Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Phát biểu không đúng về thể dị đa bội là

  1. có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới.
  2. có thể sinh trưởng, phát triển và sinh sản hữu tính bình thường.
  3. thường gặp ở động vật, ít gặp ở thực vật.
  4. được hình thành do lai xa kết hợp với đa bội hoá. 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.