Bài 5. Cấu hình electron. Nguyên tử - Hóa học lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5. Cấu hình electron. Nguyên tử

Phát biểu nào sau đây sai:

  1. A. Chuyển động của electron trong nguyên tử không theo một quỹ đạo xác định
  2. B. Mọi electron đều liên kết với hạt nhân đều chặt chẽ như nhau
  3. C. Những electron ở gần hạt nhân nhất ở mức năng lượng thấp nhất
  4. D. Mỗi lớp n có n phân lớp và mỗi lớp n chứa tối đa 2n2 electron
  5. E. Hiện tại chỉ có 4 phân lớp s, p, d, f chứa electron
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.