 10 2020 lúc 20:42

1.C

Bình luận (0)
Nhat Ha Kr
20 tháng 12 2020 lúc 16:19

1.B

Bình luận (0)
🍉 Ngọc Khánh 🍉
20 tháng 1 lúc 21:12

A

Bình luận (0)
KaiXi _2128

MÔN TOÁN

Câu 1.
1)
Tính nhanh: 25.37.4

Câu 2. (3,0 điểm) Tìm số tự nhiên biết:

1) 131 - 941 = 1024

2) 24 + 5 = 713 : 711

3) và nhỏ nhất khác 0

Câu 3. (1,5 điểm)

Một lớp học có 16 nam và 20 nữ. Có bao nhiêu cách chia đều học sinh của lớp học đó thành các tổ (số tổ nhiều hơn 1) sao cho số nam trong các tổ bằng nhau và số nữ trong các tổ bằng nhau ? Trong các cách đó thì cách chia nào để mỗi tổ có số học sinh ít nhất?

Câu 4. (3,0 điểm)

Cho điểm O nằm trên đường thẳng xy. Trên tia Oy, vẽ các điểm A, B sao cho các điểm OA = 3cm, OB = 4,5cm.

1) Giải thích vì sao điểm A nằm giữa hai điểm O và B?

2) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

3) Trên tia Ay vẽ điểm E sao cho điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AE. Chứng tỏ rằng điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OE.

Câu 5. (0,5 điểm)

Tìm tất cả các cặp số tự nhiên (x;y) sao cho: 5x + 9999 = 20y.

MÔN NGỮ VĂN
Câu 1 (3,0 điểm)

Đọc thầm đoạn văn sau:

“Có lẽ bắt đầu từ những đêm sương sa thì bóng tối đã hơi cứng và sáng ngày ra thì trông thấy màu trời có vàng hơn thường khi. Màu lúa chín dưới đồng vàng xuộm lại. Nắng nhạt ngả màu vàng hoe. Trong vườn, lắc lư những chùm quả xoan vàng lịm không trông thấy cuống, như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng. Từng chiếc lá mít vàng ối. Tàu đu đủ, chiếc lá sắn héo lại mở năm cánh vàng tươi. Buồng chuối đốm quả chín vàng. Những tàu lá chuối vàng ối xõa xuống như những đuôi áo, vạt áo. Nắng vườn chuối đương có gió lẫn với lá vàng như những vạt áo nắng, đuôi áo nắng, vẫy vẫy. Bụi mía vàng xọng, đốt ngầu phấn trắng. Dưới sân, rơm và thóc vàng giòn. Quanh đó, con gà, con chó cũng vàng mượt. Mái nhà phủ một màu rơm vàng mới. Lác đác cây lụi có mấy chiếc lá đỏ. Qua khe giậu, ló ra mấy quả ớt đỏ chói. Tất cả đượm một màu vàng trù phú, đầm ấm lạ lùng”.

(Trích Quang cảnh làng mạc ngày mùa – Tô Hoài).

Dựa vào nội dung bài đọc, hãy trả lời các câu hỏi dưới đây. Chép ra giấy thi những chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

a) Màu sắc nổi bật của làng mạc vào ngày mùa là gì?

A. Màu vàng. B. Màu đỏ. C. Màu trắng.

b) Trong câu Trong vườn, lắc lư những chùm quả xoan vàng lịm không trông thấy cuống, như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

A. So sánh. B. Nhân hóa. C. Cả so sánh và nhân hóa.

c) Từ vàng lịm gợi cho em cảm giác gì?

A. Màu vàng gợi cảm giác như có nước.

B. Màu vàng của quả chín, gợi cảm giác rất ngọt.

C. Màu vàng của vật được phơi già nắng, tạo cảm giác giòn đến có thể gãy ra.

d) Các từ vàng xuộm, vàng hoe, vàng lịm được xếp vào nhóm từ nào?

A. Từ nhiều nghĩa. B. Từ đồng âm. C. Từ đồng nghĩa.

e) Từ đầm ấm thuộc từ loại nào?

