Bài 5. Cấu hình electron. Nguyên tử - Hóa học lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5. Cấu hình electron. Nguyên tử

Công thức electron của nguyên tố X là \(1s^22s^22p^63s^1\). Biết rằng X có số khối là 24 thì trong hạt nhân của X có

  1. 24 proton
  2. 11 proton, 13 nơtron
  3. 12 proton, 12 nơtron
  4. 11 proton, số nơtron không định được
  5. 13 proton, 11 nơtron 
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.