Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Phát biểu không đúng về đột biến lệch bội là

  1. chỉ xảy ra ở nhiễm sắc thể thường, ko xảy ra ở nhiễm sắc thể giới tính.
  2. làm thay đổi số lượng ở một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể.
  3. có thể phát sinh trong nguyên phân hoặc trong giảm phân.
  4. xảy ra do rối loạn phân bào làm cho một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể không phân li.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.