A. Danh từ. B. Động từ. C. Tính từ.

g) Câu nào dưới đây là câu ghép?

A. Bụi mía vàng xọng, đốt ngầu phấn trắng.

B. Tất cả đượm một màu vàng trù phú, đầm ấm lạ lùng.

C. Quanh đó, con gà, con chó cũng vàng mượt.

Câu 2 (1,5 điểm).Tìm từ trái nghĩa thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ, tục ngữ sau:

a) Xấu gỗ, … nước sơn.

b) Có mới, nới….

c) Lá lành đùm lá....

Câu 3 (1,5 điểm). Xác định thành phần trạng ngữ (nếu có), chủ ngữ, vị ngữ trong câu dưới đây:

Với đôi tai rộng mở, tôi có thể lắng nghe những âm thanh tuyệt vời trong cuộc sống.

Câu 4 (4,0 điểm). Em hãy viết đoạn văn tả ngoại hình một người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em,…) của em.

Câu 5 (1,5 điểm). Kể tên những truyền thuyết mà em đã được học và đọc thêm trong chương trình Ngữ văn lớp 6.

Câu 6 (1,5 điểm). Cho đoạn văn sau:

“Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể”.

(Trích Ếch ngồi đáy giếng).

a) Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

b) Sau khi học xong truyện Ếch ngồi đáy giếng, em rút ra bài học gì?

Câu 7 (2,0 điểm). Cho danh từ bông hoa.

a) Thêm phụ ngữ đứng trước và đứng sau vào danh từ trên để tạo thành cụm danh từ.

b) Đặt câu với cụm danh từ vừa lập.

Câu 8 (1,0 điểm). Chữa lỗi dùng từ trong câu sau. Chép ra giấy thi từ đã được chữa đúng.

Ngày mai, chúng em sẽ đi thăm quan Viện bảo tàng của tỉnh.

Câu 9 (4,0 điểm). Em hãy viết một bài văn kể về một bạn thân của em.

MÔN TIẾNG ANH

I. Circle the word whose underlined, bold part is pronounced differently from the others (1p)

1. A. bus B. drugstore C. museum D. lunch

2. A. engineer B. between C. teeth D. greeting

3. A. read B. teacher C. eat D. breakfast

4. A. town B. down C. window D. shower

II. Circle the best words or phrases to complete the sentences (3ps)

5 - Hi, _______ name is Phong. I’m a student.

A. my B. his C. her D. our

6 - ________ do you live? I live on Tran Phu street.

A. What B. Where C. Who D. How

7 - What is _____? It is a schoolbag.

A. these B. those C. they D. this

8 - Every morning, Ba ______ up at six o’clock.

A. to get B. get C. gets D. is getting

9 - When do you have English? I have it ________ Monday and Thursday.

A. at B. on C. for D. in

10 - What time ____ you get up? I get up at five o’clock.

A. do B. does C. is D. are

11 - Are there any flowers to the left of your house? _____________.

A. Yes, there are B. Yes, there is

C. No, there isn’t D. Yes, they do

12 - I go to the __________ to send the letter.

A. supermarket B. zoo

C. post office D. bank

13 - Which sentence is correct?

A. Do your brother watches TV in the evening?

B. Is your brother watches TV in the evening?

C. Does your brother watches TV in the evening?

D. Does your brother watch TV in the evening?

14 - Which sentence is correct?

A. There is a flower garden to the left of the house.

B. There is a flowers garden to the left of the house.

C. There is a flower garden the left of the house.

D. There is a flower gardens to the left of the house.

15 - “ It’s 9:45 now.” means: ________________.

A. It’s nine past forty- five. B. It’s a quarter to ten

C. It’s forty- five nine D. It’s a quarter to nine.

16 - There/ big/ well/ front/ house/. (Chose the correct sentence)

A. There is big well in front of the house.

B. There are big wells in front of the house.

C. There is a big well in front of the house.

D. There are big well in front of the house.

III. Choose the words that are NOT correct. (0.5 p)

17 - Phuong lives in a apartment in town.
A B C D

18 - Ba brush his teeth every morning
A B C D

IV. Read the passage and do the tasks below:

Nga is twelve years old. She is in grade six, class 6A1. She lives in a house with her mother, father and sister. Their house is next to a bookstore. In the neighborhood, there is a hospital, a market and a stadium.

