Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Khánh Nè Mọi Ngừi
21 tháng 3 lúc 8:13

Làm cho mình bài 6,7 nhé

 

 

Bình luận (1)

Bài 6: 

a) \(\dfrac{4}{9}=\dfrac{4}{9}\)

\(\dfrac{5}{3}=\dfrac{5\cdot3}{3\cdot3}=\dfrac{15}{9}\)

b) \(\dfrac{3}{14}=\dfrac{3\cdot3}{14\cdot3}=\dfrac{9}{42}\)

\(\dfrac{5}{6}=\dfrac{5\cdot7}{6\cdot7}=\dfrac{35}{42}\)

c) \(\dfrac{-2}{25}=\dfrac{-2\cdot7}{25\cdot7}=\dfrac{-14}{175}\)

\(\dfrac{3}{-35}=\dfrac{-3}{35}=\dfrac{-3\cdot5}{35\cdot5}=\dfrac{-15}{175}\)

Bình luận (0)
Uyên trần
14 tháng 3 lúc 9:38

quy đồng mẫu số: 3/70; -5/4; 11/20 

3/70=6/140

-5/4=-175/140

11/20=77/140

Bình luận (2)

\(\dfrac{3}{70(2)};\dfrac{-5}{4(35)};\dfrac{11}{20(7)}\)

BCNN(70;4;20)=\(2^2 . 5.7\) = 140

\(\dfrac{3}{70}=\dfrac{3.2}{70.2}=\dfrac{5}{140};\dfrac{-5}{4}=\dfrac{(-5).35}{4.35}=\dfrac{-175}{140};\dfrac{11}{20}=\dfrac{11.7}{20.7}=\dfrac{77}{140}.\)

 

 

Bình luận (0)

-6=-66/11

1/11=1/11

Bình luận (0)
phạm khánh linh
9 tháng 3 lúc 20:30

C1: Quy đồng mẫu số

C2: Quy đồng tử số

Bình luận (1)
Thinh phạm
9 tháng 3 lúc 20:32

C1: Quy đồng mẫu số

C2: Quy đồng tử số

Bình luận (0)

C1: Quy đồng mẫu số

C2: Quy đồng tử số

Bình luận (0)
Khang Diệp Lục
7 tháng 3 lúc 21:36

⇔2x-24=4

⇔2x=28

⇔x=14

Vậy...

Bình luận (0)

x = 14

Bình luận (0)
肖战Daytoy_1005
7 tháng 3 lúc 21:38

Định nhân chéo phát xong nhìn cái tiêu đề câu hỏi :))

\(\dfrac{x-12}{4}=\dfrac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x-12}{4}-\dfrac{1}{2}=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x-12}{4}-\dfrac{2}{4}=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x-12-2}{4}=0\)

\(\Leftrightarrow x-14=0\Rightarrow x=14\)

Vậy x=14

Bình luận (5)
NLT MInh
2 tháng 3 lúc 21:27

Gọi phân số đó có dạng \(\dfrac{x}{7}\)

TBR có \(\dfrac{x+16}{7.5}=\dfrac{x}{7}\)

=>7(x+16)=35x

=>7x+112=35x

=>28x=112 =>x=4

Bình luận (0)

Gọi phân số cần tìm là ({a over 7}left( {a in Z} ight))

Theo bài ra ta có:

({a over 7} = {{a + 16} over {7.5}}) nên a.35 = 7.(a+16)

35a -7a = 112( Rightarrow ) (35-7). a =112 ( Rightarrow ) 28.a = 112

( Rightarrow ) a= 112:28 = 4

Phân số cần tìm là ({4 over 7})

Thử lại

Bình luận (2)
✟şin❖
2 tháng 3 lúc 21:25

https://olm.vn/hoi-dap/detail/6705565918.html

 

Bình luận (0)
KO tên
2 tháng 3 lúc 21:26

Gọi x là tử số ,phân số ban đầu: x/7

Khi cộng tử với 16: x+16; nhân mẫu với 5: 7.5 = 35

Phân số mới: x+16/35

Phân số không đổi ⇒x/7=x+16/35⇔5x/35=x+16/35⇔5x=x+16⇔x=4

Vậy phân số cần tìm: 47

Bình luận (0)
Maximilian
28 tháng 2 lúc 23:32

\(\dfrac{x}{6}=-\dfrac{1}{2}\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{6}{-2}=-3\)

Bình luận (0)
~Quang Anh Vũ~
1 tháng 3 lúc 18:34

`x/6=(-1)/2`

`=>x/6=(-3)/6`

`=>x=-3`

Vậy `x=-3`

Bình luận (0)
jinjin jinjin
1 tháng 3 lúc 10:23

\(\dfrac{x}{6}\)=\(\dfrac{-1}{2}\)\(x.2=-6\)\(x=-3\)

Bình luận (0)
~Quang Anh Vũ~
28 tháng 2 lúc 8:30

`(4^2. 5.11)/(44.20)`

`=(4.11.4.5)/(4.11.4.5)`

`=1`

`(13.15.16)/(18.65.7)`

`=(13.15.16)/(2.3.3.13.5.7)`

`=8/21`

`(7.2.8.5^2)/(14.2.5)`

`=(14.2.4.5.5)/(14.2.5)`

`=4.5`

`=20`

`(2^3. 3^3. 5)/(3.2^3. 5^3)`

`=(2^3. 3.5.3^2)/(2^3. 3.5.5^2)`

`=(3^2)/(5^2)`

`=9/25`

**Quy đồng:

`(4^2. 5.11)/(44.20)=1=525/525`

`(13.15.16)/(18.65.7)=8/21=200/525`

`(7.2.8.5^2)/(14.2.5)=20=840/525`

`(2^3. 3^3. 5)/(3.2^3. 5^3)=9/25=189/525`

Bình luận (0)
Akai Haruma
28 tháng 2 lúc 22:34

Bạn cần viết đề bằng công thức toán để được hỗ trợ tốt hơn. Viết như thế này rất khó hiểu?!!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN