Bài 5. Cấu hình electron. Nguyên tử - Hóa học lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5. Cấu hình electron. Nguyên tử

Tìm cấu hình electron viết sai:

  1. \(H\left(Z=1\right)1s^1\)
  2.  \(H^+\left(Z=1\right)1s^1\)
  3. \(Na\left(Z=11\right)1s^22s^22p^63s^1\)
  4.  \(Na^+\left(Z=11\right)1s^22s^22p^6\)
  5. \(Ca\left(Z=20\right)1s^22s^22p^63s^23p^64s^2\)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.