Nga's father is a doctor. He works in the hospital. Her mother works in the super market. Nga goes to school at six- thirty in the morning. She has classes from seven to eleven thirty.

Read the passage and do the tasks below:

Nga is twelve years old. She is in grade six, class 6A1. She lives in a house with her mother, father and sister. Their house is next to a bookstore. In the neighborhood, there is a hospital, a market and a stadium. Nga's father is a doctor. He works in the hospital. Her mother works in the super market. Nga goes to school at six- thirty in the morning. She has classes from seven to eleven thirty.

1. Decide whether these statements are True (T) or False (F) (1p)

__________ 19 - There are four people in Nga's family.

__________ 20 - Nga's father works in the factory.

__________ 21 - Her mother works in the supermarket.

__________ 22 - Classes start at seven and finish at twelve.

2. Answer the questions (2ps)

23 - How old is Nga ?

->................................................................................................................

24 - What does her father do?

->................................................................................................................

25 - Is their house next to a hospital?

->................................................................................................................

26 - What time do her classes finish?

->................................................................................................................

V. Match the questions in column A with the answers in column B. (1.5ps)

A

B

YOUR ANSWERS

27. What is behind your house?

A. Yes, there is.

27 ->

28. Do boys watch television?

B. L-A-N

28 ->

29. Does Nam listen to music?

C. There are twenty.

29 ->

30. How many classes are there in your school?

D. No, they don't.

30 ->

31. Is there a book on the table?

E. Yes, he does.

31 ->

32. How do you spell your name?

F. The river.

32 ->

VI. Answer about you (1p)

How many students are there in your class?

->...............................................................................................................

How do you go to school?

->...............................................................................................................

MÔN LỊCH SỬ

Câu 1: (2 điểm) Tại sao người nguyên thủy lại chôn theo người chết những công cụ lao động? Việc chôn công cụ lao động theo người chết nói lên điều gì ?

Câu 2: (3 điểm) Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào?

Câu 3: (5 điểm) Em hãy cho biết đời sống vật chất của cư dân Văn Lang ? Em có nhận xét gì về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang?

MÔN ĐỊA LÍ

Câu 1: Trái đất chuyển động quanh mặt trời như thế nào? Hướng chuyển động? (2 điểm )

Câu2: Nêu thời gian trái đất chuyển động một vòng quanh mặt trời ? (2 điểm )

Câu 3: Các mùa tính theo âm lịch và dương lịch khác nhau như thế nào? (2 điểm )

Câu 4: Nêu cấu tạo của lớp vỏ trái đất ? (3 điểm )

Câu 5: Tây ninh có mấy dạng địa hình chính kể ra? (1 điểm)

MÔN SINH HỌC

I. Trắc nghiệm(3đ): Khoanh tròn vào chữ cái (a, b, c, d) đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật gồm:

a. Màng sinh chất, nhân, không bào và lục lạp.

b. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân và lục lạp.

c. Vách tế bào, chất tế bào, n­ớc và không bào.

d. Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào và nhân.

Câu 2. Tế bào ở bộ phân nào của cây có khả năng phân chia ?

a. Tất cả các bộ phận của cây. b. Chỉ ở mô phân sinh

c. Chỉ phần ngọn của cây. d. Tất cả các phần non có màu xanh của cây.

Câu 3: Củ gừng do bộ phận nào phát triển thành:

a. Thân b. Lá c. Rễ d. Hoa

Câu 4: Hoa đực là những hoa có:

a. Có cả nhị và nhụy b. Không có cả nhị và nhụy

c. Chỉ có nhụy d. Chỉ có nhị

Câu 5: Cây tầm gửi thuộc dạng:

a. Rễ củ b. Rễ giác mút c. Rễ móc d. Rễ thở

Câu 6: Hoa lưỡng tính là những hoa có:

a. Có cả nhị và nhụy b. Không có cả nhị và nhụy

c. Chỉ có nhụy d. Chỉ có nhị

Câu 7: Khi diệt cỏ dại ta phải:

a. Chặt cây b. Tuốt lá c. Nhổ cả gốc lẫn rễ d. Cả 3 ý đều đúng.

Câu 8: Hoa cái là những hoa có:

a. Có cả nhị và nhụy b. Không có cả nhị và nhụy

c. Chỉ có nhụy d. Chỉ có nhị

Câu 9: Nhóm cây nào sau đây có hình thức sinh sản sinh dưỡng:

a. Khoai tây, cà rốt, su hào. b. Khoai tây, cà chua, bắp cải.

c. Khoai tây, gừng, mía. d. Khoai tây, dưa leo, tỏi.

Câu 10: Hoa đơn tính là những hoa có:

a. Có cả nhị và nhụy b. Chỉ có nhị hoặc nhụy

c. Chỉ có nhụy d. Chỉ có nhị

II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Phân biệt rễ cọc và rễ chùm. Mỗi loại rễ cho một ví dụ minh họa? (2đ)

Câu 2: Trình bày cấu tạo ngoài của thân? Giải thích tại sao những cây lấy gỗ người ta thường tỉa cành và những cây ăn quả thường bấm ngọn? (2đ)

Câu 3: Mô tả thí nghiệm lá cây sử dụng khí cacbonic CO2­ trong quá trình chế tạo tinh bột? Viết sơ đồ quá trình quang hợp (3đ)

MÔN VẬT LÝ

Đề số 1

Câu 1: Nêu một số dụng cụ đo thể tích? Giới hạn đo của bình chia độ là gì là gì? Độ chia nhỏ nhất của bình chia độ là gì? (1,5 điểm)

Câu 2: Lực là gì? Dụng cụ đo lực là gì? Đơn vị đo lực là gì?(1,5 điểm)

Câu 3: Nêu 01 ví dụ về tác dụng của lực làm vật bị biến dạng, 01 ví dụ về tác dụng của lực làm biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng).(2 điểm)

Câu 4: Một xe tải có khối lượng 3,2 tấn sẽ có trọng lượng là bao nhiêu Niutơn.?(1 điểm)

Câu 5: Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích 40dm3. Biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3.(2 điểm)

Câu 6: Có mấy loại máy cơ đơn giản? Máy cơ đơn giản giúp ta điều gì?(2 điểm)

Đề số 2

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Viết chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng vào giấy kiểm tra.

Câu 1: (0,5 điểm)

Dụng cụ nào sau đây dùng để đo độ dài ?

A. Thước

B. Lực kế

C. Cân

D. Bình chia độ

Câu 2: (0,5 điểm)

Để đo thể tích một vật, người ta dùng đơn vị:

A. kg

B. N/m3

C. m3

D. m

Câu 3:(0,5 điểm)

Lực nào dưới đây là lực đàn hồi?

Lực hút của nam châm tác dụng lên miếng sắt Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp Trọng lượng của một quả nặng Lực kết dính giữa băng keo với một mặt phẳng.

Câu 4: :(0,5 điểm)

Một học sinh đá vào quả bóng. Có hiện tượng gì xảy ra đối với quả bóng?

Quả bóng bị biến dạng Chuyển động của quả bóng bị biến đổi Không có sự biến đổi nào xảy ra Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động của nó bị biến đổi.

Câu 5: :(0,5 điểm)

Người ta sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật lên cao. So với cách kéo thẳng vật lên, cách sử dụng mặt phẳng nghiêng có tác dụng gì?

Có thể làm thay đổi phương của trọng lực tác dụng lên vật Có thể làm giảm trọng lượng của vật. Có thể kéo vật lên với lực kéo lớn hơn trọng lượng của vật Có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật

Câu 6: :(0,5 điểm)

Cầu thang xoắn là ứng dụng của máy cơ đơn giản nào:

A. Đòn bẩy.

B. Mặt phẳng nghiêng.

C. Ròng rọc

D. Mặt phẳng nghiêng phối hợp với ròng rọc.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7: (2 điểm)

Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống.

a) 1,2m = ...........dm ;

.........m = 80cm ;

1,5m = ......... mm;

0,5km = ......... dm

b) 1,4m3 = ........ dm3 ;

................ m3 = 20 000cm3 ;

400cc = ............ dm3 ;

......... m3 = 700 l

Câu 8: (1 điểm)

Trên vỏ hộp sữa có ghi: “Khối lượng tịch 397g”; Trên vỏ túi bột giặt OMO có ghi 500g. Các con số 397g và 500g cho ta biết điều gì?

Câu 9: (2 điểm)

Trong các công việc sau đây, nên dùng loại máy cơ đơn giản nào:

a) Thợ nề kéo một sô vữa lên cao để xây nhà.

b) Đưa một cái lốp xe nặng từ mặt đất lên sàn xe otô.

c) Nhổ cái đinh bằng búa tay.

d) Kéo lá cờ lên đỉnh của trụ cờ.

Câu 10: (2 điểm)

Một tảng đá có thể tích 1,2m3. Cho khối lượng riêng của đá là 2 650kg/m3. Tìm khối lượng và trọng lượng của tảng đá.

MÔN GDCD

A. Trắc nghiệm (3 điểm)

I. Khoanh tròn một chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.

Câu 1 (0,5 điểm). Cho biết hành vi nào sau đây là thực hiện đúng kỉ luật ?

Luôn đi học muộn. Xem tài liệu khi kiểm tra. Không học bài và làm bài đầy đủ khi đến lớp. Dọn vệ sinh lớp sạch sẽ hằng ngày.

Câu 2 (0,5 điểm). Cho biết hành vi nào sau đây thể hiện sự lịch sự, tế nhị ?

Nói chuyện làm ồn nơi công cộng. Đi nhẹ nói khẽ khi vào thăm người bệnh. Ngắt lời người khác đang nói. Nói chuyện trong giờ học.

Câu 3 (0,5 điểm). Cho biết hành vi nào sau đây là chưa sống chan hòa với mọi người ?

Hòa hợp, gần gũi với bạn bè. Sống cô lập, khép kín. Luôn quan tâm, giúp đõ mọi người. Hòa đồng với mọi người.

Câu 4 (0,5 điểm). Cho biết hành vi nào sau đây thể hiện sự tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội ?

Ngại đi lao động. Phân công, giao việc cho bạn, còn mình thì không làm. Đùn đẩy, né tránh trong công việc. Tự nguyện, tự giác tham gia trồng cây, dọn vệ sinh trường, lớp khi có phát động phong trào.

II. Hãy cho biết các câu tục ngữ sau nói về đức tính gì?

Tục ngữ

Đức tính

Có công mài sắt có ngày nên kim.

Kính trên nhường dưới

Uống nước nhớ nguồn

Ăn xem nồi ngồi trông hướng

B. Tự Luận (7 Điểm)

Câu 1. (2 điểm). Thế nào là lịch sự, tế nhị ?

Câu 2. (2 điểm). Ý nghĩa của việc tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội? Nêu 04 hành vi chưa tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội ?

Câu 3. (1 điểm)

Mục đích học tập của học sinh là gì?

Câu 4. (2 điểm)

Tình huống:

Mỗi ngày đến trường Nam đều học bài và chuẩn bị bài đầy đủ. Riêng Hải bạn của Nam ngày nào đến lớp cũng muộn, vào giờ học thì hay nói chuyện, không mang đủ tập, sách; khi thì không soạn bài …

Hãy nhận xét hành vi của bạn Nam và bạn Hải ? Nếu là bạn của Hải, em sẽ làm gì để giúp Hải ? MÌNH CẦN GẤP VÌ MAI MÌNH THI RỒI!!!
Hoài Thương Đỗ Lê
7 tháng 1 2018 lúc 8:54

MÔN TIẾNG ANH

I. Circle the word whose underlined, bold part is pronounced differently from the others (1p)

1. A. bus B. drugstore C. museum D. lunch

2. A. engineer B. between C. teeth D. greeting

3. A. read B. teacher C. eat D. breakfast

4. A. town B. down C. window D. shower

Bình luận (0)
~Mưa_Rain~
28 tháng 10 2018 lúc 19:16

lắm bài zậy?

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN